محتوای تعبیر خواب استخوان
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب استخوان

استخوان دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است. خواب دیدن استخوان شکسته بیانگر کشف یا درک این است که نقطه ضعفی در برنامه هاتان ...
error: Content is protected !!