گاو نر

دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی تر باشید. تعبیر دیگر این است که گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است.شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است(مثل گاو رفتار می کند)، چیزی که بی ارزش است گاو نر نمادی از انرژی جنسی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است خواب دیدن اینکه گاو نر مشکی دنبالتان می کند، بیانگر این است که از تایید سرکشی و لجاجتان سر باز می زنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید