محتوای نوزاد
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کودک،نوزاد

کودک ، نوزاد دیدن نوزاد در خواب بیانگر بی گناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اگر شما خواب ببینید که بچه به ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بچه،کودک،نوزاد

بچه ، کودک ، نوزاد دیدن نوزاد در خواب بیانگر بی گناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اگر شما خواب ببینید که ...
error: Content is protected !!