تعبیر خواب عدد هجده

هجده

نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که ۱۸ به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که د رپی آن میاید
مطالب مشابه  تعبیر خواب گاراژ
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!