دزد دریایی

دیدن دزد دریایی در خوابتان بیانگر کسی یا موقعیتی است که به زندگی احساسی شما هرج و مرج و آشفتگی می دهد. شما حس می کنید که کسی به یکپارچگی یا خلاقیت شما تجاوز کرده است(آن را به هم زده است). تعبیر دیگر این است که دزد دریایی ممکن است نمادی از آزادی، ریسک و ماجراجویی باشد. شما می خواهید که ماجراجویی های جدید را کشف کنید و سرمایه گذاری های ریسکی تری بکنید. خواب دیدن اینکه شما دزد دریایی هستید بیانگر این است که شما از دیگران سو استفاده می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما چیزی را غارت می کنید و چیزی را بر میدارید که به درستی متعلق به شما نیست. دیدن کشتی دزدان دریایی در خوابتان بیانگر تمایلات سرکوب شده ی شما در مورد آزادی و ماجراجویی است. شما می خواهیددست از بی ارادگی و معمولی بودن بردارید، سرکش شوید و به حرکت بیفتید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از خطر یا خصومت پنهان است. خواب دیدن کشتی دزدان دریایی پرنده بیانگر این است که شما به بعد ماجراجوی خود اجازه می دهید که راهنمای شما باشد و کنترل را به دست گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید