طالبی

دیدن یا خوردن طالبی در خوابتان بیانگر یک تصویر است که از بیرون سخت است و از درون حساس و شکننده

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید