گوشت

دیدن گوشت خام در خوابتان بیانگر موانع و دلسردی هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهدافتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد خوردن یا پختن گوشت در خوابتان بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می روید. شما انرژی های غریزی خود را شناسایی کرده استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که شما می بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده ند دیدن گوشت خراب در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره ای از مسائل سلامتی باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید