کره

دیدن یا خوردن کره در خوابتان بیانگر این است که شما در جایی در زندگی تان، به نظر راضی و خشنود می رسید. شما نیاز دارید که خودتان را در لذایذ زندگی غرق کنید. خواب دیدن اینکه شما کره میگیرید، بیانگر کار سخت و وظیفه ی مشکل است خواب دیدن اینکه شما کره آب می کنید یا کره آب شده است، بیانگر این است که شما نیاز دارید نگرش و رفتار خود را در مورد دیگران، نرم تر کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید