قارچ

دیدن قارچ در خوابتان بیانگر خوشی های ناسالم و تصمیمات ناعاقلانه در زندگی بیداری تان است. چیزهایی که سریع رخ می دهد، می خواهد سریع هم ناپدیدی شود(سریع هم از بین می رود). یاد بگیرید که قدر چیزهایی که دارید را بدانید. تعبیر دیگر این است که قارچ نمادی از این است که، علی رغم پیشروی در سختی ها و دوره ی سخت، رشد می کنید خواب دیدن اینکه قارچ می خورید بیانگر توانایی رهبری شماست. شما قدرت و نیروی زیادی دارید خواب دیدن اینکه قارچ وحشی میچینید یا جمع می کنید، به موقعیت یا رابطه ای اشاره دارد که به صورت بالقوه مضر است. شما ممکن است در مورد یک تلاش، رابطه یا موقعیت جدید، شک دارید خواب دیدن اینکه قارچ ها رشد می کند و در دهانتان زیاد می شود به احساسات منفی ای اشاره دارد که در ضمیر ناخود آگاه شما در حال رشد و گسترش است. شما تمایل دارید که احساسات تان را درونتان نگه دارید و راهی موثر برای ابراز ش پیدا کنید قبل ازینکه رشدش از کنترل خارج شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید