محتوای تعبیر خواب اینکه پاهایتان بو می دهد
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پا

پا خواب دیدن پاهاتان در خواب نمادی از فونداسیون، ثبات و حس درک شماست. بیانگر این است که نیاز دارید، کاربردی تر و معقول تر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید. تعبیر دیگر این است که پاها بیانگر ...
error: Content is protected !!