تخم مرغ

دیدن یا خوردن تخم مرغ در خوابتان نمادی از باروری، تولد و ظرفیت خلاق شماست. چیزی جدید در حال وقوع است. اگر تخم مرغ ها املت باشد، خواب بیانگر تعهد شما نسبت به یک دوره است. ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید پیامد کارهاتان را بپذیرید. اگر شما در خواب ببینید که تخم مرغ می شکند(جوجه از آن در میاید)، بیانگر این است که شما اهدافتان را درک خواهید کرد. به این معنی است که ایده هاتان به ثمر می رسد پیدا کردن یک لانه پر از تخم مرغ در خوابتان بیانگر دستاورد مالی است و هرچه تخم مرغ ها بزرگتر و بیشتر باشد، بزرگی و اهمیت آن دستاورد بیشتر است دیدن تخم مرغ ترک برداشته یا شکسته در خوابتان بیانگر احساس آسیب پذیری یا حالت شکنندگی در زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است پوسته ی خود را بشکنید و با کسی که واقعا هستید راحت باشید(خودتان باشید) دیدن یک تخم مرغ رنگی با رنگها شاد در خوابتان نمادی از جشن گرفتن یک اتفاق شاد است خواب دیدن یک تخم مرغ فاسد نماد از دست رفتن است. شما ممکن است به یک موقعیت اجازه دهید که بدتر شود. تعبیر دیگر این است که خواب به شما می گوید که چیزی که به نظر از بیرون خوب می رسد، هرچه بیشتر میجوریدش و پیش می روید، در میابید که چیزی که در ظاهر می نمایاند نیست. شاید چیزی خوب تر از آن باشد که به واقعیت بپیوندد دیدن پوست تخم مرغ در خوابتان نمادی از حالت ذهنی شکننده یا آسیب پذیر شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیا زدارید که از پوست خود بیرون آیید و اجازه دهید که دیگران خود واقعی شما را بشناسند. زمان آن رسیده که کمی گارد خود را پایین تر بگیرید و این همه سخت نگیرید برای اینکه دیگران با شما ارتباط برقرار نکنند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید