محتوای تعبیر خواب اینکه دو سر دارید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سر

سر دیدن سر در خوابتان بیانگر خرد، خرد، درک و عقلانیت است. ممکن است بیانگر دستاورد هاتان، تصویرتان از خودتان و درک جهان باشد. خواب ممکن است استعاره ای باشد که بیانگر این است که شما مافوق یک موقعیت هستید ...
error: Content is protected !!