محتوای تحلیل کاربردی خواب و رویا
Tahlil karbordi khaboroya

یادداشتی بر کتاب «تحلیل کاربردی خواب و رویا» از رابرت جانسون

کتاب «تحلیل کاربردی خواب و رویا» نوشته‌ی رابرت الکس جانسون(-۱۹۲۱) یونگ‌شناس و روانکاو است. این کتاب در خصوص شناخت ناخودآگاه انسان و چگونگی پی بردن به آن با تحلیل خواب و رویاست. فرضیه ای معروفی درباره ویار زن باردار وجود ...
error: Content is protected !!