محتوای تعبیر خواب اژدها
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب اژدها

اژدها دیدن اژدها در خوابتان بیانگر خواست قوی شما و شخصیت آتشی مزاج(مهیج) شماست. شما تمایل دارید که تحت تاثیر شور و اشتیاق خود باشید(هرجا که شور و اشتیاقتان شما را می کشد بروید) که ممکن است شما را به ...
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!