روباه

دیدن روباه در خوابتان بیانگر بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید خواب به شما می گوید که شما نیاز دارید که بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی بیداری تان نشان دهید. یا اینکه  نیاز داریدکه افکارتان را پنهان کنید و در مورد یک موقعیت جداگانه عمل کنید. روباه نمادی از کسی در زندگی بیداری تان است که حیله گر و اب زیر کاه است. تعبیر دیگر این است که دیدن روباه در خوابتان بیانگر یک دوره تنها شدن یا ایزوله شدن است. شما نیاز دارید که زمانی را بگذارید که در مورد یک مساله فکر کنید. خواب دیدن اینکه روباه از پنجره تان پرواز می کند و داخل میاید به این معنی است که نیاز دارید بیشتر مراقب کسی که به او اعتماد دارید باشید. کسی در زندگی بیداری تان، آدم خوبی نیست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید