هجده

نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که 18 به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که د رپی آن میاید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید