پا

خواب دیدن پاهاتان در خواب نمادی از فونداسیون، ثبات و حس درک شماست. بیانگر این است که نیاز دارید، کاربردی تر و معقول تر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید. تعبیر دیگر این است که پاها بیانگر حرکت، مستقل بودن و ازادی است. شاید شما در مسیر درست گام برداشته اید و به اهدافتان یا مرحله ی بعد خود، می اندیشید. یکی از پاها، ممکن است جناسی ازین باشد که شما تنهایید یا احساس تنهایی می کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید.

خواب دیدن اینکه شما پاهاتان را می شورید بیانگر این است که دیگران می توانند به سادگی از شما سو استفاده کنند. اگر کسی پاهاتان را می بوسد، نمادی از خضوع، فروتنی و از خودگذشتگی است

خواب دیدن اینکه پاهاتان بو می دهد بیانگر این است که نیاز دارید مراقب مرحله بعدتان باشید. اگر شما خواب ببینید که کسی پاهاتان را بو می کند، به این معنی است که کسی به گام هایی که برمیدارید توجه نشان می دهد. بو کردن پاهای کسی در خواب بیانگر این است که شما مسیر کس دیگری را در زندگی دنبال می کنید به جای اینکه مسیر خود را بروید(دنباله روی کسی هستید). اینن گفته که پاهایی که بو می دهد، همان تفسیر بوس کردن پاها را دارد، بسته به محتوی خواب دارد

دیدن اینکه دو تا پا د رخوابتان شما را تعقیب می کند بیانگر این است که به دیگران اجازه می دهید تعیین کنند که کجا بروید یا اجازه می دهید که در مورد اهدافتان تصمیم بگیرند. شما روی مسیر زندگی تان کنترل ندارید


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید