محتوای تعبیر خواب اینکه انگشتانتان صدمه دیده است
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب انگشت

انگشت دیدن انگشتانتان در خواب نمادی از مهارت فیزیکی و ذهنی است. آنها بیانگر دستکاری، عمل و ارتباط غیر کلامی است. اگر شما خواب می بینید که انگشتانتان می افتند، بیانگر این است که شما به یک موقعیت اجازه می ...
error: Content is protected !!