محتوای تعبیر خواب اینکه بند ناف را می برید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بند ناف

بند ناف دیدن بند ناف در خوابتان بیانگر نبود فردیت شماست(فردیت ندارید). شما ممکن است در مورد اینکه در جبهه ی خودتان باشید و از خود حمایت کنید، ابراز نگرانی کنید. تعبیر دیگر این است که بند ناف نمادی از ...
error: Content is protected !!