محتوای ضمیر خوداگاه
ego 3

مفاهیم پایه یونگ که برای درک رویاها نیاز داریم – بخش سوم

ضمیر خودآگاه خودآگاه تنها بخش سايكي است كه ما به طور مستقيم به آن دسترسي داريم و مى توانيم تجربه اش كنيم. ايگو مركز خودآگاه است. ايگو تمام آن چيزى است كه شما از خودتان به عنوان "من" مى شناسيد. ...
error: Content is protected !!