شیر

دیدن شیر در خوابتان نمادی از غرایز مادری و عشق مادری است. بیانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از کسی باشد که شما را تغذیه می کند، چه احساسی چه مالی. خواب دیدن اینکه شما شیر می خورید بیانگر سعادت خانگی و غنای درونی است. ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید روابط خود را با دیگران قویتر کنید. اگر شیر خراب، ترش است، ناخالصی دارد یا مزه ی بدی دارد، بیانگر این است که نیاز دارید مانع حمایت خود شوید. شما ممکن است خیلی اعتماد می کنید و نیاز دارید که انگیزه های دیگران را زیر سوال برید. اگر شیر داغ است، بیانگر راحتی و آرامش است زمین ریختن شیر در خوابتان نمادی از، از دست دادن ایمان، فرصت و اعتماد است خواب دیدن اینکه شما حمام شیر می کنید بیانگر این است که شما با روابط قوی و دوستی های محکم احاطه شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به آرامش نیاز دارید خواب دیدن اینکه شیر پریده گلویتان و دارید خفه می شوید بیانگر این است که شما خیلی حمایت می شوید. شما ممکن است حس خفگی در یک رابطه دارید خواب دیدن اینکه شما شیر گاو می دوشید بیانگر این است که فرصت های بزرگی پیش روی شماست اما هنوز از دسترس شما خارج است. با استقامت، شما در نهایت پیروز خواهید شد. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند استعاره ای از سو استفاده شدن از شما باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید