محتوای تعبیر خواب اعضای بدن
hair

تعبیر خواب مو

دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. تعبیر خواب مو، بیانگر نگرش های شماست. اگر موهاتان گوله و گوله یا در هم باشد، نمادی از عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی تان است. شما ممکن است ...
error: Content is protected !!