محتوای تعبیر خواب اینکه گوشتان بریده شده است
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گوش

گوش دیدن گوش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری نشان دهید یا آن را پذیرا تر باشید. شما ممکن است خیلی به قضاوت و شهود خود تکیه داشته باشید(اعتماد داشته باشید). ...
error: Content is protected !!