گوش

دیدن گوش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری نشان دهید یا آن را پذیرا تر باشید. شما ممکن است خیلی به قضاوت و شهود خود تکیه داشته باشید(اعتماد داشته باشید). شما نیاز دارید که بیشتر به چیزی که به شما گفته می شود گوش فرا دهید. تعبیر دیگر این است که، بیانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است. اگر خواب میبینید که گوشهاتان عجیب غریب است یا شکل عجق وجقی دارد، بیانگر فریب است

خواب دیدن اینکه شما آشغال گوش خود را تمیز می کنید بیانگر این است که نمی خواهید به اطرافیان خود گوش دهید. ممکن است چیزی باشد که از شنیدنش سر باز می زنید. آیا شما ازین گوش میشنوید از آن گوش در می کنید؟(خود را به کری می زنید؟)

خواب دیدن اینکه گوشتان قطع شده یا بریده شده است بیانگر این است که شما ازینکه چیزی که دیگران به شما می گویند را گوش کنید خسته شده اید. اگر گوش کس دیگری بریده شده باشد، بیانگر این است که شما باید نظرات خود را برای خودتان نگه دارید. یا اینکه نیاز دارید ازینکه راجع به دیگران صحبت کنید دست بکشید

خواب درد در گوش بیانگر این است که شما اخبار بد یا یاراحت کننده ای را دریافت خواهید کرد

خواب دیدن اینکه گوشتان کشیده یم شود بیانگر مخالفت و عدم توافق است. اگر شما گوش کس دیگری را می کشید، بیانگر این است که شما تمایل دارید که نظرات خود را به دیگران تحمیل کنید

خواب دیدن اینکه گوش هاتان سرخ می شود نمادی از خجالت یا گناه است

خواب دیدن اینکه کسی در گوش شما زمزمه می کند بیانگر این است که نیاز دارید توجه بیشتری به چیزی کنید یا با دقت بیشتری به کسی گوش کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر نا امنی و نگرانی است که مردم پشت سر شما صحبت می کنند

خواب دیدن اینکه شما گوش هاتان را سوراخ می کنید بیانگر نشانه های سوزش یا توهین است

خواب دیدن اینکه پشه در گوشتان است، بیانگر کسی است که تلاش می کند  به شما چیزی بگوید که نمی خواهید بشنوید

خواب دیدن اینکه حشره هایی از گوشتان بیرون میاید، بیانگر این است که شما چیزی را شنیده اید که نباید می شنیدید. تعبیر دیگر حشره در گوش، شایعه است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید