لباس: پوشاک

خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی شرایط و وضعیت شما در زندگی است. اگر شما لباسی می پوشید که مناسب شما نیست یا اینکه همیشه آن لباس را عادت ندارید که بپوشید، بیانگر این است که شما جبهه می گیرید و تلاش می کنید دیگران را فریب دهید(یعنی سعی می کنید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را فریب دهید). چیزی در زندگی تان نامناسب است. ممکن است نمادی از دورویی است و اینکه خود را جوری جلوه دهید که نیستید. تعبیر دیگر این است که، می تواند به این معنی باشد که قسمت پنهانی از خودتان را به جهان نشان می دهید.

خواب دیدن اینکه لباس هاتان کثیف و خاکی می شود و شما تلاش می کنید که آنها را تمیز کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید تا چیزی را از شخصیت خود تغییر دهید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که عادات قدیمی تان و طرز فکر قدیمی تان را تغییر دهید

خواب دیدن اینکه لباس های جدید برند(مارک) می پوشید بیانگر نگرش و شخصیت جدید است. شما روش متفاوتی پیدا می کنید که خودتان را ابراز کنید. اگر برچسب قیمت هنوز به لباس باشد، بیانگر این است که شما سخت تلاش می کنید تا این نگرش جدید را بپذیرید. شاید این الان خود واقعی شما نیست و شما به طور کامل با آن تناسب ندارید

خواب دیدن اینکه شما پیوسته لباستان را عوض می کنید بیانگر این است که نیاز به تغییر دارید و اینکه نیاز دارید با موقعیت یا نقش جدید، متناسب شوید. شما نیاز دارید که تصویر جدیدی از خودتان تثبیت کنید

خواب دیدن اینکه لباس هاتان خیلی تنگ است و سخت اندازه هیکل شما می شود، بیانگر این است که حس می کنید یک جورهایی محدود شده اید. شما ممکن است حس محدود شدن در یک رابطه داشته باشید یا اینکه چیزی در سر کار مانع شما می شود(شما را عقب نگه می دارد)

خواب دیدن اینکه لباس هاتان به تنتان شل و ول است یا سایزشان خیلی بزرگ است، بیانگر این است که حس نالایق بودن می کنید. ممکن است از اعتماد به نفس پایین رنج می برید. به شیوه ای، تلاش می کنید که خودتان را از چشم دنیا، قائم کنید

اگر شما برای یک موقعیت، لباس های نامناسب می پوشید، به این معنی است که شما آماده ی وظیفه ای که در دست دارید نیستید

خواب دیدن اینکه لباسهاتان پاره پوره است، بیانگر این است که فکرتان مشغول است یا درگیر است. منطق شما معنا ندارد. شما نیاز دارید که منطق خود را تغییر داده و قویتر بحث کنید(یعنی منطق سفت و سخت تری برای خود ایجاد کنید)

خواب دیدن اینکه برای خرید لباس می روید یا لباس می خرید، بیانگر این است که نگران این هستید که متناسب با نقشی که در حال تغییر است شوید.

خواب دیدن اینکه همه ی لباس هاتان در کمد لباس، سفید است، بیانگر این است که نیاز دارید روشنفکر تر باشید. شما ممکن است حس کنید که کمی افسرده هستید. شاید درگیر بحران می شوید. زمان آن رسیده که پیش روید و نگرشتان را تغییر کنید. شما نیاز دارید که احساسات درونی تان را چنگ زنید (یعنی بیشتر به احساسات درونی تان توجه کنید)

خواب دیدن اینکه شما فقط لباس های مشکی می پوشید، به این اشاره دارد که میخواهید در جمع نامرئی باشید و دوست ندارید دیده شوید. شما ممکن است شخصیت سایه وار خود را نمایش دهید و افکار ناخودآگاه خود را ابراز کنید. اگر در زندگی بیداری تان معمولا لباس های مشکی می پوشید، خواب ممکن است به سادگی، انعکاسی از خودتان باشد

خواب دیدن اینکه لباس هاتان پشت و رو پوشیده شده است، بیانگر این است که شما همیشه سر نا سازگاری دارید. شما دوست دارید با همه چیز مخالفت کنید. اگرشما لباستان را در خوابتان پشت و رو می کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید از خودتان در مقابل چیزی حفاظت کنید. شما نمی خواهید صدمه ببینید

خواب دیدن اینکه همه یک لباس پوشیده ند به جز شما، بیانگر این است که شما در یک موقعیت، دور افتاده اید(احساس بیگانگی می کنید). شما حس می کنید که دیگران مخالف شما هستند یا اینکه شما یک جور منفی ای، دور از جمعیت افتاده اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما ساز مخالف می زنید و مخالف نظر جمع صحبت می کنید


اسکیت: کفش اسکیت

خواب دیدن اینکه شما کفش اسکیت به پا دارید بیانگر این است که با یک سرعت ثابت و خوشایندی به سمت اهدافتان پیش می روید. اگر شما روی کفش اسکیت می لرزید و لق می خورید، به این معنی است که از جهت زندگی تان مطمئن نیستید

دیدن یا خریدن کفش اسکیت در خوابتان بیانگر تعادل یا عدم تعادل در زندگی تان است. بیانگر بی گناهی و نگرش بی خیال است


بارانی: کت بارانی

خواب دیدن اینکه شما بارانی می پوشید بیانگر این است که خودتان را از دست احساساتتان پناه می دهید. شما قادر به مواجهه با تند و زنندگی نیستید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن بارانی در خوابتان به نگرش بدبینانه و ناخوشایند اشاره دارد


بلوز: بلیز

دیدن بلوز در خواب به احساسات یا موقعیتی احساسی اشاره دارد. پیراهنی که می پوشید نشانگر نگرش و سطح خودآگاهی شما در مورد یک موقعیت خاص است. بویژه اگر شما در خواب یک پیراهن بدون آستین می پوشید، بیانگر این است که نیاز دارید در رویکرد خود در مورد یک مساله، وظیفه یا موقعیت، تهاجمی تر باشید

خواب دیدن اینکه شما پیراهن ندارید یا اینکه پیراهنتان را گم کرده اید بیانگر نگرانی مالی، از دست دادن پول یا تلاشی ریسکی است


بند شلوار: شلوار دوبنده

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما بهترین تلاش خود را می کنید تا خود را در یک موقعیت بالا نگه دارید.


بند کفش

خواب دیدن اینکه بند کفشتان باز است بیانگر این است که شما برای وظیفه ای که در دست دارید آماده نیستید. شاید برای پیش روی در یک رابطه یا زمینه ای خاص آماده نیستید.

خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید بند کفشتان را ببندید بیانگر این است که برای چالشی آماده می شوید. یا آماده اید که به سمت اهداف یا تصمیمی پیش روید


پارچه

دیدن پارچه در خوابتان بیانگر مولفه ها و تکه های مختلفی است که زندگی شما را تشکیل می دهد. رنگ آن را در نظر بگیرید، اهمیت دارد. ممکن است به چشم انداز شما اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می رود

دیدن لوله های پارچه در خوابتان بیانگر خلاقیت است. شما کسی هستید که به تجارب خود شکل می دهید. رنگ و الگوی پارچه را در نظر گیرید و اینکه چگونه با یک موقعیت در زندگی تان موازی می شود


پارچه کنفی: پارچه گونی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان به شخصیت سرسخت شما اشاره دارد. شما نمی ترسید که نظر و احساساتتان شناخته شود. به تعبیر دیگر پوشیدنش در خوابتان بیانگر فروتنی و تواضع است. بیانگر این ست که نیاز دارید از جرمی که مرتکب شده اید توبه کنید


پلیور: ژاکت بافتنی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از گرمی و عشق است. شما ارتباط قوی با خانواده و خانه تان دارید. تعبیر دیگر این است که پلیور بیانگر بی گناهی، نابالغی و یا افکار ساده لوحانه است

خواب دیدن اینکه شما یک پلیور می بافید نمادی از خلاقیت شماست. ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید صبر را تمرین کنید


پیراهن

دیدن یا پوشیدن پیراهن در خوابتان بیانگر نگاه زنانه یا دید زنانه به یک موقعیت است. شما آزادانه، زنانگی خود را ابراز می کنید. اگر شما مردید و خواب میبینید که لباس زنانه می پوشید بیانگر این است که جنسیت و تمایلات جنسی شما برای دیگران سوال است. یا اینکه شما از نظر جنسی، احساس امنیت نمی کنید

خواب دیدن اینکه شما پیراهن سفید می پوشید بیانگر این است که می خواهید خلوص و فرشته وار بودن خود را نسبت به دیگران ابراز کنید. شاید شما تلاش می کنید که بی گناه به نظر برسید. خواب دیدن اینکه شما یک پیراهن بنفش می پوشید بیانگر این است که به خاطر همسر یا همراهتان، از خود گذشتگی می کنید. اگر لباس به رنگ دیگری باشد، به آن رنگ خاص نگاه کنید، در تعبیر مهم است


پیژامه

اگر خواب ببینید که پیژامه پوشیده اید نشان دهنده آن است که شما نیاز دارید که آرامش داشته و استراحت کنید. بویژه اگر شما خواب ببینید که در جلوی دیگران و جلوی جمع پیژامه پوشیده اید به این معنی است که شما از چیزی که مهم است و ممکن است درست جلوی چشم شما باشد ،آگاه نیستید.  شما باری به هر جهت و کاملا تصادفی زندگی می کنید بدون اینکه توجه کافی و وافی به چیزی که اطرافتان رخ می دهد داشته باشید


پیشبند

دیدن پیشبند در خواب بیانگر این است که شما یا کس دیگری، تعهد می دهید تا روی وظایفی و کارهایی که برایتان شناخته شده است، کار کنید. شما تلاش می کنید تا یک سری پروژه را پیش ببرید و کامل کنید. تعبیر دیگر این است که پیشبند سمبلی از پنهان کاری است.

پوشیدن پیشبند در خواب بیانگر این است که شما در موقعیت مطیع قرار دارید. شما به دیگران اجازه می دهید که به شما بگویند چه کاری انجام دهید.


تی شرت

دیدن یا پوشیدن تی شرت در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید آسان گیرید و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر صداقت و اصالت شماست، خصوصا در روابط شخصی تان. اگر طراحی یا نوشته ای روی تی-شرت هست، آن را در نظر گیرید


جلیقه

خواب دیدن اینکه جلیقه می پوشید بیانگر دلسوزی تان برای دیگران است.


جلیقه ضد گلوله

پوشیدن جلیقه ضد گلوله در خواب بیانگر این است که شما خودتان را از آسیب احساسی زیادی حفظ می کنید. شما نمی خواهید که دو باره از یک رابطه ی شخصی، آسیب ببینید


جلیقه نجات

دیدن یا پوشیدن جلیقه نجات در خوابتان نمادی از امنیت و تقویت است. شما به حمایت نیاز دارید

خواب دیدن اینکه شما جلیقه نجات نمی پوشید بیانگر این است که می خواهید احساسات و مسائل پیش رو را پیش ببرید، اگرچه ممکن است دردناک یا ناراحت باشد


جوراب

خواب دیدن اینکه جوراب می پوشید بیانگر گرمی و راحتی است.


جوراب شلواری

خواب دیدن اینکه شما جوراب شلواری می پوشید بیانگر این است که در ارائه جنبه ای از خودتان راحتید. اگر جوراب، پاره است یا سوراخ دارد، پس بیانگر نبود عزت نفس و اعتماد به نفس کم شده است.


جین: شلوار جین

دیدن یا پوشیدن جین در خوابتان بیانگر استحکام و دوام است. خواب ممکن است مشابه این وضعیت باشید که

توانایی این را دارید که یک دوره ی سخت در زندگی تان را تاب آورده یا تحمل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از نگرش بیخیال و ساده گیر شماست


چرم

دیدن یا پوشیدن چرم در خوابتان بیانگر سختی و استحکام است. ممکن است بیانگر ماهیت پوست کلفت شما باشد. یا شاید شما به دنبال حمایت از فاکتورها هستید. تعبیر دیگر این است کهخواب به ماهیت حیوانی و غریزی شما اشاره دارد.


حوله لباسی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر مسائل شخصی است که نیاز است با آن روبرو شوید. خواب ممکن است به تمایل نهانی شما برای رها کردن و آسان گرفتن اشاره داشته باشد.

خز (لباس یا پالتو خز دار)

دیدن یا پوشیدن خز در خوابتان بیانگر رفاه، جایگاه و لوکس بودن است. شما از سرما یا از فقر، حفظ شده اید. برای دیگران، خز می تواند بیانگر ظلم و ستم و شکنجه باشد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است نمادی از ماهیت حیوانی و تمایلات غریزی و شهوانی باشد

اگر شما در زندگی واقعی مخالف پوشیدن خز هستید اما خواب میبینید که خز می پوشید بیانگر این است که کسی، آن کسی که شما فکر می کردید باشید، نیستید. یا شما زیاد بابت چیزی که انجام دادید احساس غرور نمی کنید(افتخار نمی کنید)


دامن

خواب دیدن اینکه دامن می پوشید بیانگر سیگنال ها و پیام های مخفی است که می رسانید یا ارسال می کنید. همچنین نمادی از زنانگی شماست.

اگر شما مرد هستید و خواب میبینید دامن می پوشید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه های احساسی شخصیت خود را تایید کنید


دستکش

دیدن یا پوشیدن دستکش در خوابتان بیانگر روشی است که چیزها را مدیریت می کنید. شما یک مساله را در دست دارید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن دستکش ممکن است به معنی این باشد که توانایی های خلاقانه ی شما هنوز پوشیده و پنهان است. شما نیاز دارید که بعد خلاقانه را تایید کرده ابراز کنید

خواب دیدن اینکه دستکش ها را در می آورید نمادی از احترام است

خواب دیدن اینکه شما دستکش کار می پوشید بیانگر یک موقعیت سخت است که ممکن است دستانتان را آلوه کند. اگر شما دستکش رانندگی می پوشید، به این معنی است که نیاز دارید زندگی تان را کنترل کنید(کنترل زندگی تان را به دست گیرید). اگر شما دستکش بوکس می پوشید، بیانگر این است که درگیر یک نوع کشمکش می شوید. آیا چیزی در زندگی تان است که با آن درگیر هستید؟ پوشیدن دستکش سفید در خوابتان بیانگر لوکس بودن، تجمل و ثروت است

خواب دیدن اینکه دستکش را روی زمین پرت می کنید بیانگر این است که نیاز دارید با کسی در مورد مساله ای که شما را آزار می دهد، به چالش کشیده شوید، دعوا کنید یا به آن مساله رسیدگی کنید.


دستکش بوکس

دیدن دستکش بوکس در خواب، بیانگر یک موقعیت مشکل یا حتی خشونت بار است که شما تلاش می کنید بهترین خود را رو کنید تا در آن موفق شده یا بر ان غلبه کنید


دمپایی

دیدن یا پوشیدن دمپایی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تنبل بودن و یا نا امنی  می کنید. شما حس می کنید که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارید. این نماد خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز به آرامش دارید یا اینکه زیادی آرام و تنبل هستید

دیدن یا پوشیدن دمپایی لا انگشتی در خوابتان بیانگر این است که شما حس آرامش و راحتی می کنید. یا شاید نیاز دارید که زمانی پیدا کنید که آرامش یابید.


روپوش آزمایشگاه

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از ماهیت حمایتی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید یک موقعیت را تمیز و استرلیزه کنید. شاید شما حتی تلاش می کنید که آن را بپوشانید(سرپوش گذارید)


ژاکت

دیدن یا پوشیدن ژاکت در خوابتان بیانگر تصویری است که شما می خواهید به دنیای بیرون ارائه کنید و نمایش دهید. تعبیر دیگرا ین است که نمادی از شخصیت حمایتگر و تدافعی شماست. شما تمایل دارید که احساساتتان را دور کنید و در نتیجه، ممکن است خودتان را ایزوله کنید. رنگ، ظاهر، و جنس ژاکت را در نظر بگیرید، مهم است


ساپورت: شلوار چسبان

پوشیدن ساپورت در خوابتان بیانگر این است که شما انعطاف پذیر هستید و تغییر پذیر هستید. شما می توانید موقعیت های مختلف را منطبق کنید


سندل

دیدن یا پوشیدن صندل در خوابتان بیانگر راحتی است. شما اطرافیانتاننان را درک می کنید. تعبیر دیگر این است که نیاز دارید با دقت و آرام در مورد افراد خاصی قدم بردارید.

خواب دیدن اینکه صندل هاتان خراب شده است به این معنی است که نیاز دارید یک موقعیت را آرام تر دنبال کنید. شما نیاز دارید که آهسته تر گام بردارید. اگر یک جفت صندل دیگر پیدا کنید، بیانگر این است که نیاز دارید در یک جهت متفاوت شروع به حرکت کنید


سوتین: کرست

خواب دیدن اینکه سوتین می پوشید، بیانگر حمایت و حفاظت است. شاید شما نیاز دارید که روح خود را ارتقا دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر جنبه ی پرورش یافته (بالغ) و احساسات مادری باشد

خواب دیدن اینکه سوتین نبستید، بیانگر این است که شما دیسیپلین یا کنترل ندارید.


سوئی شرت

پوشیدنش در خوابتان بیانگر گرمی و راحتی است. تعبیر دیگر این است که پوشیدنش بیانگر این است که شما از چیزی یا کسی پنهان می شوید. شما تلاش می کنید که احساسات واقعی خود را در مورد یک موضوعی بپوشانید

به تعبیر دیگر دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از کار و مدرسه، راحت شوید و فرار کنید. بیانگر نگرش بی خیال و راحت است.


شال

دیدن شال در خوابتان نمادی از محدود کردن خود است. شما ممکن است خیلی احساساتتان را کنترل می کنید به جای اینکه آنها را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید که صدایتان خفه می شود

خواب دیدن اینکه شال می پوشید بیانگر این است که ذهنتان را از بدنتان جدا می کنید. شما ممکن است خیلی به اینکه چگونه فکر می کنید تکیه کنید، به جای اینکه به این فکر کنید که چگونه حس می کنید، یا برعکس(خیلی به حستان توجه می کنید تا فکرتان).


شلوار

دیدن یا پوشیدن شلوار در خواب یعنی شما، در مورد نقشتان در برخی موقعیت ها، سوال دارید  و نقشتان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست. جنس و رنگ شلوار را در نظر گیرید، تا بتوانید تفسیر بیشتری از ان داشته باشید. تعبیر دیگر آن این است که خواب ممکن است به موضوعات جنسی اشاره داشته باشد


شلوار جین

دیدن یا پوشیدن جین در خوابتان بیانگر استحکام و دوام است. خواب ممکن است مشابه این وضعیت باشید که

توانایی این را دارید که یک دوره ی سخت در زندگی تان را تاب آورده یا تحمل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از نگرش بیخیال و ساده گیر شماست


شلوارک

خواب دیدن اینکه شلوارک می پوشید بیانگر این است که آماده اید که بازتر باشید و کمی بیشتر شخصیت درونی خود را نمایش دهید. تعبیر دیگر این است که تصویر شلوارک به جوانی و نگرش بازی گوش شما اشاره دارد.


صندلی راحتی

دیدن یا نشستن روی صندلی راحتی در خوابتان بیانگر این است که شما کاملا در مورد موقعیت و وضعیتتان در زندگی بیداری، وضعیت ایمنی دارید. شما روی خودتان کار کرده اید و شایستگی احترام را دارید


کتان: پارچه کتان

دیدن یا استفاده از پارچه کتان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید آرام تر کنید و قدر چیزهای عالی در زندگی را بدانید. نمادی از تجمل، ظرافت و پیچیدگی است

تا کردن یا دسته بندی پارچه ها(کتان ها) در خوابتان بیانگر سعادت درون خانه است.


کت بارانی: بارانی

خواب دیدن اینکه شما بارانی می پوشید بیانگر این است که خودتان را از دست احساساتتان پناه می دهید. شما قادر به مواجهه با تند و زنندگی نیستید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن بارانی در خوابتان به نگرش بدبینانه و ناخوشایند اشاره دارد


کت و شلوار

خواب دیدن اینکه شما کت شلوار می پوشید بیانگر این است که شما می توانید به خاطر توانایی و مهارتتان شناخته شوید. شما نمیخواهید قدرتتان نادیده گرفته شود.


کرست: سوتین

خواب دیدن اینکه سوتین می پوشید، بیانگر حمایت و حفاظت است. شاید شما نیاز دارید که روح خود را ارتقا دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر جنبه ی پرورش یافته (بالغ) و احساسات مادری باشد

خواب دیدن اینکه سوتین نبستید، بیانگر این است که شما دیسیپلین یا کنترل ندارید.


کراوات

دیدن یا بستن کراوات در خوابتان بیانگر تعهدات و گیر های رابطه ای است. اگر کراوات دور گردن شما شل باشد ،  بیانگر این است که شما کار ناتمامی دارید که تمایل دارید تمامش کنید. اگر کراوات خیلی محکم ومتناسب باشد، بیانگر این است که حس می کنید در  موقعیت یا شرایطی گیر کرده اید یا احساس خفگی می کنید

خواب دیدن اینکه شما چیزی را گره می زنید و می بندید بیانگر اتصال شما به دیگران است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از روابط خانوادگی شما باشد


کفش

در کل، کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خوابتان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. اگر شما کفشتان را عوض می کنید، به نقش های متغیر شما اشاره دارد. شما یک رویکرد جدید به زندگی میگیرید. اگر شما کفشتان را فراموش می کنید، بیانگر این است که شما موانعتان را پشت سر می گذارید. شما یک ایده یا نگرش را رد می کنید

دیدن کفش های کهنه و پاره در خوابتان بیانگر این است که شما با سخت کوشی و پشتکار، موفقیت کسب می کنید. شما خودتان را پذیرفته اید.

دیدن کفش های جدید در خوابتان بیانگر این است که شما به موفقیت خود سخت مطمئنید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است در مسیر زندگی ای باشید که برای شما اشنا نیست

پیدا کردن کفش در خوابتان بیانگر این است که جای پا و جایگاتان را در زندگی بدست آورده اید. شما به مسیر درست برگشته اید.

خواب دیدن اینکه شما کفش نا مناسب برای یک موقعیت یا فعالیت می پوشید، به این معنی است که پیشرفت و مسیر در زندگی، طولانی، سخت و پرزحمت است. ممکن است بیانگر این باشد که شما در مسیر اشتباه پیش می روید. شاید نیاز دارید که اهدافتان را دوباره ارزیابی کنید. اگر خواب ببینید که کفش هاتان متناسب و اندازه ی شما نیستند و یا پای شما را می زنند، به این معنی است که اهدافتان را زیر سوال می برید. شما در مورد جهت مسیری که پیش گرفته اید شک دارید.

خواب دیدن اینکه شما هیچ کفشی نمی پوشید بیانگر این است که اعتماد به نفس پایینی دارید و به خودتان مطمئن نیستید. شما با مسائلی در مورد هویت درگیر هستید. نپوشیدن کفش همچنین بیانگر فقر، نبود حرکت یا سو تفاهم است. تعبیر دیگر نپوشیدن کفش ممکن است بیانگر نگرش بازیگوش و چارچوب ذهنی آرام و بی خیال شما باشد. شما درک خوبی در مورد یک موقعیت دارید. اگر خواب ببینید که کفش هاتان را گم کرده اید، بیانگر این است که به دنبال هویت و پیدا کردن خود هستید.

دیدن کفش بچه در خوابتان نمادی از خلوص، بی گناهی، آسیب پذیری، محبت و تمایل به عشق است. اگر شما برنامه ریزی می کنید که بچه داشته باشید یا تا الان بچه داشتید، بیانگر این است که بچه موجب میشود که بیشتر در خانه باشید . به هر حال داشتن بچه باعث می شود که بیشتر در خانه باشید و قادر نیستید که خیلی بیرون روید.

خواب دیدن اینکه بند کفشتان باز است بیانگر این است که شما برای وظیفه ای که در دست دارید آماده نیستید. شاید برای پیش روی در یک رابطه یا زمینه ای خاص آماده نیستید.

خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید بند کفشتان را ببندید بیانگر این است که برای چالشی آماده می شوید. یا آماده اید که به سمت اهداف یا تصمیمی پیش روید


کفش اسکیت

خواب دیدن اینکه شما کفش اسکیت به پا دارید بیانگر این است که با یک سرعت ثابت و خوشایندی به سمت اهدافتان پیش می روید. اگر شما روی کفش اسکیت می لرزید و لق می خورید، به این معنی است که از جهت زندگی تان مطمئن نیستید

دیدن یا خریدن کفش اسکیت در خوابتان بیانگر تعادل یا عدم تعادل در زندگی تان است. بیانگر بی گناهی و نگرش بی خیال است


کفش باله

دیدن یا پوشیدن کفش باله در خوابتان به معنی این است که نیاز دارید، یک مساله یا موقعیت خاص را با توجه و مراقبت و قاطعیت پیش ببرید. پوشیدن کفش باله می تواند بیانگر این باشد که شما تعادل خود را حفظ می کنید و آرام هستید


کفش بلوری / شیشه ای

دیدن یا پوشیدن کفش بلوری در خوابتان نمادی از حقیقت و تحول است


کفش پاشنه بلند

خواب دیدن اینکه شما پاشنه بلند می پوشید بیانگر زنانگی و دلبری است. شما حس اعتماد به نفس می کنید و به خودتان مطمئنید. تعبیر دیگر این است که پاشنه بلند بیانگر این است که حس می کنید در نقش خود به عنوان یک زن، محدود هستید. شما فکر می کنید که نمی توانید به طور آزادانه و کامل خود را ابراز کنید.


کفش چوبی

دیدن کفش چوبی در خوابتان بیانگر تنهایی و خیانت است


کفش ورزشی

دیدن یا پوشیدن کفش ورزشی در خوابتان بیانگر این است که شما در زندگی تان، با راحتی و موانع کمی پیش می روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و کسی که هستید می باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما یک زندگی فعال را هدایت می کنید و همیشه در حال رفتن هستید


کلاه

دیدن یا پوشیدن کلاه در خوابتان بیانگر این است که شما جنبه ای از خودتان را پنهان می کنید یا چیزی را می پوشانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر نگرش شما یا نقش ها و مسئولیت ها مختلف شماست که در زندگی بیداری تان دارید

خواب دیدن اینکه کلاه های مختلف می پوشید نمادی از نقش های مختلفی است که در زندگی بیدار یتان دارید. شاید حس می کنید که زیر بار مسئولیت های روزانه دارید له می شوید و خیلی کش آمده اید

خواب دیدن اینکه شما هی کلاه عوض می کنید بیانگر نگرش ها و افکار در حال تغییر شماست


کلاه ایمنی

دیدن کلاه ایمنی در خوابتان نمادی از حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید افکار و ایده هاتان را با دقت حفظ کنید.


کلاه شاپوی مردانه

پوشیدن این کلاه در خوابتان نمادی از باحال بودن است. شما اجازه نمیدهید که استرس و فشار بر شما مستولی شود. اگر شما کسی را در خواب ببینید که کلا شاپو برسرگذاشته است، بیانگر این است که جذبه ی خاص یا رازی در مورد انها وجود دارد. شاید چیزی هست که آنها تلاش می کنند که پنهان کنند


کلاه کپ

دیدن کلاه کپ در خوابتان بیانگر غیر رسمی بودن و آسانی است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر با دیگران مدارا کنید


کلاه گیس

خواب دیدن اینکه کلاه گیس می گذارید نمادی از فریب، بی کفایتی، برداشت غلط، مبالغه و باطل بودن است. شما تلاش می کنید که نشان دهید که ایده ها، کارها و نظراتشان دیگران مال شماست. شما نیاز دارید که شروع کنید برای خودتان فکر کنید.

خواب دیدن اینکه شما کلاه گیس را گم می کنید بیانگراین است که کاملا، عقلتان را از دست داده اید.


کمد لباس

دیدن یک کمد لباس در خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که مخفی می کنید. ممکن است به خود صمیمی تان یا خود کودکی تان اشاره داشته باشد. شما نیاز دارید که این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره تان هم دور بیندازید هم دخیل کنید


کمربند

دیدن کمربند در خواب، بیانگر تنگ کردن جریان انرژی زندگی و مسائل اخلاقی است(یعنی عرصه را در مورد این مسائل، به خودتان تنگ می کنید). شما ممکن است حس کنید که بین چیزی که فکر می کنید(دلیل تراشی ذهنی تان) و چیزی که حس می کنید( ماهیت شهودی تان-غریزی تان) تضاد وجود دارد. تعبیر دیگر این است که یک کمربند، نمادی از تنبیه و دیسیپلین است


کیمونو (لباس ژاپنی)

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از ژاپن است. کیمونو بیانگر ظرافت، زیبایی و تمکین است


لباس بچه

دیدن لباس بچه در خواب بیانگر این است که شما خودتان را به شیوه ای نامحسوس، ابراز می کنید. تعبیر دیگر این است که لباس های بچه بیانگر طرز فکری قبلی شما یا عادات قبلی شماست که بزرگتر شده است


لباس زیر

خواب دیدن اینکه شما لباس زیر تنتان است بیانگر موقعیتی است که احترام شما را گرفته است (سلب کرده است). تعبیر دیگر این است که نمادی از جنبه ای از شماست که شخصی است. اگر شما ازینکه با زیرپوش تان دیده شوید خجالت می کشید، پس بیانگر تردید شما در نمایش احساسات، نگرش ها و دیگر عادات/ایده های پنهانتان است. اگر شما با لباس زیر بودن مشکلی ندارید(اذیت نمی شوید) پس شما آماده اید که چیزی را که قبلا پنهان کرده اید، نمایش دهید یا در معرض نمایش گذارید

خواب دیدن اینکه شما هیچ لباس زیری به تن ندارید بیانگر ترس از این است که رازهاتان برملا شوند.

خواب دیدن اینکه کسی فقط لباس زیر تنش است بیانگر یک موقعیت شرم آور و غیر قابل توضیح است. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما، خود واقعی این فرد را می بینید.

دیدن لباس زیر کثیف یا پاره بیانگر این است که شما در پوست خود(قالب خود) راحت نیستید و احساس بی کفایتی دارید. شما درمورد رابطه ی جنسی خود راحت نیستید و در مورد خودتان، خیلی انتقاد می کنید(خودتان را نقد می کنید)


لباس زیر زنانه

دیدن یا پوشیدن لباس زیر زنانه در خواب، نشان دهنده ی نگرش ها و احساسات زنانه تان است. منعکس کننده نقطه نظر زنانه است

خواب دیدن اینکه شما لباس زیرتان را در میاورید، بیانگر افکار و نظرات شما از نیازهای جنسی است. ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید ته و توی همه چیز را در آورید. شما ممکن است بخواهید راهی برای خروج از یک موقعیت پیدا کنید


لباس شب

دیدن یا پوشیدن لباس شب در خوابتان بیانگر خوشی، لذت های اجتماعی، زیبایی و فرهنگ است. بیانگر تصویری است که شما از خود به دیگران ارائه می کنید. رنگ و طراحی لباس شب را در نظر گیرید، مهم است. اگر لباس شب خیلی فانتزی یا زلم زیمبو دار باشد، بیانگر یک سبک زندگی لوکس است، یک سبک زندگی که استاداته درست شده است. اگر لباس شب ساده باشد، بیانگر سبک زندگی ساده است. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما یک لباس شب می پوشید بیانگر این است که به دنبال حس خوشحالی هستید یا تلاش می کنید که به حس خوشی دست یابید


لباس شنا: مایو

خواب دیدن اینکه مایو می پوشید بیانگر این است که شما حس بی پناه بودن می کنید(لخ-ت و عور جلوی بقیه ایستاده اید) یا از نظر احساسی حس می کنید آسیب پذیر هستید. حستان را وقتی که مایو پوشیده اید در نظر بگیرید. اگر راحتید، پس بیانگر یک زندگی راحت و بی دغدغه و آسوده است. اگر احساس ناراحتی می کنید، بیانگر نبود اعتماد به نفس است. اگر در موقعیتی نامناسب مایو می پوشید، پس درست مثل بدون پوشش بودن در خواب است


لباس فرم

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یونیفرم تنش است بیانگر نیاز شما به تعلق یا جزئی از یک گروه بودن است. تعبیر دیگر این ست که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما خیلی مطابق باور های دیگران هستید. یاد بگیرید که به خودتان فکر کنید و خودتان باشید

بویژه دیدن یونیفرم پرستار در خوابتان بیانگر تمیزی، دلسوزی و مناسب بودن است. دیدن یونیفرم مدرسه به این معنی است که چگونه با مدرسه و همکلاسی هاتان، شناخته می شوید. ممکن است توجه را به موضوعی که در مدرسه دارید جلب کند. دیدن افرادی با یونیفرم های عجیب بیانگر اختلال و آشوب است


لباس عروسی

پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید

اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید،   بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید

خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می ترسید


لباس یک سره ی شنا: لباس غواصی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که به آرامی و با احتیاط، احساسات درونی تان را کشف می کنید. شما در نقطه ای هستید که برای تایید آسیب پذیری و احساساتتان راحتید


مایو: لباس شنا

خواب دیدن اینکه مایو می پوشید بیانگر این است که شما حس بی پناه بودن می کنید(لخ-ت و عور جلوی بقیه ایستاده اید) یا از نظر احساسی حس می کنید آسیب پذیر هستید. حستان را وقتی که مایو پوشیده اید در نظر بگیرید. اگر راحتید، پس بیانگر یک زندگی راحت و بی دغدغه و آسوده است. اگر احساس ناراحتی می کنید، بیانگر نبود اعتماد به نفس است. اگر در موقعیتی نامناسب مایو می پوشید، پس درست مثل بدون پوشش بودن در خواب است


مخمل

خواب دیدن اینکه شما مخمل می پوشید بیانگر تمایز و افتخار است. بیانگر حساسیت و احساسات شماست

خواب دیدن اینکه شلوار مخمل می پوشید بیانگر بعد احساسی شماست


هدبند

دیدن یا بستن هد بند در خوابتان بیانگر این است که شما اطلاعاتی را نگه داشته اید. رازی است که شما نمایش نمی دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به موضوعی عقلانی مربوط می شود. شاید چیزی وجود دارد که نیاز دارید با دقت در موردش فکر کنید


یونیفرم: لباس فرم

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یونیفرم تنش است بیانگر نیاز شما به تعلق یا جزئی از یک گروه بودن است. تعبیر دیگر این ست که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما خیلی مطابق باور های دیگران هستید. یاد بگیرید که به خودتان فکر کنید و خودتان باشید

بویژه دیدن یونیفرم پرستار در خوابتان بیانگر تمیزی، دلسوزی و مناسب بودن است. دیدن یونیفرم مدرسه به این معنی است که چگونه با مدرسه و همکلاسی هاتان، شناخته می شوید. ممکن است توجه را به موضوعی که در مدرسه دارید جلب کند. دیدن افرادی با یونیفرم های عجیب بیانگر اختلال و آشوب است.

فرهنگ موضوعی

تعبیر خواب بلوزتعبیر خواب بند شلوارتعبیر خواب پارچهتعبیر خواب پارچه کنفیتعبیر خواب پارچه گونیتعبیر خواب پلیورتعبیر خواب پوشاکتعبیر خواب پیراهنتعبیر خواب پیرژامهتعبیر خواب پیشبندتعبیر خواب تی شرتتعبیر خواب تیشرتتعبیر خواب جلیقهتعبیر خواب جلیقه نجاتتعبیر خواب جورابتعبیر خواب جوراب شلواریتعبیر خواب چرمتعبیر خواب حوله لباسیتعبیر خواب دامنتعبیر خواب دستکشتعبیر خواب دستکش بوکستعبیر خواب دمپاییتعبیر خواب روپوش آزمایشگاهتعبیر خواب ژاکتتعبیر خواب ژاکت بافتنیتعبیر خواب ساپورتتعبیر خواب سندلتعبیر خواب سوئی شرتتعبیر خواب سوئیشرتتعبیر خواب سوتینتعبیر خواب شلوارتعبیر خواب شلوار جینتعبیر خواب شلوار چسبانتعبیر خواب شلوار دو بندهتعبیر خواب شلوارکتعبیر خواب صندلتعبیر خواب صندلیتعبیر خواب کت بارانیتعبیر خواب کت و شلوارتعبیر خواب کرستتعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش اسکیتتعبیر خواب کفش بالهتعبیر خواب کفش بلوریتعبیر خواب کفش چوبیتعبیر خواب کفش شیشه ایتعبیر خواب کلاهتعبیر خواب کلاه ایمنیتعبیر خواب کلاه شاپوی مردانهتعبیر خواب کلاه کپتعبیر خواب کلاه گیستعبیر خواب کمد لباستعبیر خواب کمربندتعبیر خواب کیمونوتعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس بچهتعبیر خواب لباس زیرتعبیر خواب لباس زیر زنانهتعبیر خواب لباس ژاپنیتعبیر خواب لباس شبتعبیر خواب لباس شناتعبیر خواب لباس عروسیتعبیر خواب لباس غواصیتعبیر خواب لباس فرمتعبیر خواب مایوتعبیر خواب مخملتعبیر خواب هدبندتعبیر خواب یونیفرم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید