خفاش

دیدن خفاش در خواب، سمبلی از نجاست، شیاطین و نارضایتی است. تعبیر دیگر این است که خفاش ها بیانگر تولد مجدد و پتانسیل درک نشده (کشف نشده) هستند. شما نیاز دارید عادات قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی شما با اهداف جدید و مسیر رشد جدید شما سازگار نیست. ممکن است بیانگر موقعیتی ناشناخته باشد و اینکه چگونه شما کورکورانه وارد یک موقعیت می شوید و با ان روبرو می شوید. شما نیاز دارید که حقایق را با دقت بیشتری ارزیابی کنید. خواب ممکن است جناسی از حس حماقت یا دیوانگی باشد

خواب دیدن یک خفاش سفید، بیانگر مرگ یکی از اعضای خانواده است. خواب دیدن خفاش سیاه، بیانگر یک فاجعه ی شخصی است(فاجعه ای که مربوط به خودتان است)

دیدن خفاش خون آشام در خوابتان بیانگر فردی در زندگی تان است که ممکن است اعتماد به نفس شما را بکوبد و/یا منابع شما را خالی کند(تا ته مصرف کند)

طبق فولکلور(فرهنگ) چینی، اگر شما 5 خفاش در خواب ببینید، سمبلی از سلامتی، طول عمر، سرعت در زندگی، ثروت و شادی است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید