بند ناف

دیدن بند ناف در خوابتان بیانگر نبود فردیت شماست(فردیت ندارید). شما ممکن است در مورد اینکه در جبهه ی خودتان باشید و از خود حمایت کنید، ابراز نگرانی کنید. تعبیر دیگر این است که بند ناف نمادی از روابط مادری شماست. شاید شما به مادرتان، از نظر احساسی خیلی وابسته اید

خواب دیدن اینکه شما بند ناف را می برید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان برای خودتان کافی باشید و روی پای خودتان بایستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید