گوزن

دیدن یک گوزن نر در خواب بیانگر هشدار، مردی، جنسیت مردانه و تهاجمی بودن است. اگر دو گوزن دعوا می کنند، بیانگر تهاجم مردانه است. شما تلاش می کنید که بر جایی در زندگی تان سلطه یابید یا تحت کنترل بگیریدش.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید