تعبیر نماد شخصیت ها

یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ای از خود شما هستند. شخصیت ها در خواب ممکن است برای جلب توجه شما به ویژگی های خاصی که آنها را ندارید باشد. آنها می توانند ویژگی های خاصی را به تصویر بکشد یا مبالغه کند تا راهی باشد که توجهتان را معطوف آنها کنید. همچنین برخی افراد در خوابتان می توانند نمایانگر ارتباط ناتمام شما با آنها باشند و اینکه آنها ممکن است تا زمانی که این کشمکش حل شود، در خوابتان پیوسته ظاهر شوند.

آتش نشان

خواب دیدن آتش نشان در خوابتان بیانگر این است که خود را بالاتر میبینید. شما یک دوره خودسازی و خالص کردن روحتان را تجربه می کنید. آتش نشان، نماد قهرمان واقعی و نماد امید است.

خواب دیدن اینکه شما آتش نشان هستید بیانگر این است که نیاز دارید یک موقعیت داغ را قبل از اینکه از دستتان در برود، آرام کرده خنک کنید. شما نیاز دارید که حتی در اوج داغی یک لحظه در سطح بالا خود را نگه دارید.


آدم فضایی

خواب دیدن اینکه شما آدم فضایی هستید، سمبلی از قسمت کشف نشده ی وجود شماست. وقتی شما به صورت یک آدم فضایی دیده می شوید ممکن است، این راهی شما برای فرار از واقعیت باشد. خواب هایی ازین دست، سمبلی از ایده های عجیب غریب است و تصویری خام و وحشی از خودتان است.

خواب دیدن اینکه شما توسط آدم فضایی، مورد حمله واقع شده یا ربوده شده اید بیانگر ترس شما از تغییر محیط اطرافتان یا ترس شما از دست دادن خانه و خانواده تان است. شما حس می کنید که به فضا و یا حریم خصوصی تان، تجاوز شده است.

دیدن آدمهای فضایی در خواب بیانگر این است که شما در قبول و وفق پذیری با محیط جدیدتان مشکل دارید. شما احساس بیگانگی و مرتبط نبودن می کنید. شما ممکن است مشکلاتی با این داشته باشید که چگونه موقعیت یا فرد خاصی را مدیریت کرده یا با آن برخورد کنید. در سطح روانشناسی، دیدن بیگانگان بیانگر رویارویی با جنبه ی ناآشنا خودتان است یا جنبه ای که تا به امروز در موردش، دچار غفلت بوده اید.


آدم و حوا

دیدن آدم و حوا در خوابتان، بیانگر این است که شما، جنبه ی مردانه ی خودتان را (اگر زن هستید) یا جنبه ی زنانه ی خودتان را (اگر مرد هستید) ندیده می گیرید. آدم و حوا، سمبل کلاسیک زنانگی و مردانگی است. تعبیر دیگر این است که رویا بیانگر یک رخداد در زندگی تان است که باعث خواهد شد که امید و شانس موفقیت را از دست دهید.


ابر قهرمان

خواب دیدن اینکه شما ابر قهرمان هستید بیانگر استعداد های متوسط رو به بالای شما، ایده ها و دیگر توانایی های پنهان شماست که ممکن است ندانید که دارید. تعبیر دیگر این است که خواب موازی یک مساله یا موضوع خارق العاده است که تلاش می کنید در زندگی بیداری تان با آن کنار آیید. شما نیاز دارید که مساله ی پیش رو را پیگیری کنید.

خواب دیدن اینکه یک ابر قهرمان، قدرت های ضعیفی دارد بیانگر این است که هیچ کس، شکست ناپذیر نیست، هر کس، ضعف های خود را دارد. این ابر قهرمان در خوابتان ممکن است بیانگر کسی در زندگی بیداری تان باشد که شما می پرستید و کسی که فکر می کردید که همیشه خیلی قوی است. شاید این فرد، شما را نا امید کرد یا اینکه ناگهان مریض شد.


استاد

دیدن پروفسور در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت.


آشنا

دیدن یک آشنا در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که شما هنوز تلاش می کنید آنها را بشناسید.

خواب دیدن اینکه شما با یک آشنا بحث می کنید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که شما رد می کنید. شما قبول کردن چیزهای خاص در مورد خودتان را رد می کنید.


بادیگارد، محافظ

خواب دیدن اینکه شما محافظ دارید بیانگر این است که شما در مورد یک موقعیت در زندگی بیداریتان، راحت نیستید. شما حس نا امنی می کنید، چه فیزیکی چه احساسی. شاید شما اخیرا صدمه دیده اید.

خواب دیدن اینکه شما یک بادیگارد هستید بیانگر تمایل شما به این مورد است که دیگران را از آسیب احساسی حفظ کنید. بیانگر بخش دلسوز و پرورش یافته روان شما است.


بازیگر

دیدن یک بازیگر در خواب بیانگر این است که شما به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین شما از دیدن یک فرد مشهور به خصوص، ممکن است به این تمایل منجر شود، که ویژگی های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. در نظر بگیرید که این بازیگر کیست و چه ویژگی های شخصیتی دارد. این ممکن است ویژگی های شخصیتی ای باشد که شما نیاز دارید در وجود خودتان داشته باشید.

خواب دیدن اینکه شما بازیگر هستید بیانگر این است که کار سخت شما، در نهایت، ارزشمند می شود. بیانگر این است که تمایلات قوی شما شناسایی شده، تصدیق می شود. شاید شما تاکید زیادی روی ظاهرتان دارید. تعبیر دیگر این است که، رویا ممکن است مشابه با نقشی باشد که در زندگی واقعی تان بازی می کنید، خواه نقش والدباشد، خواه خواهر یا برادر، همکار و غیره.

دیدن یک بازیگر خاص در خواب ، مربوط به نقشی است که انها بازی می کنند. اگرچه شما ممکن است آنها را شخصا، و از نظر شخصیتی نشناسید، اینکه چگونه شما آنها را دریافت می کنید یا شخصیت هایی که آنها بازی می کنند، درکی ازین ایجاد می کند که چگونه به شما مربوط می شود.


بالرین

خواب دیدن اینکه شما یک بالرین هستید بیانگر این است که شما از میان موانع زندگی تان به راحتی عبور می کنید. شما حس می کنید که محدودیتی ندارید. سمبلی از بی گناهی، ضعف و آسیب پذیر بودن است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است حس کنید که قادر به دستیابی به ایده آل جامعه از زیبایی نیستید(هرگز به معیار زیبایی جامعه نمی رسید).

دیدن اینکه یک نفر که شما می شناسید، رقاص است، بیانگر این است که این فرد دورو بر مسائلی خاص می پلکد به جای اینکه با آنها رو برو شود.


بچه ، کودک ، نوزاد

دیدن نوزاد در خواب بیانگر بی گناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذتی تام را تجربه می کنید. شما برای اینکه شاد باشید انتظار زیادی ندارید. اگر شما یک بچه در خوابتان پیدا کنید، بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید. اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما تلاش می کنید آسیب پذیر بودنتان را پنهان کنید، شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند. تعبیر دیگر این است که فراموش کردن بچه بیانگر جنبه ای از خودتان است که به خاطر شرایط متغیر زندگی کنار گذاشته اید یا رها کرده اید. خواب ممکن است یادآور این باشد که زمان این رسیده است که آن علاقه، سرگرمی یا پروژه ی قدیمی را دوباره بردارید. خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید، بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

اگر شما خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، بیانگر مسائل وابستگی و تمایلات شماست که کاملا مراقبشان بودید و حواستان بهش بود. شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد.

خواب دیدن اینکه بچه گریه می کند، سمبلی از بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است (محروم مانده است)و نیاز دارد که پرورش یابد. تعبیر دیگر این است که بیانگر اهداف کامل نشده ی شماست و این حس که احساس کمبود در زندگی تان دارید. اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، بیانگر این است که شما توجه کافی به خودتان ندارید. شما از کل پتانسیل خود استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست.

خواب دیدن در مورد اینکه یک بچه گرسنگی می کشد بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید.

دیدن اینکه خودتان یا کس دیگری، در خوابتان بچه شده است بیانگر این است که تمایل دارید که مورد مراقبت قرار گیرید و پرورش یابید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که با شما یا کس دیگری،  نابالغانه رفتار می شود.

خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته. آینده به نظر روشن می رسد. خوبا ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید در رابطه تان، به سمت هدفتان، در پروژه ی کاری تان یا هرچه که در دست دارید، مثل بچه ها راه بروید(تاتی تاتی کنید). اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است.

خواب دیدن یک بچه ی خیلی خیلی کوچک، سمبلی از بی یاوری و ترس های شما در این مورد است که به دیگران این اجازه را دهید که از نقاط ضعف شما و ناشایستگی های شما، آگاه شوند. شما ممکن است ازین که درخواست کمک کنید، ابا داشته باشید و در نتیجه تمایل دارید که همه کار ها را شخصا انجام دهید(یه تنه پیش بروید).

دیدن بچه در خواب، سمبلی از پایان یک چیز است که زمانی بخشی از شما بوده است. اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه ی مرده را احیا کنید، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید. شما دو دستی به گذشته تان چسبیده اید، گذشته ای که دیگر برنمی گردد.

خواب دیدن اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت(نگاه به گذشته) است. شما به گذشته تان می نگرید، جایی که هیچ نگرانی و مسئولیتی نداشتید. تعبیر دیگر این است که این سناریو، یادآور وقتی است که بچه جنین است و در محل امنی قرار دارد. در حقیقت، برخی از مادران حامله، بچه را در وان(استخر) به دنیا می آورند، چونکه محیط آب، شبیه سازی(یادآور) محیط رحم است. برای نوزاد، کمتر آزار دهنده است که در این دنیا، اینگونه پا گذارد. پس شاید خواب بیانگر این باشد که شما به دنبال مکانی امن و آرام و راحت برای خود هستید.

خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.

دیدن اینکه شما دوباره یک بچه کوچک می شوید، بیانگر این است که شما حس می کنید که مسئولیت های بزرگسالی دارد لهتان می کند. شما تلاش می کنید که از مسئولیت های روزانه تان فرار کنید و به دنبال کسی هستید که از شما مراقبت کرده به شما پناه داده و از شما حمایت کند.

خواب دیدن اینکه کودکی را از دست می دهید، بیانگر این است که امیدتان را از دست می دهید/ ممکن است بیانگر پروژه ای باشد که آنطور که خواسته اید پیش نمی رود.

نجات یک بچه در خواب، بیانگر این است که تلاش می کنید تا بخشی از خودتان را که در حال تخریب شدن است، نجات دهید. اگر شما خواب ببینید که از بچه هاتان جدا شده اید، نمادی از شکست در تلاش های شخصی است یا اینکه مانع از ایده آلی که داشته اید می شود(یعنی شما را از ایده آلتان جدا می کند)

دیدن بچه ای که در خوابتان می افتد، بیانگر بی گناهی(معصومیت) از دست رفته است.


بچه ها

دیدن بچه ها در خواب، بیانگر جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچه گانه تان است. شما ممکن است به حالت بچه گانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. شما تلاش می کنید که تمایلات سرکوب شده و امید های به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که شما نیاز دارید بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درونتان بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال شما باشد. اگر شما با بچه ها دعوا می کنید، بیانگر این است که شما کودک درونتان را سرکوب می کنید. کودکان می توانند کسی را در زندگی بی داری تان نشان دهند که مثل یک بچه رفتار می کنند ( همکار، همسر، یکی از اعضای خانواده). اگر شما بچه هایی را می بینید که در خوابتان با هم دعوا می کنند، به این معنی است که اخلاقیات و شخصیت شما در تضاد با هم است.

فراموش کردن کودک یا کودکان تان، بیانگر این است که حس می کنید زیر بار مسئولیت های زندگی بیداری تان، له می شوید. خواب به شما می گوید که بیش از حد روی جزئیات ریز متمرکز می شوید و به چیز های مهم در زندگی تان خیلی گیر می دهید. شما نیاز دارید که زمانتان را دوباره اولویت بندی کنید و روی چیزی که مهم است تمرکز کنید. خواب دیدن اینکه بچه هاتان که الان بزرگ شده ند، در خواب هنوز جوان هستند، بیانگر این است که شما هنوز آنها را جوان و وابسته می بینید. شما می خواهید که حس کنید که به شما نیاز است و مهم هستید. خواب دیدن اینکه در خواب، بچه هایی بیشتر از بچه های زندگی واقعی تان دارید، به این معنی است که شما استعداد ها یا مهارت های قدیمی تان را کشف می کنید که کنار گذاشته بودید.

خواب دیدن اینکه بچه ها را نگاه می کنید اما آنها شما را نمی شناسند، استعاره ای از دانش نهفته یا استعداد نهفته ای است که شما موفق به شناسایی ش نشده اید.

نجات یک بچه د رخواب، بیانگر این است که تلاش می کنید قسمتی از خودتان را که خراب شده است، نجات دهید. اگر خواب ببینید که از بچه ها دور افتاده اید، نمادی ازین است که در تلاش شخصی شکست خورده اید یا اینکه از ایده آل فاصله گرفته اید.

دیدن اینکه از بچه ها در خواب سو استفاده می شود، بیانگر این است که شما ارتباطی با کودک دورنتان ندارید. شما حس می کنید که بخشی از کودکی تان گم شده است(از دست رفته است).


برادر

دیدن برادر در خوابتان نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند این یادآوری را به شما بکند که یک نفر در زندگی بیداری تان، ویژگی ها یا رفتار های خاصی مشابه برادرتان دارد.

اگر شما برادر ندارید و خواب میبینید که یک برادر دارید، ممکن است نمادی از ویژگی هایی باشد که نیاز دارید درون خودتان بپذیرید. برادر در خواب می تواند هم معنی دوست صمیمی یا رفیق باشد. برادر، ملاحظات مذهبی نیز دارد و بیانگر مسائل روحانی است.

خواب دیدن اینکه شما از دست برادرتان عصبانی یا خشمگین هستید بیانگر خشم فروخفته است که حس می کنید اما می ترسید که در زندگی بیداری تان ابرازش کنید.

دیدن برادرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با وی یا مسائل حل نشده از کودکی تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد.

دیدن برادر شخصی دیگر در خوابتان بیانگر کیفیت یا ویژگی اوست که نیاز دارید در خود به وجود آورده و تاییدش کنید.

دیدن خواب اینکه با برادرتان در رقابت هستید بیانگر احساس نا امنی یا شک است. شما احساس کمبود محبت می کنید.


بیمار

خواب دیدن اینکه شما یا دیگران بیمارید بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکن است اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید شما از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تاسف خوردن به حال خودتان بردارید.


پدر، بابا

دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد.

خواب دیدن اینکه پدرتان مرده است، هشداری ازین است که نیاز دارید با احتیاط در زمینه یک موضوع کاری پیش روید.

دیدن پدرتان که از سر تا نوک انگشتان پا، لای بانداژ پیچیده شده است بیانگر این است که شما حس می کنید  قدرت و اختیاراتتان محدود شده است. شاید شما مسئول چیزی هستید اما نمی توانید قدرت و توانایی خود نشان دهید (اعمال کنید).

خواب دیدن اینکه شما پدرتان را می زنید بیانگر این است که از نزدیکی بیشتر با پدرتان، نا امید شده اید. شما حس می کنید که او به شما گوش نمی کند. بویژه اگر شما پدرتان را با یک شی پلاستیکی بزنید بیانگر این است که هرچی با او می کنید یا به او می گویید، تاثیر زیادی رویش ندارد. فقط زیاده گویی می کنید(تاثیری ندارید). در مقابل، اگر شما پدرتان را خواب ببینید که پدرتان کسی است که شما را می زند، بیانگر این است که ارتباط احساسی با پدرتان ندارید.

خواب دیدن اینکه پدرتان از دست شما عصبانی است بیانگر این است که شما چیزی انجام می دهید که ممکن است مورد تایید او نباشد. خواب ممکن است نمایشی از خشم شما نسبت به او باشد. مسائل حل نشده وجود دارد که باید رویش کار شود.

خواب دیدن اینکه پدرتان دوست دختر دارد یا معشوقه دارد، اگرچه هنوز با مادرتان مزدوج است بیانگر این است که شما با یکی از والدین تان در ارتباط نیستید. خواب ممکن است تفسیری از دیدگاه های شما از ازدواج باشد.


پدر بزرگ

دیدن پدربزرگتان در خوابتان نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. ویژگی هایی که در پدربزرگتان است را در نظر گیرید.

اگر پدربزرگتان مرده است و شما خواب میبینید که زنده است، ممکن است به این معنی باشد که شما آنها را از دست دادید و تلاش می کنید که زمانی که با آنها، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. اگر شما خواب میبینید که پدر بزرگتان کارهای عجیب غریب می کند، بیانگر این است که هنوز تلاش می کنید مرگش را قبول کنید. شاید شما با این کنار نیامده اید که چرا از دنیارفته است.

خواب دیدن اینکه شما به دنبال پدربزرگ مادربزرگتان هستید بیانگر این است که به دنبال عشق و حمایت هستید. شما ممکن است به سمت نیاز های کودکی تان پسرفت می کنید.

خواب دیدن خانه ی پدربزرگ مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. شما نیاز دارید که به خاطر این که رشد کنید، به یک رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی تان با خانه ی  پدر بزرگ مادربزرگتان، به اهمیتش می افزاید. وقتی که در خانه شان بودید چه می کردید؟ چه نوع خاطراتی داشتید؟ وقتی که به ملاقاتشان می رفتید، چه کار می کردید؟


پدر خوانده

دیدنش در خوابتان نمادی از اختیار و حمایت است. رابطه ی بیداری تان را با ناپدری تان در نظر بگیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما باشد. اگر شما در زندگی واقعی نا پدری ندارید، پس خواب ممکن است بیانگر مسائل و تنش حل نشده با پدر واقعی تان باشد.


پدر همسر (پدر شوهر، پدر زن)

دیدن پدر همسرتان در خوابتان به وجدان و بعد عقلانی شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که بیشتر روی نقطه نظرات و تصمیم هاتان پافشاری داشته باشید.


پرستار

خواب دیدن اینکه شما پرستار هستید بیانگر این است که نیاز دارید دلسوزی بیشتری در یک موقعیت نشان دهید.

دیدن پرستار در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید زمانی برای شفای ذهنی، فیزیکی و روحی، کنار گذارید.


پرستار بچه

دیدن خواب اینکه شما پرستار بچه دارید بیانگر این است که حس سردرگمی می کنید. شما حس می کنید که جنبه های خاصی از شما نادیده گرفته شده است.

خواب دیدن اینکه شما از بچه ای پرستاری می کنید بیانگر این است که باید مراقب کودک درونتان باشید.

دیدن یا خواستن یک پرستار بچه در خواب، بیانگر این است که شما نیاز دارید که کودک درونتان را تایید کنید یا روی کودک درونتان کار کنید.


پرنس (شاهزاده پسر)

خواب دیدن اینکه شما شاهزاده هستید بیانگر این است که حس مهم بودن می کنید و اینکه نیاز می شوید. شما ممکن است دستاورد هاتان را تحسین می کنید.

دیدن شاهزاده در خوابتان بیانگر این است که  شما با افتخار و پرستیژ هستید. شما به خاطر یک وظیفه شناخته خواهید شد. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که به سمت مسائل رمانتیک تمایل دارید. شاید شما منتظر شاهزاده ای سوار بر اسب خودتان هستید.


پرنسس (شاهزاده دختر)

خواب دیدن اینکه شما پرنسس هستید بیانگر این است که ظرفیت کامل خود را درک می کنید. با این حال هنوز رشد بیشتری وجود دارد که نیاز است انجام دهید. نماد جوانی و توسعه ی فکری است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما خیلی تقاضا دارید و دستور می دهید. یا شما خیلی ازین لجبازی می کنید. شاید شما مثل بچه لوس و نازپرورده رفتار می کنید.

دیدن پرنسس در خوابتان بیانگر زن ایده آل است.

اگر شما مردید و خواب میبینید که پرنسس هستید، بیانگر خواهر یا یک زن مهم در زندگی تان است. همچنین شاید بیانگر تمایلاتتان برای زن ایده آل هم باشد.


پرورشگاه

خواب دیدن اینکه شما در یتیم خانه هستید بیانگر حس تعلق شماست یا نداشتن حس تعلق شماست. شما حس می کنید که در جهان تنها هستید. شاید فکر می کنید که کسی چیزی که انجام می دهید(مسیری که در آن پیش می روید) یا اینکه چه حسی دارید را درک نمی کند.

خواب دیدن فرار از پروشگاه انعکاسی ازین است که تمایل دارید از محدوده یا قوانین خاصی فرار کنید. شما تلاش می کنید که جایگاه خود را در جهان کشف کنید.


پروفسور، استاد

دیدن پروفسور در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت.


پری دریایی

دیدن پری دریایی در خوابتان بیانگر جنبه ی زنانه ی شماست که پر رمز و راز، آسیب پذیر و مرموز است. ممکن است ترس از رابطه ی ج – نسی باشد. بویژه برای یک مرد، خواب دیدن پری دریایی بیانگر این است که او ازین می ترسد که غرق جنبه ی زنانه ی روح و روانش شود. برای یک زن بیانگر شک در مورد زنانگیش است.

خواب دیدن در مورد گردنبند صدفی که لغت پری دریایی رویش حک شده است بیانگر این است که شما اجازه نمی دهید نقاط ضعفتان پدیدار شود. شما یک نمای ظاهری سفت و سخت دارید. تعبیر دیگر این است که پری دریایی ممکن است نمادی از چیزی شخصی برای شماباشد.


پزشک، دکتر

خواب دیدن اینکه به دکتر مراجعه می کنید، بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید(روح و احساستان را جلا دهید). خواب می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند. شاید زمان رفتن و یک چکاپ فیزیکی است.

خواب دیدن اینکه دکتر هستید بیانگر این است که مشکلاتی وجود دارد که نیاز دارید به آنها رسیدگی کنید(از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که نیاز دارید آن را بانداژ کنید(آن را درمان کنید). تعبیر دیگر این است که توانایی دارید دیگران را حمایت کنید.


پستچی

دیدن پست چی در خوابتان نمادی از ارتباط با دیگران است. نیاز دارید که در مورد چیزی کلمه ای بگویید. اگر پستچی هیچ نامه ای برای شما ندارد، بیانگر ناامیدی در جنبه ای از زندگی تان است.

اگر شما در زندگی واقعی پستچی نیستید، اما خواب میبینید که پست چی هستید بیانگر این است که پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان به شما می رسد. توجه دقیقی به پیام این خواب بکنید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که یک پیام یا راز خاص به شما سپرده شده است.


پسرخوانده(پسر ناتنی)

دیدن پسرخوانده تان در خوابتان بیانگر این است که شما تلاش می کنید محدودیت هایی بدون اینکه پا در محدوده ی کسی بگذارید وضع کنید. مهم است که رابطه ی بیداری تان با پسرخوانده تان را در نظر بگیرید و احساسی که نسبت به او دارید. اگر شما یک پسر خوانده ندارید، پس خواب ممکن است واقعا در مورد پسرتان یا مرد جوانی در زندگی تان باشد. می تواند به جنبه ی مردانه ی درون شما اشاره کند.


پلیس

دیدن پلیس در خوابتان نمادی از ساختار، قانون، قدرت، اختیار و کنترل است. شما نیاز دارید که به رفتار بی ملاحظه تان پایان دهید وگرنه قانون شما را می گیرد. تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره دارد که شما در احترام گذاشتن به باید ها و نباید ها و وظایفتان شکست خورده اید.

خواب دیدن اینکه شما توسط پلیس دستگیر شده اید بیانگر این است که شما از نظر ج – نسی یا احساسی، به خاطر حس گناهش، احساس محدود شدن می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که در مورد چیزی، حس نگرانی دارید.

خواب دیدن اینکه شما افسر پلیس هستید بیانگر حس اخلاقیات و آگاهی شماست. خواب ممکن است شما را در مسیر درست راهنمایی کند. اگر شما خواب های تکرار شونده ای دارید که افسر پلیس هستید، پس ممکن است به این معنی باشد که کارهای گذشته تان، برای شما احساس گناه باقی گذاشته است. رفتار و کار هاتان را به عنوان یک پلیس در نظر گیرید. اگر خوابتان اینگونه است که در تعقیب یک مضنون هستید، بیانگر این است که بعد شیطانی تان با استاندارد های اخلاقی تان در تضاد و مجادله است. خواب دیدن اینکه شما پلیس مخفی هستید بیانگر این است که شما علیه ضمیر خودآگاهتان عمل می کنید.

خواب دیدن اینکه برای تماس با پلیس مشکل دارید بیانگر این است که هنوز توانایی و اعتبار خودتان را در یک موقعیت تایید نکرده اید. شما نیاز دارید که جهت زندگی تان را در کنترل گیرید و تحت فرمان شما باشد.

خواب دیدن اینکه شما اتومبیلتان توسط پلیس به کنار جاده کشیده می شود بیانگر این است که نیاز دارید سرعتتان را کم کنید و چیزها را در دستتان گیرید.

خواب دیدن اینکه از دست پلیس فرار می کنید به این معنی است که شما از مواجهه با پیامد کارهاتان خودداری می کنید. بیانگر این است که قوانین خاصی را رد می کنید.

دیدن ماشین پلیس در خوابتان بیانگر این است که کمک برای شما در راه است. شما هرج و مرج درونی را تجربه می کنید و به مداخله نیاز دارید.


پناهنده

خواب دیدن اینکه شما پناهنده هستید، به احساس رد شدن توسط جامعه اشاره دارد. شما از نظر احساسی، احساس ایزوله بودن می کنید و اینکه به هیچ جا تعلق ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید از موقعیت یا مساله ای فرار کنید به جای اینکه با آن روبرو شوید.


توریست

دیدن توریست در خوابتان بیانگر این است که به گونه ای در یک موقعیت به دیگران کمک می کنید.

خواب دیدن اینکه توریست هستید بیانگر این است که شما از محیط و اطرافتان مطمئن نیستید. شاید شما کمی حس گم شدن در جهان دارید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما آماده ی کشف جنبه های پنهان و ناشناخته ی خودتان هستید. شما پذیرای تغییراتی هستید که در راه است.


ترنس، دو جنسه (کسانی که جنسیتشان را تغییر می دهند)

خواب دیدن اینکه شما یک ترنس هستید نمادی از نگرانی یا دمدمی مزاجی در مورد نقش های مردانه/زنانه یا رفتار منفعل/تهاجمی است. شما ممکن است در ارتباط با این مسائل، بی میل هستید. اگر شما عمل جراحی تغییر جنسیت را در نظر دارید یا انتظارش را می کشید، پس خواب ممکن است بیانگر نگرانی و ترس شما ازین عمل، دوران نقاهت بعدش و زندگی بعد از عمل باشد.

دیدن یک فرد دو جنسه در خوابتان بیانگر این است که جنبه های مردانه و زنانه ی شما، صدمه دیده است. ممکن است مشتاق نیستید که با خود سایه وارتان روبرو شوید.


جادوگر

دیدن یا خواب دیدن جادوگر بیانگر این است که یک مساله یا وظیفه ی در دست ممکن است حقه بازانه تر از آنچه پیش بینی کرده اید باشد. شما حس سرخوردگی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید خودتان یا کسی را گول بزنید تا چیزی را باور کند که شما می دانید که درست نیست.


چوپان

دیدنش در خوابتان نمادی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. بیانگر راهنمایی، جهت گیری و مسیر و وحدت است.


خارجی

دیدن یک خارجی در خوابتان بیانگر جنبه ای از شماست که برای شما آشنا نیست یا غریبه است. شما ممکن است احساسات یا استعداد های مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید(از آن غفلت کنید).


خاله

خواب دیدن عمه(خاله) تان در خواب بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله(عمه) ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود.


خائن

خواب دیدن اینکه شما خائن هستید یا متهم به خیانت می شوید بیانگر این است که خود را گناهکار می دانید. چیزی شما را از درون می خورد. شما ممکن است کاری را انجام داده اید که بهش افتخار نمی کنید.

دیدن یک خائن در خوابتان بیانگر این است که احساس می کنید تحقیر می شوید. کسی شما را نا امید می کند و به طریقی تحقیرتان می کند.


خدا

دیدن خدا در خوابتان بیانگر معنویت و ابراز احساساتتان در مورد الهیات است. خدا نمادی از یک نکته ی کمال است که قابل دست زدن، قابل دست یابی و قابل بدست آوردن نیست. چنین خوابی ممکن است روی کشمکش های شما و تلاش شما برای رسیدن به کمال تاکید کند(به این مساله اشاره داشته باشد).

خواب دیدن اینکه شما خدا را می پرستید بیانگر توبه و پشیمانی از کارها و خطاهاتان است.

خواب دیدن اینکه خدا با شما صحبت می کند بیانگر احساس گناه، مجازات ابدی(جهنم قیامت)، و لعنت شدگی است.

خواب دیدن اینکه شما خدا هستید بیانگر استعداد های خاص شماست که هنوز شناسایی نشده است یا به طور کامل توسعه نیافته است. تعبیر دیگر این است که به احساسات شما در این مورد اشاره دارد که بر دیگران ارجح هستید. شما فکر می کنید که بالادست دیگرانید و تمایل دارید که از بالا به مردم نگاه کنید.

خواب دیدن اینکه خدا چشمان آبی دارد، به ارتباط عمیق و صمیمی شما با خدا اشاره دارد. از طریق چشم های او، شما خرد و سرسپردگی ش را می بینید. او راهنمای معنوی شماست(راهنمای روحانی).


خدا بانو

دیدن الهه در خوابتان نمادی از زنانگی یا بعد زنانه ی شماست. برای یک مرد، خواب دیدن الهه بیانگر ترس هایش از جنس زن است.


خدمتکار

خواب دیدن اینکه شما خدمتکار هستید بیانگر این است که خیلی به دیگران سرویس می دهید یا در یک موقعیت خیلی مطیع هستید. شما نیاز دارید که روی پای خود بایستید و برای خود زندگی کنید.

خواب دیدن اینکه خدمتکار دارید بیانگر نقش فرمانروا و مختار شما در یک موقعیت در بیداری است.


خدمتکار زن

دیدن یا داشتن یک خدمتکار زن در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی به خاطر کمکشان به آنها وابسته اید. شما نیاز دارید که مستقل تر باشید و به خودتان توجه داشته باشید.

خواب دیدن اینکه شما خدمتکار هستید بیانگر این است که نیاز دارید به هم ریختگی را در زندگی تان ترو تمیز کنید. از نظر استعاری، خواب بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را پرورش دهید و احساساتتان را ترو تمیز کنید.


خواننده

دیدن خواننده مشهور در خوابتان بیانگر تاثیری الهی است. بیانگر هارمونی و تکریم روح انسانی است. احساس و تاثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی بیداری تان ابراز شده است.

اگر شما خواهر نداریدو خواب میبینید که دارید، بیانگر ویژگی های زنانه است که شما نیاز دارید در خودتان فعالش کنید یا تاییدش کنید. به کارها و رفتار خواهرتان در خواب توجه کنید.


خواهر

دیدن خواهرتان در خواب نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکن است توجه تان را به سمت نقش خانوادگی تان ببرد(چه نقشی در خانواده دارید). یا خواب ممکن است به خاطر شما آورد که کسی در زندگی بیداری تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد.

دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با خواهرتان یا مسائل حل نشده از کودکی تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد.

دیدن خواهر شخصی دیگر در خوابتان بیانگر کیفیت یا ویژگی اوست که نیاز دارید در خود به وجود آورده و تاییدش کنید.

دیدن خواب اینکه با خواهرتان در رقابت هستید بیانگر احساس نا امنی یا شک است. شما احساس کمبود محبت می کنید.


خواهر همسر، خواهر شوهر، خواهر زن

دیدن خواهر شوهر در خوابتان بیانگر ویژگی های اوست که شما در خودتان میابید. رابطه ی بیداری تان را با او در نظر گیرید. اگر شما خواب ببینید که با خواهر شوهرتان بحث می کنید، بیانگر این است که شما از تایید یا قبول ویژگی های خاصی از خواهر همسرتان سر باز می زنید.


خون آشام

دیدن خون آشام در خوابتان نمادی از اغوا و هو- سرانی، همین طور ترس و مرگ است. خون آشام بیانگر تصاویر متضاد  اصیل متمدن و تجاوز/درنده خویی است. ممکن است بیانگر کسی در زندگی بیداری تان باشد که اغوا گر است و نهایتا صدمه می زند. وقتی در درون خود عمیق می شوید، می دانید که این فرد برای شما بد است، اما هنوز مجذوبش می شوید. خون آشام برخی اوقات مربوط به تصمیماتی در مورد رابطه ی جنس1ی و از دست دادن باکرگی است. تعبیر دیگر این است که دیدن خون اشام بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی و احساسی، احساس تهی بودن و تخلیه شدن می کنید. خون اشام ممکن است نمادی از کسی باشد که به مواد مخدر معتاد است یا کسی که رابطه ای وسواسانه دارد.

خواب دیدن اینکه شما خون اشام هستید بیانگر این است که شما انرژی زندگی دیگران را به خاطر نفع خودخواهانه ی خودتان می مکید و میخورید.


خویشاوند، فامیل

دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است.


خیاط

دیدن خیاط در خوابتان بیانگر توانایی و خلاقیت شماست. خواب ممکن است جناسی ازین باشد که نیاز دارید کارها و رفتارتان را اصلاح کنید تا برای موقعیتی متناسب  و اندازه باشد.


دام پزشک

 دیدن دام پزشک در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید رفتار غریزی و خود ناخودآگاهتان را رام کنید تا از نظر اجتماعی، مقبول تر باشد.


داماد

خواب دیدن اینکه داماد هستید بیانگر این است که به رابطه یا یک موقعیت تعهد دارید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که بعد قدرتمند مدعی شما آماده است که با بعد پرورش یافته ی حسی شما ادغام شود.

اگر شما زنید و در خواب میبینید که داماد هستید، بیانگر این است که تمایل به یک رابطه ی متعهد یا ازدواج کردن دارید. ممکن است شما آماده ی ورود به یک رابطه هستید.


دانش آموز: دانشجو

خواب دیدن اینکه شما دانش آموز/دانشجو هستید بیانگر این است که شما نیاز به درک بهتر چیزی دارید. یادگیری ای وجود دارد که نیاز است فراگیرید تا در زندگی پیش روید. اگر شما در زندگی واقعی دانش آموز/دانشجو هستید، پس خواب ممکن است فقط بازتابی از کسی باشد که شما هستید و اهمیت خاصی نداشته باشد.


دانشمند

خواب دیدن اینکه شما دانشمند هستید بیانگر آزمایش، اختراع یا فوق العاده بودن است. شما نیاز دارید که متفاوت فکر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به مساله ای، منطقی تر و عینی تر فکر کنید. شاید نیاز دارید خودتان را از موقعیت یا رابطه ای جدا کنید.


دایه

دیدن یا داشتن دایه در خوابتان به ناتوانایی شما برای تامین خانواده تان اشاره دارد. شما احساس بی کفایتی می کنید.

خواب دیدن اینکه شما دایه هستید بیانگر این است که نیاز دارید مراقب کسی باشید که به وی اعتماد دارید و و از او مطمئن هستید.


دایی

دیدن عموتان در خواب بیانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

خواب دیدن اینکه عموی مرده تان، به شما زنگ می زند که بگوید، او نبش قبر می کند، بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاهتان به شما در مورد یک حقیقت مخفی یا راز خانوادگی که نیاز است پرده برداشته شود، می گوید.


دخترخوانده

دیدن دخترخوانده تان در خواب بیانگر این است که تلاش می کنید حدو مرزی ایجاد کنید بدون کسی پایش را از گلیمش دراز تر کند. مهم است که رابطه ی بیداری تان را با دختر خوانده تان و احساسی که نسبت به او دارید را در نظر گیرید. اگر شما دختر خوانده ندارید، پس خواب ممکن است واقعا در مورد دخترتان و شکل زن جوانی در زندگی تان باشد. می تواند به جنبه ی زنانه ی درون شما اشاره کند.


دریاسالار

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ناخدا هستید بیانگر توانایی شما برای برخورد با مسائل و مشکلات زندگی با اعتماد به نفس و قاطعیت است. ناخدا ممکن است سمبلی از شکل پدر یا فردی باشد که اختیاراتی دارد.


دزد دریایی

دیدن دزد دریایی در خوابتان بیانگر کسی یا موقعیتی است که به زندگی احساسی شما هرج و مرج و آشفتگی می دهد. شما حس می کنید که کسی به یکپارچگی یا خلاقیت شما تجاوز کرده است(آن را به هم زده است). تعبیر دیگر این است که دزد دریایی ممکن است نمادی از آزادی، ریسک و ماجراجویی باشد. شما می خواهید که ماجراجویی های جدید را کشف کنید و سرمایه گذاری های ریسکی تری بکنید.

خواب دیدن اینکه شما دزد دریایی هستید بیانگر این است که شما از دیگران سو استفاده می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما چیزی را غارت می کنید و چیزی را بر میدارید که به درستی متعلق به شما نیست.

دیدن کشتی دزدان دریایی در خوابتان بیانگر تمایلات سرکوب شده ی شما در مورد آزادی و ماجراجویی است. شما می خواهیددست از بی ارادگی و معمولی بودن بردارید، سرکش شوید و به حرکت بیفتید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از خطر یا خصومت پنهان است.

خواب دیدن کشتی دزدان دریایی پرنده بیانگر این است که شما به بعد ماجراجوی خود اجازه می دهید که راهنمای شما باشد و کنترل را به دست گیرد.


دشمن

دیدن دشمنتان در خوابتان بیانگر ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. شما چیزی را انکار می کنید یا کسی را رد می کنید. دشمنان ممکن است بیانگر دشمنانی درون خودتان باشند و بیانگر درگیری درونی خودتان با خودتان باشد. این عبارت را در نظر گیرید، من بدترین دشمن خودم هستم. شاید شما تلاش می کنید که خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت خود خلاص کنید.

خواب یدن اینکه شما با یک دشمن سروکار دارید بیانگر این است که تکلیف یک کشمکش درونی یا مساله ای در زندگی بیداری تان را روشن می کنید(به آن وضوح می دهید).

خواب دیدن اینکه شما با یک دشمن روبرو شده اید، بیانگر یک دعوا یا ترسی است که شما در زندگی بیداری تان با آن مواجه می شوید. شما جنبه ای از خودتان را انکار کرده، رد می کنید.

خواب دیدن اینکه بر دشمن فائق میایید، بیانگر حل کشمکش های درونی یا مساله ای در زندگی بیداری تان است.


دکتر

خواب دیدن اینکه به دکتر مراجعه می کنید، بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید(روح و احساستان را جلا دهید). خواب می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند. شاید زمان رفتن و یک چکاپ فیزیکی است.

خواب دیدن اینکه دکتر هستید بیانگر این است که مشکلاتی وجود دارد که نیاز دارید به آنها رسیدگی کنید(از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که نیاز دارید آن را بانداژ کنید(آن را درمان کنید). تعبیر دیگر این است که توانایی دارید دیگران را حمایت کنید.


دلقک

دیدن یک دلقک در خوابتان نمادی از سادگی ابلهانه، نور خوش قلبی و جنبه ی بچه گانه ی شخصیت شماست. قیافه دلقک، انعکاسی از احساسات شماست. چه دلقکی شاد باشد چه ناراحت، به شما راهنمایی داده، کمک می کند که بفهمید چه احساسی دارید. کار های دلقک بیانگر ماهیت مهار نشده ی شماست. تعبیر دیگر این است که دلقک، حاکی از عملکرد های بی خردانه و ریاکارانه ی شماست.

اگر شما ترس از دلقک دارید، دلقک ممکن است بیانگر یک فرد رمز آلودی در زندگی تان باشد که می خواهد به شما صدمه بزند. یک نفر که می شناسیدش، ممکن است کسی نباشد که تظاهر می کند. یا کسی که ممکن است تظاهر کند که کسی است که نیست و زیر ماسکش قائم شود.


دندان پزشک

خواب دیدن اینکه شما در دندانپزشکی هستید بیانگر نگرانی شما در مورد ظاهرتان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما در مورد صداقت و افتخار یک فرد در زندگی تان شک دارید. شما نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می کنید اما شما در دراز مدت، فرد بهتر و قویتری برای آن خواهید شد.

دو جنسه: ترنس: کسانی که جنسیتشان را تغییر می دهند).

خواب دیدن اینکه شما یک ترنس هستید نمادی از نگرانی یا دمدمی مزاجی در مورد نقش های مردانه/زنانه یا رفتار منفعل/تهاجمی است. شما ممکن است در ارتباط با این مسائل، بی میل هستید. اگر شما عمل جراحی تغییر جنسیت را در نظر دارید یا انتظارش را می کشید، پس خواب ممکن است بیانگر نگرانی و ترس شما ازین عمل، دوران نقاهت بعدش و زندگی بعد از عمل باشد.

دیدن یک فرد دو جنسه در خوابتان بیانگر این است که جنبه های مردانه و زنانه ی شما، صدمه دیده است. ممکن است مشتاق نیستید که با خود سایه وارتان روبرو شوید.


دوره گرد: صحرا نشین

خواب دیدن اینکه شما صحرا نشین هستید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که صحرا نشین بیانگر تحول یا تغییر در زندگی تان است.


دوست

دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص را که بهترین دوستتان دارد، در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز، بهترین دوستتان را به بهترین دوستتان تبدیل کرده و نیاز دارید که چگونه روی این موارد در خودتان کار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است.

خواب دیدن اینکه شما با یک دوست رابطه ج ا ن س ی دارید، به نزدیکی شما با دوستتان اشاره دارد. چونکه شما دو نفر خیلی چیز ها را با هم به اشتراک می گذارید و خیلی در مورد هم می دانید، ذهن خواب شما ممکن است این نزدیکی را به شکل رابطه ج ن س ا ی نشان دهد.

دیدن دوست کودکی تان در خواب بیانگر این است که به گذشته تان که هیچ مسئولیتی نداشتید عقب می روید. چیزها خیلی ساده تر و بی خیال تر بود. شما ممکن است بخواهید از فشار و استرس بزرگسالی فرار کنید. رابطه ای که با این دوست داشتید و درس هایی که یاد گرفته اید را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که دوست کودکی، بیانگر این است که شما به شیوه ای بچه گانه رفتار کرده اید. شما نیاز دارید که شروع کنید مثل یک بزرگسال رفتار کنید.

دیدن دوستانی از گذشته تان در خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباطتان با آن را از دست داده اید مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمان آن رسیده که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا یک استعدادی که مدتها نهفته بوده است را استفاده کنید. تفسیر مستقیم تر این خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با انها ارتباط برقرار کنید.

خواب دیدن اینکه بهترین دوستتان می میرد بیانگر جنبه یا صفتی است که بهترین دوستتان دارد و این صفت دارد در درون شما می میرد.

خواب دین در مورد دوست دوستتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که هنوز تلاش می کنید بشناسیدشان.


دوقلو

دیدن دو قلو در خوابتان بیانگر دمدمی مزاجی، دوگانگی یا تضاد است. شما هم با ایده ها و تصمیم هاتان سازگارید، هم در تضادید. تعبیر دیگر این است که دو قلو بیانگر امنیت در کار، سرسپردگی و شادی در زندگی است

دیدن دو قلو که در خوابتان می جنگند بیانگر کشمکش است، بیانگر تضاد درونی(تضاد روحی) شماست. یکی از دو قلو ها بیانگر پدید آمدن ضمیر ناخودآگاه و احساسات سرکوب شده است، در حالی که قل دیگر بیانگر ذهن آگاه است. یک موقعیت است که شما با آن روبرو نمی شوید.

خواب دیدن اینکه شما دو قلو به دنیا میاورید بیانگر ذهن خلاق شماست که با باور های شخصی تان برخورد دارد. چیزی یا کسی، شما را به جهات مخالف می کشد(از دو طرف دارید کشیده می شوید).

خواب دیدن اینکه دو قلوی همسان به دنیا میاورید به این معنی است که شما، موجی از خلاقیت را تجربه می کنید. شما احساس الهام گرفتن می کنید.


راننده اتوبوس

دیدن یک راننده اتوبوس در خوابتان، بیانگر رهبری یک ایده یا برنامه ی گروهی است. نمادی از قدرت جمعی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما دور خود می چرخید و پیشرفت آنچنانی ندارید.

خواب دیدن اینکه شما راننده اتوبوس هستید بیانگر این است که به سرعت به سمت جلو پیش می روید. شما نیاز دارید که صبر بیشتر و زور کمتری را از خود نشان دهید. بویژه اگر شما راننده اتوبوس مدرسه هستید، بیانگر این است که دانش و یادگیری شما، به سرعت در زندگی تان پیشرفت می کند. خواب شما ممکن است به این ربط داشته باشد که یک موقعیت یادگیری جدیدی وجود دارد.


رقیب

خواب دیدن اینکه شما رقیب دارید بیانگر این است که در مورد مدعی شدن(دفاع) از حق و حقوقتان و ایستادن پای حرفتان، میلی ندارید. در نتیجه، شما اعتبار خود را جلوی دیگران از دست می دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که نیاز دارید پرخاشجو تر باشید.

خواب دیدن اینکه شما توسط رقیب گول می خورید بیانگر این است که وظایف تان را فراموش کرده اید یا مسئولیت هاتان را رها کرده اید.


روح

دیدن روح در خوابتان بیانگر چیزی است که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. بیانگر این است که شما حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. تلاش کنید که بفهمید که شبح چه می خواهد یا به دنبال چیست. خواب ممکن است شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالات فکری و رفتاری دمده تان را ترک کرده، رها کنید.

دیدن روح خودتان در خوابتان نمادی از جنبه های شماست که از آن می ترسید. این ممکن است شامل یک خاطره ی دردناک، گناه یا افکار سرکوب شده باشد. یا شما ممکن است از مرگ یا مردن می ترسید.

خواب دیدن اینکه شما به شبح تبدیل می شوید بیانگر این است که مستاصل هستید که از یک موقعیت فرار کنید.

خواب دیدن اینکه به یک شبح دست می زنید، اما ناپدید می شود، بیانگر این است که شما افکار سرکوب شده یا دردناکی را تایید می کنید اگرچه شما آمادگی کامل برای مواجه شدن با انها را ندارید.

دیدن شبح یک خویشاوند یا دوست زنده در خوابتان بیانگر این است که شما در خطر کارهای کینه توزانه و بدخواهانه ی آن فرد هستید.

دیدن روح دوست/خویشاوند مرده در خوابتان بیانگر گناه و پشیمانی  در مورد روابط گذشته با یک فرد خاص است.

خواب دیدن اینکه روح ها تلاش می کنند شما را بکشند بیانگر این است که آماده اید که با گذشته و احساسات سرکوب شده تان روبرو شوید، علی رغم اینکه چقدر این کار ممکن است دردناک باشد. شما آماده اید که در زندگی تان به جلو پیش روید و گذشته را پشت سر گذارید. اگر یک روح در خوابتان دارد خفه تن می کند، به این معنی است که یک موقعیت گذشته است که شما را از ابراز کامل خودتان باز می دارد(نمیذارد حرف بزنید)

خواب دیدن اینکه یک روح در کمینتان است یا توسط یک روح شکار می شوید بیانگر این است که از رویارویی با مسائل گذشته تان که روی زندگی حالتان اثر می گذارد خودداری می کنید.

خواب دیدن اینکه در شهر ارواح هستید بیانگر این است که حس می کنید توسط جامعه طرد می شوید. شما ممکن است خودتان را از دیگران جدا بیندازید(خود را ایزوله کنید). تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما در گذشته زندگی می کنید و به خاطرات چسبیده اید. زمان آن رسیده که رهایش کنید و در زمان حال زندگی کنید.


رئیس

دیدن رئیستان در خواب بیانگر جنبه ی ریاست وار یا اختیار دار شخصیت شماست. رئیس شما ممکن است اعتماد به نفس و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت شما را نشان دهد. درباره مسائل شما را در مورد کنترل و اختیار است. تعبیر دیگر این است که دیدن رئیستان در خواب ممکن است بیانگر این است که خیلی خود را درگیر کارتان می کنید. از منظر منفی، بیانگر این است که رئیس در خوابتان ممکن است نمادی از محدودیت های شما و نبود ازادی/اصالت(ابتکار) باشد.

خواب دیدن اینکه شما با رئیستان دچار مشکل می شوید، یادآور این است که قدرت بالاتری وجود دارد که شما نیاز دارید به آن پاسخ گو باشید.

خواب دیدن اینکه شما از رئیستان دوری می کنید بیانگر ترس شما از اختیار(قدرت) است. شما ممکن است حس کنید که یک نفر دیگر زندگی شما را راه می برد(هدایت می کند) یا به شما دیکته می کند که چه کار می توانید بکنید و چه کار نمی توانید بکنید.

خواب دیدن اینکه شما با رئیستان رابطه ی جنسی دارید بیانگر تمایل شما برای داشتن اختیار و کنترل است. شما حس می کنید که قدرت دارید.

رابطه ای که با رئیستان دارید را در نظر گیرید. این ممکن است نشانه ای از استرس مربوط به کار یا مسائلی باشد که نیاز دارید حل کنید.


رئیس جمهور

دیدن رئیس جمهور کشورتان در خوابتان نمادی از اختیار، قدرت و کنترل است. دیدگاه ها و نظرات شخصی شما در مورد رئیس جمهور و کارهایش، در اهمیت این خواب، نقش قوی ای بازی خواهد کرد.

خواب دیدن اینکه شما برای ریاست جمهوری دوندگی می کنید بیانگر این است که تقاضای قدرت دارید. شما اهداف بالایی را برای خودتان وضع کرده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر باور شما در این مورد است که اگر مسئول چیزها بودید، می توانید کار بهتری انجام دهید. شما اعتماد به نفس زیادی در مورد توانایی هاتان دارید.


زامبی

دیدن خواب اینکه شما زامبی هستید بیانگر این است که از نظر فیزیکی و یا احساسی، از مردم و موقعیتی که الان احاطه تان کرده است جدا افتاده اید. حس می کنید که خارج از دسترس هستید. تعبیر دیگر این است که زامبی به این معنی است که از درون احساس مرگ می کنید. شما فقط دارید مثل یک زنده حرکت های می کنید و روزمرگی تان را پیش می برید.

خواب دیدن اینکه شما مورد حمله زامبی ها قرار میگیرید بیانگر این است که زیر نیروهایی که فرای کنترل شماست، دارید له می شوید. شما در زندگی بیداری تان تحت فشار زیادی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر ترس شما از بی یاور ماندن و مغلوب شدن است.

دیدن کسی که زامبی است بیانگر این است که احساساتتان در موردشان مرده است(دیگر احساسی بهشان ندارید). شما دیگر وابستگی عاطفی به آنها ندارید.


زن (همسر)

دیدن زنتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید توجه کنید که ممکن است روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید تاکید کند. اگر شما واقعا زن ندارید، پس خواب زن، نمادی از جنبه های زنانه ی شماست. شاید شما حتی تمایل به یک رابطه ی متعهدانه داشته باشید. یا خواب ممکن است بازتابی از زندگی بیداری شما باشد و هیچ اهمیت خاصی را پوشش ندهد.

خواب دیدن در مورد زن مرحوم شوهرتان بیانگر این است که تلاش می کنید با شوهرتان، به همان شیوه ای که زن سابقش با او ارتباط داشته، ارتباط برقرار کنید. شما نمی توانید از مقایسه خودتان با او دست بردارید.


زندان بان

دیدن زندان بان در خوابتان بیانگر این است که شما به شیوه ای محدود شده اید، چه توسط سیستم باوری خودتان چه دیگری. تعبیر دیگر این اس که بیانگر تمایل به کنترل دیگران است.


ژوری

دیدنشان در خواب بیانگر این است که شما توسط دیگران بررسی موشکافانه می شوید. شما حس می کنید که دیگران شما و کارهاتان را قضاوت می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی نگران این هستید که دیگران چه فکری راجع به شما میکنند.

خواب دیدن اینکه شما جزئی از هیئت داوران هستید بیانگر این است که تمایل دارید دیگران را قضاوت کنید. شاید شما دارید زیادی دیگران را قضاوت می کنید.


ساقدوش داماد

خواب دیدن اینکه شما ساقدوش یک داماد در عروسی هستید، به اعتماد به نفس شما اشاره دارد. شما بهترین فرد برای شغل هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به این سمت میروید که فرد بهتری شوید.

اگر شما یک زن هستید و خواب می بینید که ساقدوش داماد شده اید، بیانگر این است که شما اصول و قوانین مربوط به جنسیت خود را می شکنید(قانون شکنی می کنید). برخی اوقات، ساقدوش داماد به عنوان شغل، لزوما نباید یک مرد باشد.


سرباز

خواب دیدن اینکه شما سرباز هستید بیانگر دیسیپلین(نظم)، ساختار، سفتی و نگرش بدون نفوذ و وفادار شماست. شما نظرات و احساساتتان را به دیگران تحمیل می کنید. تعبیر دیگر این است که سرباز به این معنی است که شما خودتان را برای نبرد بر سر یک مساله آماده می کنید. شما حس می کنید که نیاز دارید از باورها، ارزش ها و نظراتتان دفاع کنید.

خواب دیدن اینکه شما سابق بر این سرباز بوده اید، بیانگر توانایی شما برای ارائه تصمیم هاتان و طرز فکرتان است. شما نیاز دارید که رویکرد خود را نسبت به هدف تغییر دهید.


سوپرمن

دیدنش در خوابتان بیانگر شکل مردانه ی قهرمان زندگی شماست. نماد قدرت، نیرو و مردانگی است.

خواب دیدن اینکه شما سوپر من هستید بیانگر این است که مسئولیت های زیادی را به دوش می گیرید. شما حس می کنید که بالاتر و فراتر از انتظاراتتان می روید. به خاطر توانایی پرواز کردن سوپر من، شاید شما یک تمایل ناخودآگاه برای پرواز کردن و دور شدن از همه چیز دارید.


شاه

دیدن شاه در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و جایگاه اجتماعی در دسترس است. شما بر مشکلات و سختی هاتان فائق میایید. شاه نمادی از قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر این است که شاه نمادی از پدر شما یا شمایی از پدر است. شما به دنبال حمایت هستید.

خواب دیدن اینکه شما شاه هستید بیانگر قدرت مردانه تان است. تعبیر دیگر این است که شما به سطح بالایی از اختیار و قدرت دست یافته اید. شاید شما سلطه گر می شوید یا خیلی اعتماد به نفس دارید.


شاهزاده پسر: پرنس

خواب دیدن اینکه شما شاهزاده هستید بیانگر این است که حس مهم بودن می کنید و اینکه نیاز می شوید. شما ممکن است دستاورد هاتان را تحسین می کنید.

دیدن شاهزاده در خوابتان بیانگر این است که  شما با افتخار و پرستیژ هستید. شما به خاطر یک وظیفه شناخته خواهید شد. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که به سمت مسائل رمانتیک تمایل دارید. شاید شما منتظر شاهزاده ای سوار بر اسب خودتان هستید.


شاهزاده دختر: پرنسس

خواب دیدن اینکه شما پرنسس هستید بیانگر این است که ظرفیت کامل خود را درک می کنید. با این حال هنوز رشد بیشتری وجود دارد که نیاز است انجام دهید. نماد جوانی و توسعه ی فکری است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما خیلی تقاضا دارید و دستور می دهید. یا شما خیلی ازین لجبازی می کنید. شاید شما مثل بچه لوس و نازپرورده رفتار می کنید.

دیدن پرنسس در خوابتان بیانگر زن ایده آل است.

اگر شما مردید و خواب میبینید که پرنسس هستید، بیانگر خواهر یا یک زن مهم در زندگی تان است. همچنین شاید بیانگر تمایلاتتان برای زن ایده آل هم باشد.


شخصیت کارتونی

خواب دیدن اینکه شما یک شخصیت کارتونی هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید بیشتر خود را ابراز کنید. شما نیاز دارید که احساساتتان را واضح تر انتقال دهید.


شوالیه

دیدن شوالیه در خوابتان بیانگر افتخار، وفاداری، حمایت و امنیت است.

خواب دیدن اینکه شما شوالیه هستید بیانگر این است که شخصیت خوب شما شناسایی می شود. شما به عنوان شخصی قابل اعتماد شناخته می شوید تا به شما قدرت و نفوذ داده شود.


شوهر

دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتور های مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید.

خواب دیدن اینکه شما شوهر دارید(اما در زندگی بیدار یتان ندارید)، نمادی از یک نوع رابطه و/یا تعهد است. برخی اوقات شوهر خیالی شما بیانگر ویژگی های پدرتان است که شما به این شکل نمایش دادید یا جنبه ی مردانه ی شخصیت شماست.

خواب دیدن اینکه شوهر شما، دندان ندارد یا دندان مصنوعی گذاشته بیانگر این است که او در مورد یک مساله صادق نیست. شاید او چیزی را مخفی می کند.

خواب دیدن اینکه شما به دنبال شوهر هستید بیانگر این است که حس می کنید او همیشه برای شما حاضر نیست. شما احساس می کنید که جدا افتاده اید و فراموش شده اید، هم از نظر احساسی هم فیزیکی.


شیطان

دیدن شیطان در خوابتان بیانگر ترس، محدودیت و جنبه های منفی خودتان است. شما ممکن است به احساس گناه پناه ببرید. تعبیر دیگر این است که شیطان بیانگر هوش، حیله گری، وسوسه و ذکاوت است

خواب دیدن اینکه با شیطان می جنگید بیانگر این است که شما در شکست دشمنانتان پیروز خواهید شد.

خواب دیدن اینکه شیطان با شما صحبت می کند بیانگر این است که شما وسوسه های خاصی را خواهید یافت که سخت جلویشان خواهید توانست مقاومت کنید. حتی با وجود اینکه خیلی هم به آنها علاقه ندارید.

خواب دیدن اینکه شما و شیطان دوستید بیانگر این است که شما به آسانی تحت تاثیر قرار میگیرید و متقاعد می شوید که چیزی را انجام دهید که نمیخواهید انجام دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است با مسائل مربوط به اخلاقیات سروکار دارید.


عروس

دیدن عروس در خوابتان نمادی از اتحاد یا مشارکت است. بویژه دیدن یا خواب دیدن اینکه شما  یک عروس فراری هستید بیانگر این است که شما آماده ی تعهد دادن به یک موقعیت یا تصمیم مهم نیستید. شما آماده نیستید وارد فاز بعدی زندگی خود شوید.

خواب دیدن اینکه عروس در روز عروسی اش گلوله خورده است بیانگر این است که جنبه ی زنانه شما ناگهان تمام می شود.

اگر شما مجرد هستید و خواب میبینید که شما یک عروس هستید، پس بیانگر تمایلات شما به ازدواج است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر ویژگی های زنانه در مورد خودتان باشد. خواب ممکن است نمادی از ویژگی های خلوص و بکر باشد.


عمو

دیدن عموتان در خواب بیانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

خواب دیدن اینکه عموی مرده تان، به شما زنگ می زند که بگوید، او نبش قبر می کند، بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاهتان به شما در مورد یک حقیقت مخفی یا راز خانوادگی که نیاز است پرده برداشته شود، می گوید.


عمه

خواب دیدن عمه(خاله) تان در خواب بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله(عمه) ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود.


غریبه: بیگانه

دیدن غریبه در خوابتان بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر این است که نمادی از آرکتایپ کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند.

خواب دیدن اینکه شما یک غریبه را می بوسید بیانگر تایید و قبول کردن جنبه ی سرکوب شده ی خودتان است.

خواب دیدن اینکه  غریبه، تظاهر می کند که کسی است که شما او را می شناسید، به این معنی است که فردی که شما می شناسید، کسی که فکر می کردید نیست.

خواب دیدن اینکه شما درون خانه ی یک غریبه هستید بیانگر این است که چیزی هست که هنوز در مورد خود کشف نکرده اید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده است که شما با آن روبرو نمی شوید.


غول پیکر: غول

دیدن یک غول در خوابتان بیانگر کشمکش بزرگی بین شما و مخالفان و دشمنانتان است. شما تلاش می کنید که بر یک مانع که دارد له تان می کند غلبه کنید تعبیر دیگر این است که یک غول نمادی از یک مساله، فرد یا یک احساس است که بر شما چیره می شود. شما عقده ی حقارت (خودکم بینی) دارید

خواب دیدن اینکه شما به یک غول بدل می شوید بیانگر احساس پستی و مادونی است


فامیل

دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است.


فرانکشتاین

خواب دیدن اینکه شما فرانکشتاین هستید بیانگر این است که شما توسط جامعه رد می شوید یا زجر داده می شوید. شما حس تنهایی می کنید و اینکه هیچ کس شما را درک نمی کند. تعبیر دیگر این است که ازین می ترسید که نمی دانید چگونه با آن کنار آیید.


فرزند پسر

دیدن پسرتان در خواب بیانگر ایده آل، امید ها، ظرفیت و جزو جوان شماست. از طرف دیگر، دیدن پسرتان در خواب ممکن است اهمیتی نداشته باشد و به سادگی، آیینه ی زندگی بیداری تان باشد.

اگر شما پسر ندارید و خواب میبینید که به دنبال او هستید بیانگر بعد مردانه ی توسعه نیافته ی خود شماست. شما نیاز دارید که جوانی و کودک درون خودتان را تایید کنید.


فرزند دختر

دیدن دختر در خوابتان بیانگر رابطه ی بیداری تان با دخترتان و ویژگی هایی است که او نمایش می دهد. اگر شما دختر ندارید، نمادی از جنبه ی زنانه ی خودتان است.


فرشته

دیدن فرشته در خواب سمبلی از خوبی، خلوص، حفاظت، راحتی و تسلی خاطر است. به پیغامی که فرشته ها تلاش می کنند به شما برسانند با دقت توجه کنید. این پیغام ها به عنوان راهنمایی برای دستاورد و شادی بزرگتری هستند. تعبیر دیگر این است که این بیانگر اختلال غیر عادی در روحتان است. فرشته ها ممکن است در خوابتان به عنوان نتیجه ی فعالیت های شرورانه و بددلانه شما ظاهر شوند.

خواب دیدن اینکه شما فرشته هستید بیانگر این است که شما حس خوبی در مورد چیزی که گفته اید یا کاری که کرده اید دارید.

بویژه، دیدن سه فرشته در خواب سمبلی از الهیات است. یک رویای مقدس و روحانی در نظر گرفته می شود.

دیدن یک فرشته در خواب که طوماری در دست دارد بیانگر رویایی با درجه روحانیت بالاست. آینده و اهداف شما، برای شما روشن تر است. پیغام روی طومار خیلی مهم است.

دیدن فرشته ی مرگ (عزرائیل) در خواب به پایان دادن ناگهانی به یک موقعیت، عادت یا رابطه در زندگی بیداری تان اشاره دارد. تعبیر  دیگر این است که عزرائیل بیانگر جنبه هایی از شماست که رد شده یا سرکوب شده است.


قابله

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ماما(قابله) هستید بیانگر نقش شما در تولد پروژه ای جدید است. شما نقش مهمی در این پروژه بازی می کنید.


قاضی

دیدن قاضی در خوابتان بیانگر حس گناه است. شما از گیر افتادن می ترسید. خواب شما ممکن است شما را در قضاوت های بهتر کمک و راهنمایی کند. تعبیر دیگر این است که قاضی بیانگر نا امنی های شما و نگرانی شما از قضاوت شدن یا مورد انتقاد واقع شدن اعمالتان است. تعبیر مستقیم تر، این است که خوابتان ممکن است بیانگر اختلافات بیداری باشد که به صورت قانونی حل شده است.


قدیس

دیدن قدیس در خوابتان بیانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می شود. تعبیر دیگر این است که نمادی از خوبی واقعی و مفاهیم آرمانی است. شما همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید. یا شاید آن شما خودتان کسی هستید که به کمک نیاز دارید.


قهرمان

خواب دیدن اینکه شما قهرمانید بیانگر قدرت ها و ضعف های درونی تان است. خواب به توانایی، عزم و سطح اعتماد به نفس شما اشاره دارد. شما قدرت این را دارید که شجاعانه با راز های ضمیر ناخود آگاهتان و چالش های زندگی تان روبه روشوید.


کارآگاه

دیدن کارآگاه در خوابتان بیانگر هیجان و خطر هایی در بخشی از زندگی بیداری تان است.

خواب دیدن اینکه شما کارآگاه هستید بیانگر این است که به دنبال توانایی ها و استعداد های نهفته تان هستید. شما ممکن است تلاش کنید که یک مساله را حل کنید و به دنبال حقیقت یک مساله ی آزار دهنده هستید.

خواب دیدن اینکه شما توسط یک کارآگاه تعقیب می شوید بیانگر گناه است. شخصیت شما تحت بررسی است و مورد سوال قرار میگیرد.


کتابدار

خواب دیدن اینکه شما کتابدار هستید، بیانگر این است که نیاز دارید زندگی تان را متعادل و هماهنگ نگه دارید. تعبیر دیگر این است که، ممکن است بیانگر این باشد که شما باید در مورد یک شرایط یا یک موقعیت، پاسخگو باشید.


کوتوله

دیدن آدم کوتوله در خوابتان بیانگر این است که شما به طبیعت و زمین وصلید. تعبیر دیگر این است که آدم کوتوله ممکن است به معنی این باشد که جنبه ای از خودتان به طور کامل پیشرفت نیافته یا سرکوب شده است. شما ممکن است حس پستی یا ناچیزی کنید.


کوچ نشین: دوره گرد، صحرا نشین

خواب دیدن اینکه شما صحرا نشین هستید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که صحرا نشین بیانگر تحول یا تغییر در زندگی تان است.


کودک ، نوزاد

دیدن نوزاد در خواب بیانگر بی گناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذتی تام را تجربه می کنید. شما برای اینکه شاد باشید انتظار زیادی ندارید. اگر شما یک بچه در خوابتان پیدا کنید، بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید. اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما تلاش می کنید آسیب پذیر بودنتان را پنهان کنید، شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند. تعبیر دیگر این است که فراموش کردن بچه بیانگر جنبه ای از خودتان است که به خاطر شرایط متغیر زندگی کنار گذاشته اید یا رها کرده اید. خواب ممکن است یادآور این باشد که زمان این رسیده است که آن علاقه، سرگرمی یا پروژه ی قدیمی را دوباره بردارید. خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید، بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

اگر شما خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، بیانگر مسائل وابستگی و تمایلات شماست که کاملا مراقبشان بودید و حواستان بهش بود. شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد.

خواب دیدن اینکه بچه گریه می کند، سمبلی از بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است (محروم مانده است)و نیاز دارد که پرورش یابد. تعبیر دیگر این است که بیانگر اهداف کامل نشده ی شماست و این حس که احساس کمبود در زندگی تان دارید. اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، بیانگر این است که شما توجه کافی به خودتان ندارید. شما از کل پتانسیل خود استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست.

خواب دیدن در مورد اینکه یک بچه گرسنگی می کشد بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید.

دیدن اینکه خودتان یا کس دیگری، در خوابتان بچه شده است بیانگر این است که تمایل دارید که مورد مراقبت قرار گیرید و پرورش یابید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که با شما یا کس دیگری،  نابالغانه رفتار می شود.

خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته. آینده به نظر روشن می رسد. خوبا ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید در رابطه تان، به سمت هدفتان، در پروژه ی کاری تان یا هرچه که در دست دارید، مثل بچه ها راه بروید(تاتی تاتی کنید). اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است.

خواب دیدن یک بچه ی خیلی خیلی کوچک، سمبلی از بی یاوری و ترس های شما در این مورد است که به دیگران این اجازه را دهید که از نقاط ضعف شما و ناشایستگی های شما، آگاه شوند. شما ممکن است ازین که درخواست کمک کنید، ابا داشته باشید و در نتیجه تمایل دارید که همه کار ها را شخصا انجام دهید(یه تنه پیش بروید).

دیدن بچه در خواب، سمبلی از پایان یک چیز است که زمانی بخشی از شما بوده است. اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه ی مرده را احیا کنید، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید. شما دو دستی به گذشته تان چسبیده اید، گذشته ای که دیگر برنمی گردد.

خواب دیدن اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت(نگاه به گذشته) است. شما به گذشته تان می نگرید، جایی که هیچ نگرانی و مسئولیتی نداشتید. تعبیر دیگر این است که این سناریو، یادآور وقتی است که بچه جنین است و در محل امنی قرار دارد. در حقیقت، برخی از مادران حامله، بچه را در وان(استخر) به دنیا می آورند، چونکه محیط آب، شبیه سازی(یادآور) محیط رحم است. برای نوزاد، کمتر آزار دهنده است که در این دنیا، اینگونه پا گذارد. پس شاید خواب بیانگر این باشد که شما به دنبال مکانی امن و آرام و راحت برای خود هستید.

خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.


گودزیلا

دیدن گودزیلا در خوابتان بیانگر احساس از کنترل خارج شدن است. یک موقعیت خاص، از بهترین خصوصیات و بهترین انرژی شما استفاده می کند(از چنگتان در می آورد).


مادر

دیدن مادرتان در خواب بیانگر بعد پرورش یافته ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می کند. برخی مردم ممکن است مشکلاتی دارند که خودشان را از مادرانشان طرد می کنند و به دنبال فردیت و توسعه هستند.

خواب دیدن اینکه شما با مادرتان رابطه ی ج- ن سی دارید بیانگر این است که دارید مثل مادرتان می شوید. مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنید که انکارش کنید، شما تاثیر او را حس می کنید. خواب ممکن است روشی تصویری ازین باشد که چگونه نیاز دارید خصوصیات او را در خودتان ایجاد کنید

خواب دیدن اینکه شما با مادرتان صحبت می کنید بیانگر موضوعی است که ذهنتان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی بیداری تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسائل حل نشده است که نیاز است با مادرتان رویش کار کنید.

شنیدن اینکه در خواب که مادرتان شما را صدا می زند بیانگر این است که شما از وظایف و مسئولیت هاتان غافل شده اید. شما مسیر اشتباهی را پی میگیرید.

خواب دیدن اینکه به شما گفته می شود که مادرتان مرده است به این معنی است که شما حس می کنید فراموش شده اید. شما حس می کنید که مادرتان یا شکلی مادرانه در زندگی بیداری تان، پاسخگوی نیازهاتان نیست. او دلسوزی کافی یا احساسات دیگر را به اندازه کافی نشان نمی دهد.

اگر شما در زندگی بیداری تان مادر نیستید اما خواب میبینید که مادرید، خواب استعاره ای ازین است که شما نیاز دارید که ماهیت مراقبت کننده و پرورش دهنده ی بیشتری از خود نشان دهید. شما نیاز دارید که مهربان تر باشید. شاید شما زیادی بی تفاوت هستید.

خواب دیدن در مورد مادر دوستتان نمادی از ایده آل هایی است که یک مادر باید باشد. به صورت مستقیم تر، مادر دوستتان ممکن است برای شما به شکل مادر باشد. شاید او در زمان نیاز، به شما نصیحتی کرده.


مادر بزرگ

دیدن مادربزرگتان در خوابتان بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگتان وجود دارد را در نظر گیرید. او ممکن است نماد آرکتایپی یک پیرزن خردمند باشد.

خواب دیدن اینکه شما به دنبال پدربزرگ مادربزرگتان هستید بیانگر این است که به دنبال عشق و حمایت هستید. شما ممکن است به سمت نیاز های کودکی تان پسرفت می کنید.

خواب دیدن خانه ی پدربزرگ مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. شما نیاز دارید که به خاطر این که رشد کنید، به یک رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی تان با خانه ی  پدر بزرگ مادربزرگتان، به اهمیتش می افزاید. وقتی که در خانه شان بودید چه می کردید؟ چه نوع خاطراتی داشتید؟ وقتی که به ملاقاتشان می رفتید، چه کار می کردید؟


مادر ترزا

دیدن مادر ترزا در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید همدلی، دلسوزی و مهربانی بیشتری نشان دهید.


ماما: قابله

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ماما(قابله) هستید بیانگر نقش شما در تولد پروژه ای جدید است. شما نقش مهمی در این پروژه بازی می کنید.


ماهیگیر

دیدن ماهیگیر در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی در زندگی بیداری تان را بگیرید(یا به دنبال چیزی در زندگی بیداری تان هستید). شاید شما دنبال پاسخ یک مساله یا تصمیم هستید.


مجرد

دیدن یک فرد مجرد در خواب بیانگر این است که شما در زندگی عاطفی(روابط عاشقانه) تان به دنبال آزادی هستید. اگر یک مرد خواب بیند که مجرد است، بیانگر این است که او اصلا احساس آزادی نمی کند- حس می کند که در قید و بند است. تعبیر دیگر این است که مرد مجرد بیانگر جنبه ی  مردانه ی شماست.

اگر شما مجرد نیستید، اما خواب می بینید که هستید، بیانگر این است که نیاز دارید روی پای خود بایستید. شما نیاز دارید که به یک موقعیت یا مساله، خودتان رسیدگی کنید به جای اینکه به دیگران تکیه کنید. قوی باشید.


محافظ: بادیگارد

خواب دیدن اینکه شما محافظ دارید بیانگر این است که شما در مورد یک موقعیت در زندگی بیداریتان، راحت نیستید. شما حس نا امنی می کنید، چه فیزیکی چه احساسی. شاید شما اخیرا صدمه دیده اید

خواب دیدن اینکه شما یک بادیگارد هستید بیانگر تمایل شما به این مورد است که دیگران را از آسیب احساسی حفظ کنید. بیانگر بخش دلسوز و پرورش یافته روان شما است.


مخترع

دیدن مخترع در خوابتان نماد دستاورد های شماست. شما ممکن است تلاش کنید که خودتان را تا سطح بالاتری از آگاهی بالا بکشید. خواب دیدن اینکه شما مخترع هستید بیانگر الهامات و بعد خلاق شماست.


مدیر

دیدن مدیر یا خواب دیدن اینکه شما در دفتر مدیر هستید بیانگر حس گناه است. شما در مورد کارهاتان ابراز نگرانی می کنید و می ترسید که شما بی پناه و در معرض نمایش قرار خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که بیانگر پست بودن یا اعتماد به نفس پایین است.

خواب دیدن اینکه شما مدیر هستید نمادی از مهارت های رهبری شما و توانایی شما برای شکل دهی به ذهن دیگران است.


مرتاض

دیدن مرتاض در خوابتان بیانگر تغییری فوق العاده در زندگی تان است.


مرده

دیدن یا صحبت کردن با مرده در خوابتان، هشداری ازین است که شما تحت تاثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نادرست می گردید. این خواب، راهی برای شماست که احساسات تان را با کسانی که درگذشته ند(رفته ند) حل و فصل کنید.

اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش مرده است، بیانگر یک موقعیت یا رابطه ی حال حاضر در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل فرد متوفی است. خواب ممکن است این را نمایش دهد که چگونه نیاز دارید به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی مردن دهید و به آن پایان دهید. اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، به این معنی است که مرگشان هنوز در ذهنتان تازه است. شما هنوز تلاش می کنید که به واقعیت که او رفته است خو بگیرید. خواب ها می توانند راهی برای شما باشند برای نگه داشتن که افرادی که دوست دارید و از میان شما رفته ند، اما هنوز جنبه ای از زندگی شما هستند. اگر مرده تلاش می کند که شما را بگیرد و به جایی با خودش ببرد، بیانگر این است که شما تلاش می کنید مرگ آنها را درک کنید. شما نمی خواهید تنها بمانید.

دیدن و صحبت کردن با والدین مرده تان در خواب، بیانگر این است که می ترسید آنها را از دست بدهید یا بیانگر راهی است که با فقدان آنها کنار میایید. شما از خوابتان به عنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با آنها برای بار آخر خدافظی کنید.

دیدن برادر خواهر، خویشاوند یا دوستی که در واقع مرده است اما در خواب شما زنده است، بیانگر این است که شما دلتان برای آنها تنگ شده و تلاش می کنید که تجارب قدیمی تان را که با آنها داشتید، دوباره زنده کنید. در کتار زندگی روزمره، خواب هاتان ممکن است راهی برای شما باشد که با فقدان عزیزان از دست رفته تان، کنار آیید.

خواب دیدن بچه ی مرده تان، راهی است برای شما که کودکتان را از طریق خواب هاتان زنده نگه دارید. برای والدینی که کودک از دست داده ند، خیلی سخت است. این خواب ها، به خاطر این اتفاق می افتد که شما هنوز نمی توانید این را قبول کرده یا درک کنید که چگونه و چرا کودکتان، انقدر زود از شما گرفته شده است.

خواب دیدن یک فرد مرده که دوباره در خوابتان هم می میرد، به این معنی است که شما دوست دارید آنها هنوز هم اطراف شما باشند و جنبه های زندگی تان را با شما تجربه کرده به اشتراک گذارند. این خواب ها بیشتر در طول زمان های شاد یا در طول وقایع مهم در زندگی تان صورت میگیرد.


مسافر

خواب دیدن اینکه شما مسافر هستید بیانگر این است که شما در کنترل زندگی تان نیستید(شما زندگی تان را در کنترل ندارید). شما به دیگران اجازه می دهید که برایتان تصمیم بگیرند. دیدن مسافران دیگر در خوابتان بیانگر این است که انرژی زیادی را صرف راضی کردن دیگران می کنید. شاید حس می کنید که دیگران مثل زالو خون شما را مکیده اند و از شما سو استفاده کرده اند.


مسافر قاچاق

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما مسافر قاچاق هستید بیانگر این است که درگیر فعالیتی پنهانی هستید. همچنین ممکن است به نبود احساس تعلق در شما اشاره داشته باشد.


مستند

اگر خوابی که می بینید به صورت یک مستند باشد بیانگر این است که نیاز دارید قدر زندگی ای که دارید را بدانید و اثری که روی دیگران دارید را بفهمید. شما مهمید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که چیزی در شما وجود دارد که باید سند سازی شده یا به خاطر بماند


مشهور

خواب دیدن اینکه شما یک فرد مشهور هستید، بیانگر آرمان های دورودراز شماست که ممکن است در حال حاضر فراتر از دسترس شما باشد. شما دارید باعث احساس ناامید در خودتان می شوید.

خواب دیدن اینکه یک دوست یا کسی که شما را دوست دارد، فرد مشهوری می شود، بیانگر ترس شما در مورد از دست دادن دوستی و وفاداری این فرد است.

دیدن یک فرد مشهور در خواب، بیانگر باور ها و درک شما از اوست. این را در نظر گیرید که فرد مشهور برای چه معروف شده و اینکه چگونه شما به این ویژگی(که او به خاطرش مشهور شده) مربوط می شوید. چیزی در زندگی بیداری تان، این باور ها و احساسات مشابه را دنبال کرده است. دور از تصور نیست که علاقه مندی تان نسبت به یک فرد مشهور خاص، او را به خوابتان آورده باشد. افراد مشهور، به عنوان قهرمان دیده می شوند و اینها همه ش بزرگی است. هر گونه جناسی را در مورد آن فرد مشهور در نظر گیرید.

خواب دیدن اینکه شما با یک فرد مشهور دوست هستید، بیانگر مدل ایده آل کسی است که شما در زندگی تان می شناسیدش. شاید شما امید دارید که یک دوست در زندگی واقعی، می تواند بیشتر شبیه یک فرد مشهور خاص عمل کند. ویژگی هایی که در این فرد مشهور می بینید و اینکه چگونه می خواهید دوستانتان این ویژگی ها را داشته باشند، در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است تلاش کند، عدم اعتماد به نفس شما را جبران کند. شما می خواهید از واقعیت خود فرار کنید و در سطح بالایی از زندگی، سپری کنید. شما می خواهید خود را با آن متناسب کنید(خودتان را تا آنجا بالا بکشید).

خواب دیدن اینکه شما یک فرد مشهور را می بوسید یا با او رابطه ی دارید، بیانگر تمایل شما برای موفقیت است. اینکه چه فیلم هایی را این فرد مشهور بازی کرده که شما دیده اید و اینکه چه چیز این فرد را مشهور کرده و نشانه هایی که شما چه موفقیتی را در کجا می خواهید به دست آورید، در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر شیفتگی و علاقه مندی زیاد نسبت به این فرد مشهور خاص در بیداری باشد


معلم

دیدن معلم(معلم فعلی یا معلم قدیمی) در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. شما در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تجارب شخصی تان را با آن معلم خاص در نظر گیرید. چه موضوعی آموزش داده شده؟ تعبیر دیگر این است که معلم مربوط به مسائل اختیار و جست و جوی تایید است. شما ممکن است وارد یک موقعیت در زندگی بیداری تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید که در معرض آزمون قرار میگیرید. به رفتار و نگرش معلم در خوابتان توجه کنید. اگر معلم در خوابتان، بدرفتار است، بیانگر این است که شما ممکن است فشار زیادی برای موفق شدن روی خود بیاورید.

خواب دیدن اینکه شما معلم هستید بیانگر این است که شما در موقعیت نشر دانش و خردتان به دیگران هستید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که چگونه درسی به کسی می دهید و در مورد چیزی به آنها سخت می گیرید. اگر شما در زندگی واقعی معلم هستید، پس خواب، بازتابی از کسی است که هستید و در مورد کار شماست


معلم سرخانه: معلم خصوصی

خواب دیدن اینکه شما معلم سرخانه هستید بیانگر این است که نیاز دارید دانش خود را با دیگران به اشتراک گذارید و بهره برسانید.

دیدن یا داشتن یک معلم سرخانه در خوابتان بیانگر این است که به دنبال توصیه یا راهنمایی شخصی هستید. چیزی هست که شما هنوز نیاز دارید یاد بگیرید


معمار

دیدن یک معمار در خواب بیانگر این است که خلاقیت شما به کار بسته می شود. شما پروژه ی جدیدی را بدست می گیرید که نیاز به خلاقیت دارد


ملوان

دیدن ملوان در خوابتان بیانگر تمایلات شما برای ماجراجویی، آزادی و اکتشاف است. شما آماده اید که در آب های عمیق تر ماجراجویی کنید، خصوصا در یک رابطه شخصی. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که با مساله ای احساسی روبرو می شوید یا با ضمیر ناخودآگاهتان سرو کار دارید.


مهمان

دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید

خواب دیدن اینکه شما مهمان هستید، بیانگر یک فرآیند یا مساله در زندگی تان است که موقتی است. این را در نظر بگیرید که از شما به عنوان یک مهمان پذیرایی و به شما خوشامد گفته می شود.

خواب دیدن اینکه شما یک مهمان چند روزه دارید بیانگر ماهیت وفق پذیر شماست. شما تمایل دارید که نیاز های دیگران را قبل از نیاز های خودتان تغذیه کنید. اگر شما خواب یک مهمان ناخوانده را ببینید، بیانگر این است که به این درک می رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سو استفاده می شود


مهماندار هواپیما

دیدن مهماندار هواپیما در خوابتان بیانگر این است که د رآینده تان برنامه سفر دارید. تعبیر خواب بیانگر این است که خواب بیانگر این است که شما به دنبال کمک د رپروژه ی جدید هستید

خواب دیدن اینکه شما مهماندار هستید بیانگر یک پروژه ی جدید است که نیاز دارید مراقبش باشید


مهندس

دیدن مهندس در خوابتان بیانگر این است که شما مسئول زندگی تان هستید. بیانگر این است که شما موقعیتی را ارزیابی می کنید و این را ارزیابی می کنید که چگونه تکه های مختلف را با هم متناسب می کنید(چفت می کنید)


ناپدری: پدر خوانده

دیدنش در خوابتان نمادی از اختیار و حمایت است. رابطه ی بیداری تان را با ناپدری تان در نظر بگیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما باشد. اگر شما در زندگی واقعی نا پدری ندارید، پس خواب ممکن است بیانگر مسائل و تنش حل نشده با پدر واقعی تان باشد


ناخدا: دریاسالار

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ناخدا هستید بیانگر توانایی شما برای برخورد با مسائل و مشکلات زندگی با اعتماد به نفس و قاطعیت است. ناخدا ممکن است سمبلی از شکل پدر یا فردی باشد که اختیاراتی دارد


نامادری: مادرخوانده

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید با شخصی با رفتار مادرانه در زندگی تان کنار آیید. شما یا احساس خفه شدن می کنید و یا نادیده گرفته شدن. اگر شما در زندگی واقعی نا مادری ندارید، پس خواب ممکن است بیانگر مسائل و تنش حل نشده با مادر واقعی تان باشد.


نویسنده

دیدن یک نویسنده در خواب بیانگر این است که ذهن شما گرفتار داستان، مقاله یا گزارشی است که روی آن کار می کنید

خواب دیدن اینکه نویسنده هستید بیانگر این است که نیاز دارید نظرات خود را بهتر ابراز کنید. دیگران به چیزی که باید بگویید توجه می کنند


والدین

دیدن والدین تان در خواب سمبلی از قدرت و پشت و پناه و عشق است. شما ممکن است نگرانی های خود را در مورد والدین تان بیان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست

خواب دیدن در مورد مرگ والدین تان بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات مهمی در زندگی تان در عوالم بیداری هستید. رابطه تان با والدین تان، پا به عرصه ی جدیدی گذاشته است، کامل می شود

خواب دیدن در مورد والدین دوستتان ،اگرچه شما ممکن است تا به حال آنها را ندیده باشید،به آرزوهای شما در این مورد برمی گردد که شما دوست دارید که والدین خودتان چگونه و شبیه چه کسی باشند


وزیر

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما وزیر هستید بیانگر این است که نیاز دارید در یک موقعیت یا رابطه، دلسوزتر باشید و بیشتر درک کنید. تعبیر دیگر این است که شما پاتان را از حدتان فراتر می گذارید و به حقوق دیگری تجاوز می کنید. اگر خواب، حالت منفی دارد، وزیر ممکن است نمادی از افکار و احساسات سرکوب شده باشد


وکیل

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما وکیل هستید به این معنی است که اگر درخواست کمک کنید، کمک هست. شما نیاز دارید که غرورتان را کنار گذارید و از دیگران درخواست کمک کنید. یا سطح مستقیم تر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی بیداری تان درگیر یک مساله ی قانونی هستید و نگرانید

دیدن وکیل مدافع در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال راهنمایی و مشاوره هستید


ولگرد، آواره

خواب دیدن اینکه ولگرد هستید بیانگر این است که شما مسئولیت های خود را به عهده نمی گیرید. شما در برای انجام کاری در زندگی تان پیش قدم نمی شوید. شاید شما تلاش می کنید که از مسئولیت ها و بارهای زندگی تان فرار کنید یا فقط می خواهید از هر گونه نگرانی خلاص شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر عزت نفس پایین و تصویر ضعیف شماست(تصویر خوبی از خود ارائه ندادید). شما پتانسیل کامل خود را درک نکرده یا شناسایی نکرده اید. خواب ممکن است جناسی از زنی باشد که مثل یک بدکاره رفتار می کند یا عمل می کند

پیشنهاد کمک به یک ولگرد بیانگر این است که شما آماده اید که مسئولیت های زندگی را بپذیرید


همسایه

خواب دیدن اینکه همسایه خوبی دارید بیانگر لذت و آرامش در خانه است. اگر شما خواب یک همسایه عصبانی یا غیر صمیمی را ببینید، بیانگر اختلاف و نا امیدی است. مساله ی بیداری ای بین شما و همسایه تان وجود دارد که باید به آن رسیدگی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند به معنی جابه جایی خانه تان باشد. شاید شما به تغییر منظره و چشم انداز نیاز دارید.


همسر (زن)

دیدن زنتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید توجه کنید که ممکن است روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید تاکید کند. اگر شما واقعا زن ندارید، پس خواب زن، نمادی از جنبه های زنانه ی شماست. شاید شما حتی تمایل به یک رابطه ی متعهدانه داشته باشید. یا خواب ممکن است بازتابی از زندگی بیداری شما باشد و هیچ اهمیت خاصی را پوشش ندهد

خواب دیدن در مورد زن مرحوم شوهرتان بیانگر این است که تلاش می کنید با شوهرتان، به همان شیوه ای که زن سابقش با او ارتباط داشته، ارتباط برقرار کنید. شما نمی توانید از مقایسه خودتان با او دست بردارید


همسر (شوهر)

دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتور های مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید

خواب دیدن اینکه شما شوهر دارید(اما در زندگی بیدار یتان ندارید)، نمادی از یک نوع رابطه و/یا تعهد است. برخی اوقات شوهر خیالی شما بیانگر ویژگی های پدرتان است که شما به این شکل نمایش دادید یا جنبه ی مردانه ی شخصیت شماست

خواب دیدن اینکه شوهر شما، دندان ندارد یا دندان مصنوعی گذاشته بیانگر این است که او در مورد یک مساله صادق نیست. شاید او چیزی را مخفی می کند

خواب دیدن اینکه شما به دنبال شوهر هستید بیانگر این است که حس می کنید او همیشه برای شما حاضر نیست. شما احساس می کنید که جدا افتاده اید و فراموش شده اید، هم از نظر احساسی هم فیزیکی


هنرمند

خواب دیدن اینکه شما هنرمند هستید و یک تصویر را نقاشی می کنید بیانگر جنبه ی خلاقانه و حسی(غریزی) شخصیت شماست. تصویری که در خواب نقاشی می کنید ممکن است سمبلی از روشی باشد که شما موقعیت فعلی تان را در زندگی بیداری تصور می کنید


هیات داوران، ژوری

دیدنشان در خواب بیانگر این است که شما توسط دیگران بررسی موشکافانه می شوید. شما حس می کنید که دیگران شما و کارهاتان را قضاوت می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی نگران این هستید که دیگران چه فکری راجع به شما میکنند

خواب دیدن اینکه شما جزئی از هیئت داوران هستید بیانگر این است که تمایل دارید دیگران را قضاوت کنید. شاید شما دارید زیادی دیگران را قضاوت می کنید.


هیتلر

دیدن هیتلر در خوابتان نمادی از ظلم و ستم، ترس، دستکاری قدرت و کنترل محض است. خواب می تواند به واسطه ی موقعیتی باشد که شما حس بی یاور بودن می کنید یا اینکه کسی هست که روی شما کنترل شدید دارد یا به شما این احساس را می دهد که بی ارزش هستید.


هیولا

خواب دیدن اینکه شما توسط یک هیولا تعقیب یا دنبال می شوید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که زننده و زشت است. شما ممکن است ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای دارید. تلاش کنید که در خوابتان با هیولا روبرو شوید و بفهمید که هیولا چه کسی یا چه جنبه ای از شما را نشان می دهد

خواب دیدن اینکه هیولا را می کشید به این معنی است که شما با موفقیت بر رقبای خود غلبه خواهید کرد و به موقعیت بالاتر می رسید

تبدیل شدن به یک هیولا در خوابتان بیانگر این است که کسی می شوید که شرمنده تان می کند یا کسی که به رسمیت می شناسیدش. یا خواب ممکن است نمایانگر شخصیت حقیقی شما باشد. شاید نیاز دارید که نگرش یا راه خود را عوض کنید


یتیم

دیدن یک یتیم در خوابتان بیانگر ترس از رها سازی است. شما حس تنهایی و رد شدن می کنید

خواب دیدن اینکه شما یک یتیم هستید بیانگر این است که نیاز دارید یاد بگیرید مستقل تر باشید و خودکفا باشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که عشق زیادی دارید که به دیگران بدهید. خودتان را دست کم نگیرید(ارزان نفروشید)


یتیم خانه، نوانخانه، پرورشگاه

خواب دیدن اینکه شما در یتیم خانه هستید بیانگر حس تعلق شماست یا نداشتن حس تعلق شماست. شما حس می کنید که در جهان تنها هستید. شاید فکر می کنید که کسی چیزی که انجام می دهید(مسیری که در آن پیش می روید) یا اینکه چه حسی دارید را درک نمی کند

خواب دیدن فرار از پروشگاه انعکاسی ازین است که تمایل دارید از محدوده یا قوانین خاصی فرار کنید. شما تلاش می کنید که جایگاه خود را در جهان کشف کنید

فرهنگ موضوعی

تعبیر خواب آتش نشانتعبیر خواب آدم فضاییتعبیر خواب آدم و حواتعبیر خواب آشناتعبیر خواب آوارهتعبیر خواب ابرقهرمانتعبیر خواب استادتعبیر خواب باباتعبیر خواب بابابزرگتعبیر خواب بادیگاردتعبیر خواب بازیگرتعبیر خواب بالرینتعبیر خواب بچهتعبیر خواب بچه هاتعبیر خواب برادرتعبیر خواب بیگانهتعبیر خواب بیمارتعبیر خواب پدرتعبیر خواب پدر همسرتعبیر خواب پدربزرگتعبیر خواب پدرخواندهتعبیر خواب پدرشوهرتعبیر خواب پرستادتعبیر خواب پرستار بچهتعبیر خواب پرنستعبیر خواب پرنسستعبیر خواب پرورشگاهتعبیر خواب پروفسورتعبیر خواب پری دریاییتعبیر خواب پزشکتعبیر خواب پستچیتعبیر خواب پسرخواندهتعبیر خواب پلیستعبیر خواب پناهندهتعبیر خواب ترنستعبیر خواب جادوگرتعبیر خواب چوپانتعبیر خواب خائنتعبیر خواب خارجیتعبیر خواب خالهتعبیر خواب خداتعبیر خواب خدمتکارتعبیر خواب خوانندهتعبیر خواب خواهرتعبیر خواب خواهر زنتعبیر خواب خواهر شوهرتعبیر خواب خواهر همسرتعبیر خواب خون آشامتعبیر خواب خویشاوندتعبیر خواب خیاطتعبیر خواب دام پزشکتعبیر خواب دامادتعبیر خواب دانش آموزتعبیر خواب دانشجوتعبیر خواب دایهتعبیر خواب داییتعبیر خواب دختر خواندهتعبیر خواب دزد دریاییتعبیر خواب دشمنتعبیر خواب دکترتعبیر خواب دلقکتعبیر خواب دندانپزشکتعبیر خواب دوره گردتعبیر خواب دوستتعبیر خواب دوقلوتعبیر خواب رئیستعبیر خواب رئیس جمهورتعبیر خواب راننده اتوبوستعبیر خواب روحتعبیر خواب زامبیتعبیر خواب زن_همسرتعبیر خواب زندان بانتعبیر خواب ژوریتعبیر خواب سربازتعبیر خواب سوپرمنتعبیر خواب شاهتعبیر خواب شاهزاده پسرتعبیر خواب شاهزاده دخترتعبیر خواب شخصیت کارتونیتعبیر خواب شوالیهتعبیر خواب شیطانتعبیر خواب صحرا نشینتعبیر خواب صحراگردتعبیر خواب عروستعبیر خواب عمهتعبیر خواب عموتعبیر خواب غریبهتعبیر خواب غولتعبیر خواب غول پیکرتعبیر خواب فامیلتعبیر خواب فرانکشتاینتعبیر خواب فرزند پسرتعبیر خواب فرزند دخترتعبیر خواب فرشتهتعبیر خواب قابلهتعبیر خواب قاضیتعبیر خواب قهرمانتعبیر خواب کاراگاهتعبیر خواب کتابدارتعبیر خواب کوتولهتعبیر خواب کوچ نشینتعبیر خواب کودکتعبیر خواب گودزیلاتعبیر خواب مادرتعبیر خواب مادرترزاتعبیر خواب ماماتعبیر خواب ماهیگیرتعبیر خواب مجردتعبیر خواب محافظتعبیر خواب مدیرتعبیر خواب مرتاضتعبیر خواب مسافرتعبیر خواب مسافر قاچاقتعبیر خواب معلمتعبیر خواب معلم خصوصیتعبیر خواب معمارتعبیر خواب مهماندار هواپیماتعبیر خواب ناپدریتعبیر خواب ناخداتعبیر خواب نواخانهتعبیر خواب نوزادتعبیر خواب نویسندهتعبیر خواب همسایهتعبیر خواب هنرمندتعبیر خواب هیئت داورانتعبیر خواب هیتلرتعبیر خواب هیولاتعبیر خواب والدینتعبیر خواب وزیرتعبیر خواب وکیلتعبیر خواب ولگردتعبیر خواب یتیمتعبیر خواب یتیم خانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید