زعفران

دیدن یا بو کردن زعفران در خوابتان بیانگر جادو، فروتنی و تواضع است. به خاطر رنگش، نمادی از عشق و شور و شوق است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید