محتوای تعبیر خواب بازو
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بازو

بازو دیدن بازو هاتان به عنوان تاکیدی در خواب بیانگر جنبه ی بالغ و پرورش یافته ی شما و توانایی شما رسیدگی و مراقبت از دیگران است. تعبیر دیگر این است که این ممکن است بیانگر کشمکش و چالش در ...
error: Content is protected !!