کمربند

دیدن کمربند در خواب، بیانگر تنگ کردن جریان انرژی زندگی و مسائل اخلاقی است(یعنی عرصه را در مورد این مسائل، به خودتان تنگ می کنید). شما ممکن است حس کنید که بین چیزی که فکر می کنید(دلیل تراشی ذهنی تان) و چیزی که حس می کنید( ماهیت شهودی تان-غریزی تان) تضاد وجود دارد. تعبیر دیگر این است که یک کمربند، نمادی از تنبیه و دیسیپلین است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید