محتوای تعبیر خواب خفاش سفید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خفاش

خفاش دیدن خفاش در خواب، سمبلی از نجاست، شیاطین و نارضایتی است. تعبیر دیگر این است که خفاش ها بیانگر تولد مجدد و پتانسیل درک نشده (کشف نشده) هستند. شما نیاز دارید عادات قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی شما ...
error: Content is protected !!