محتوای تعبیر خواب آب نبات
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب آب نبات

آب نبات دیدن یا خوردن آب نبات در خوابتان نمادی از لذت و رفتار های خاص در زندگی است. بیانگر زیاده روی، نفس اماره و/یا لذت ممنوعه است. شما ممکن است زمان زیادی را صرف مسائل غیر مهم می کنید. ...
error: Content is protected !!