محتوای تعبیر خواب دنبال کردن یک خرس
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خرس

خرس دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا(رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در ...
error: Content is protected !!