فلفل دلمه ای

دیدن یا خوردن فلفل دلمه ای در خوابتان بیانگر سرسختی شما، مکانیزم دفاعی شما و توانایی شما برای مبارزه(توانایی شما برای در مبارزه قرار گرفتن) است. در کل، یک نماد مثبت است که بیانگر تغییر به سمت بهتر است. رنگ فلفل دلمه ای را در نظر گیرید. اگر سبز است، بیانگر این است که شما هنوز احساس تازگی و پرانرژی بودن در مورد مبارزه تان می کنید. اگر قرمز است، بیانگر این است که خشمی پشت دیوار دفاعی شما نهفته است. اگر زرد است، به این معنی است که شما خردمندانه از انرژی تان استفاده می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید