محتوای تعبیر خواب خدا بانو
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خدا بانو

خدا بانو دیدن الهه در خوابتان نمادی از زنانگی یا بعد زنانه ی شماست. برای یک مرد، خواب دیدن الهه بیانگر ترس هایش از جنس زن است.
error: Content is protected !!