محتوای پرورشگاه
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب یتیم خانه، نوانخانه، پرورشگاه

یتیم خانه، نوانخانه، پرورشگاه خواب دیدن اینکه شما در یتیم خانه هستید بیانگر حس تعلق شماست یا نداشتن حس تعلق شماست. شما حس می کنید که در جهان تنها هستید. شاید فکر می کنید که کسی چیزی که انجام می ...
error: Content is protected !!