محتوای تعبیر خواب دعوا دو گوزن
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گوزن

گوزن دیدن یک گوزن نر در خواب بیانگر هشدار، مردی، جنسیت مردانه و تهاجمی بودن است. اگر دو گوزن دعوا می کنند، بیانگر تهاجم مردانه است. شما تلاش می کنید که بر جایی در زندگی تان سلطه یابید یا تحت ...
error: Content is protected !!