محتوای تعبیر خواب دودکش
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دودکش

دود کش دیدن دودکش در خوابتان بیانگر گرمی، سنت و ارزش های خانوادگی است. خواب دیدن اینکه دود کش را رفت و روب می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید که ناامیدی هاتان را کنار گذارید و راه خیلی ...
error: Content is protected !!