تربچه

دیدن یا کاشتن تربچه در خوابتان بیانگر فراوانی و کامیابی است خواب دیدن اینکه شما تربچه می خورید به بی احتیاطی یا بی فکری اشاره دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید