صبحانه

خواب دیدن در مورد صبحانه بیانگر شروع یک پروژه ی جدید یا شروع یک مرحله ی جدید در زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که ذهن شما ممکن است در حال فکر کردن در مورد چیزی که صبح برای صبحانه درست می کنید باشد. غیر عادی نیست که افکار زودگذر شما وارد خوابتان شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید