اژدها

دیدن اژدها در خوابتان بیانگر خواست قوی شما و شخصیت آتشی مزاج(مهیج) شماست. شما تمایل دارید که تحت تاثیر شور و اشتیاق خود باشید(هرجا که شور و اشتیاقتان شما را می کشد بروید) که ممکن است شما را به مشکل بیندازد. شما نیاز دارید که خود کنترلی را تمرین کنید. اگر در مورد تولد اژدها خواب ببینید، به شور و شوق شما اشاره دارد که ایجاد شده، به خواست قوی شما اشاره دارد.

بویژه خواب دیدن اژدهای آهنی بیانگر شخصیت سرکش، اژدهای آب نمادی از اعتماد به نفس خاموش، اژدهای چوبی به معنای ذهن منطقی و تحلیلی است، اژدهای آتش به ماهیت رقابتی و رهبری اشاره دارد و اژ دهای زمین(خاک) بیانگر اجتماعی بودن است.

در فرهنگ شرقی، اژدها به عنوان مخلوقی روحانی دیده می شود که نماد خوش شانسی و خوشبختی است.

خواب دیدن اینکه شما اژدها هستید و آتش در نفس خود دارید بیانگر این است که از خشم خود استفاده می کنید تا به هدف برسید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید