تعبیر خواب دودکش

دود کش

دیدن دودکش در خوابتان بیانگر گرمی، سنت و ارزش های خانوادگی است. خواب دیدن اینکه دود کش را رفت و روب می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید که ناامیدی هاتان را کنار گذارید و راه خیلی چیز ها را باز کنید. شما نیاز دارید که همه ی جنبه های منفی را رها کنید و/یا گناهی را که درون خودتان حس می کنید، رها کنید(خود را گناهکار و مقصر ندانید)
مطالب مشابه  تعبیر خواب وکیل
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!