محتوای تعبیر خواب تربچه
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب تربچه

تربچه دیدن یا کاشتن تربچه در خوابتان بیانگر فراوانی و کامیابی است خواب دیدن اینکه شما تربچه می خورید به بی احتیاطی یا بی فکری اشاره دارد.
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!