محتوای تعبیر خواب آلو خشک
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب آلو خشک

آلو خشک دیدنش در خوابتان بیانگر انسداد خلاقیت یا احساس است. ممکن است بیانگر پیری باشد به طوری که با این استعاره بیان می شود: مثل آلو چروکیده است
error: Content is protected !!