لب

دیدن لب ها در خوابتان بیانگر حس، عشق و رمانتیک بودن است، خصوصا اگر لبها غنچه باشد. لب ها، ابزار ارتباطی است.

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لب های آبی و کبود دارید بیانگر بیماری یا مشکلاتی احتمالی در مورد جریان خونتان است

خواب دیدن اینکه شما یا کسی لب های سیاه دارید بیانگر این است که شما از گفتن هرچیزی در مورد موقعیتی خاص خودداری می کنید. شما کاملا ساکت می مانید.

دیدن یا زدن برق لب در خوابتان بیانگر این است که در کلامتان قدرت نیست. شما به جای اینکه مستقیم برید سر مطلب یا محکم سخن بگویید، حالت پیشنهاد دادن دارید

خریدن، دیدن یا زدن رژ لب در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به سمت لبهاتان است. شاید شما نیاز دارید که در مورد چیزی که شما یا کس دیگری می گوید، مراقب باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید