گوسفند

دیدن گوسفند در خوابتان بیانگر مطیع بودن است. شما به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی جدید ندارید. تمایل دارید که همراه با گروه پیش بروید. به اصطلاح «شبیه گوسفند است» فکر کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن گوسفند بیانگر دلسوزی شماست.

دیدن گوسفند سیاه در خوابتان نمادی از حرص و طمع و وسوسه است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید