ن

تعبیر نمادهای حرف «ن» نا امیدی خواب دیدن نا امیدی بیانگر این است که در زندگی واقعی ... ادامه مطلب