زردآلو

دیدن زردآلو در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که آنطور که به نظر می رسد نیست. شاید شما چیزی را منکر می شوید خواب دیدن اینکه زرد آلو می خورید هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است. اگر دیگران مشغول خوردن زردآلو باشند، بیانگر این است که اطرافتان با وضعی نا مناسب و ناخوشایندی پر شده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید