تعبیر نمادهای حرف «ب»

بابا

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی پدر نگاه کنید

باتلاق

دیدنش در خوابتان نمادی از جنبه های منفی و سرکوب شده ی خود شماست. شما ممکن است احساس ناامنی کنید. خواب ممکن است اشاره به احساس غرق شدن در کار، رابطه یا بار عاطفی دیگری باشد

خواب دیدن اینکه شما در یک منطقه ی باتلاقی راه می روید، هشداری به شماست که خودتان را در یک موقعیت مضر خواهید یافت. شما ممکن است موانع و ناامیدی هایی را در عشق تجربه می کنید. همچنین، راه رفتن در باتلاق در خوابتان بیانگر رسیدن به کامیابی و خوشی از طریق راههای نادرست و خطرناک است.

باتوم

دیدن یا پرتاب باتوم درخواب بیانگر این است که شما نیاز دارید به شیوه ای دراماتیک خود را ابراز کنید و بشناسانید. بویژه دیدن باتوم پلیس، سمبلی از جنسیت مردانه یا قدرت مردانه است

باد

خواب دیدن اینکه باد می وزد نمادی از نیروی زندگی شما، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییراتی در زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید در مورد سرعت خود تصمیم بگیرید و روی دستیابی به اهدافتان به صورت سریع تر و کاراتر، کار کنید

خواب دیدن باد های قوی یا طوفانی بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. شما استرس زیادی را در یک موقعیت بیداری تجربه می کنید

باد صبا: نسیم

خواب دیدنش نمادی از تمایل شما برای دستیابی به عشق و شادی به جای ثروت و شانس است. شما شانس را به خاطر به دست اوردن چیزی که بهش علاقه دارید، قربانی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر رضایت و شادی کلی از زندگی است

باد کرده (پف کرده)

خواب دیدن اینکه باد کرده اید(پف کرده اید) بیانگر احساساتی است که جلویش گرفته شده است

بادام زمینی

دیدن یا خوردن بادام زمینی در خوابتان نمادی ازین است که نیاز دارید به حقیقت یا هسته ی چیزی دست یابید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که شروع به هل دادن خود کنید و از ظرفیت کامل خود استفاده کنید. بادام زمینی در خوابتان استعاره ای از پول است و اینکه چقدر کم از آن دارید. آیا شما درگیر مشکلات مالی هستید؟

بادبادک

خواب دیدن اینکه شما یک بادبادک هوا می کنید بیانگر این است که اگرچه جاه طلبی و اهداف بلندی دارید، هنوز روی زمین باقی می مانید(ریسک نمی کنید). دوام و پایداری، در انتها پاسخ داده خواهد شد، مهم نیست که وظیفه ی الانتان چقدر سخت است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر انتخاب یا هدیه ای است که چیزهای دیگری در پی خود دارد. هزینه ای است که نیاز دارید پرداختش کنید.  یا ممکن است بیانگر این است که کسی نخ را می کشد. شما واقعا، سمت و سویی که زندگی تان به آن سمت می رود را تحت کنترل ندارید(در دست دیگری است)

دیدن بادبادک در خوابتان نمادی از آگاهی بچگانه یا روحانی است. طراحی، شکل و رنگ بادبادک را در نظر بگیرید، مهم است

بادکنک

دیدن یا پرت کردن بادکنک پر آب در خوابتان بیانگر انفجار احساسات است. نا امیدی و خشمتان را به شیوه ای غیر مستقیم و بازی بازی، تخلیه می کنید. شما در تجربه کردن احساسات واقعی تان مشکل دارید

خواب دیدن کسی که بادکنک پر آب به شما پرت می کند بیانگر احساسات منفی یا خشمی است که مستقیم به سمت شماست اما شما به آن بی توجه هستید

بادمجان

دیدن یا خوردن بادمجان در خوابتان بیانگر این است که از جایی که در زندگی قرار دارید راضی هستید. ممکن است بیانگر فراوانی و باروری باشد. بادمجان نمادی از وفاداری، عشق و شور و از خود گذشتگی است

بادیگارد: محافظ

خواب دیدن اینکه شما محافظ دارید بیانگر این است که شما در مورد یک موقعیت در زندگی بیداریتان، راحت نیستید. شما حس نا امنی می کنید، چه فیزیکی چه احساسی. شاید شما اخیرا صدمه دیده اید

خواب دیدن اینکه شما یک بادیگارد هستید بیانگر تمایل شما به این مورد است که دیگران را از آسیب احساسی حفظ کنید. بیانگر بخش دلسوز و پرورش یافته روان شما است

بار

دیدن یا حمل کردن یک بار یا محموله در خوابتان نمادی از مسئولیت های بزرگی است که حمل می کنید. شما ممکن است مسئولیت های زیادی را حمل می کنید یا حس می کنید دارید زیر بارش له می شوید.

باران

دیدن و شنیدن صدای ریزش باران نمادی از بخشش است. بارش باران استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر این است که باران نمادی از باروری و تجدید است. اگر شما از باران خیس شوید، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسائلتان است. بویژه خواب دیدن باران اسیدی بیانگر این است که شما گمراه شده اید. شما به نفرت و انتقام اجازه می دهید که پیش آید و شما را در برگیرد

خواب دیدن اینکه باران را از پنجره تماشا می کنید بیانگر ایده ها و بینش روحی است که در شما ایجاد می شود. ممکن است نمادی از شانس و عشق باشد

شنیدن تق تق بارش باران روی سقف بیانگر ایده ای معنوی است که در ذهنتان به بار می نشیند.

خواب دیدن اینکه شما بارانی می پوشید بیانگر این است که خودتان را از دست احساساتتان پناه می دهید. شما قادر به مواجهه با تند و زنندگی نیستید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن بارانی در خوابتان به نگرش بدبینانه و ناخوشایند اشاره دارد

باربی

دیدن عروسک باربی در خواب بیانگر ایده آل های جامعه است. شما ممکن است حس کنید که قادر به رفع نیاز های دیگران نیستید. تعبیر دیگر این است که عروسک باربی به این اشاره ارد که تمایل دارید از مسئولیت های روزمره شانه خالی کنید. ممکن است شما را به کودکی ببرد، جایی که زندگی ساده تر و بی خیال تر بود

باربیکیو

خواب دیدن یک باربیکیو به مساله ای جزئی، یا یک تحول جزئی اشاره دارد که در زندگی بیداری تان دارد اتفاق می افتد

خواب دیدن اینکه شما باربیکیو میکنید، سمبلی از باهم بودن، آرامش و راحتی است

بارکد

دیدن بارکد در خواب سمبلی از اتوماسیون، سادگی و راحتی است. تعبیر دیگر این است که خواب، یک رابطه ی غیر شخصی را در زندگی بیداری تان نشان می دهد. شما حس می کنید که بیگانه شده اید

بارومتر

دیدن بارومتر در خواب بیانگر حالت احساسات درونی تان است و اینکه چگونه با احساسات یا موقعیت های خاص کنار می ایید

باز

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که سوظن اطراف شما و کارهاتان کمین می کند. شما نیاز دارید که با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر این است که شاهین، نمادی از بینش است. این عبارت را در نظر گیرید، چشم شاهین، به این معنی است که شما نیاز دارید که روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید(با دقت تحت نظرش بگیرید)

باز ی کردن

خواب دیدن اینکه بازی می کنید، به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قوانین قرار دادی را نقض کنید. شما خلاقیت محدود نشده ای را نشان می دهید. تعبیر دیگر این است که بازی کردن بیانگر این است که شما همه اش کار می کنید و اصلا بازی نمی کنید(تفریح نمی کنید). شما نیاز دارید استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. از طرف دیگر خواب بیانگر این است که شما چیز ها را به اندازه کافی جدی نمی گیرید. نیاز دارید با واقعیت رو برو شوید

بازار

خواب دیدن اینکه شما در یک بازار هستید بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که شما الان در زندگی ندارید. شما ممکن است به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. موارد خاصی را در نظر بگیرید که برای خرید آنها رفته اید. تعبیر دیگر این است که بازار بیانگر صرفه جویی است

دیدن یک بازار خالی در خوابتان بیانگر افسردگی و یاس و نا امیدی است. یک حفره خالی در زندگی تان وجود دارد. اگر بازار بزرگ یا خوب و پرو پیمان باشد، به معنی فرصت ها و انتخاب هاست

بازار بورس و سهام

خواب دیدن در مورد بازار سهام بیانگر بالا پایین های زندگی شماست. شما کسی هستید که مشتاق ریسک کردن هستید

خواب دیدن اینکه بازار سهام سقوط کرد، بیانگر نابود شدن امیدها و آرزوهاتان است. اهدافتان از مسیر اصلی منحرف می شود

بازار ماهی

خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می روید بیانگر لذت و شادی است

دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می نمایانید که غم ندارید

بازار میوه تره بار

خواب دیدن اینکه شما در تره بار هستید بیانگر این است که شما به دنبال غنای روحی از یک منبع بالاتر هستید

بازجویی

خواب دیدن اینکه از شما بازجویی می شود بیانگر چیزی یا کسی در زندگی بیداری تان است که تلاش می کند کوچکترین انرژی یا اطلاعات را از شما بیرون بکشد. شما حس استرس داشتن یا تحت فشار بودن می کنید

بازداشت

خواب دیدن اینکه شما بازداشت می شوید بیانگر مسائل مربوط به کنترل و خویشتن داری است. برخی از جنبه های شخصیت شما ممکن است به طور کامل اجازه ی رشد نیابد. تعبیر دیگر این است که بیانگر احساس گناه است

بازسازی کردن

خواب دیدن اینکه شما جایی را بازسازی می کنید بیانگر این است که به زندگی از چشم انداز جدیدی نگاه می کنید. ایده ها یا عادات قدیمی تان، جایگزین طرز نگاه های جدید به دنیا می شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که بر سختی ها فائق میایید(فائق آمده اید)

بازمانده

خواب دیدن اینکه بازمانده ی یک فاجعه یا تصادف هستید به این معنی است که بر مشکلات فعلی تان غلبه خواهید کرد. شما نیاز دارید که به جنبه ی روشن چیزها نگاه کنید، مهم نیست که چقدر چیزهای ناراحت کننده ای ممکن است در این لحظه باشد

بازنشسته

خواب دیدن بازنشستگی بیانگر مسائلی است که با پیر شدن دارید. بازنشستگی ممکن است به عبور از یک مرحله اشاره کند. تعبیر دیگر این است که خواب استعاره ای از چیزی است که نیاز است بازنشسته شود یا مرخص شود

بازو

دیدن بازو هاتان به عنوان تاکیدی در خواب بیانگر جنبه ی بالغ و پرورش یافته ی شما و توانایی شما رسیدگی و مراقبت از دیگران است. تعبیر دیگر این است که این ممکن است بیانگر کشمکش و چالش در زندگی تان باش که شما نیاز دارید از خودتان حمایت کنید، تهاجمی تر باشید و روی چیزها پافشاری کنید.

خواب دیدن اینکه بازو تان صدمه دیده بیانگر این است که شما در مراقبت از خود ناتوان هستید. شما ممکن است حس کنید که آزادی تان یا فعالیت هاتان محدود می شود. بازوی راست بیانگر ماهیت دوستانه تان است(مدام دوست دارید در ارتباط باشید) و اینکه انرژی مردانه دارید در حالی که بازوی چپ بیانگر این است که شما ماهیت بالغ و حمایتی ای دارید و ویژگی های زنانه دارید. از دست دادن هر کدام از بازوها ممکن است بیانگر این باشد که از شناسایی ویژگی های مربوطه ناتوانید

خواب دیدن اینکه بازوی کس دیگری را می کنید بیانگر این است که شما از کاری که این فرد انجام داده است بی نهایت ناراحت هستید، اما قادر نبوده اید خشم خود را کامل بیان کنید. چون تمایل دارید احساسات خودتان را درونتان نگه دارید(احساسات خود را بیان نکنید)، ابراز کردن، در خواب شما، به شیوه ای تند صورت میگیرد(چون عادت به بیان احساسات ندارید در خواب فکر می کنید که دارید پرخاشگری می کنید)

بازی

خواب دیدن اینکه شما بازی شکار، شلیک کردن یا کشتن بازی می کنید به بازی زندگی اشاره دارد. بیانگر توانایی شما در مورد چک کردن و کنترل کردن ماهیت حیوانی تان است

خواب دیدن اینکه شما بازی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید از زندگی روزانه تان، یک استراحت به خود بدهید. زمان آرامش رسیده است. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از روحیه رقابت و قوانینی است که شما طبق آن زندگی می کنید. نوع بازی ای که می کنید را در نظر بگیرید، اهمیت دارد

بازی پانتومیم

خواب دیدن اینکه شما این بازی را می کنید، بیانگر این است که چیزی وجود دارد که نمی توانید به زبان آورید یا بیانش کنید. تلاش کنید که کشف کنید چه پیغامی را تلاش می کنید که انتقال دهید

بازی پینت بال

خواب دیدن این که پینت بال بازی می کنید ,نمایانگر حس رقابت جویانه شماست, اما جنبه ی مثبت و خوش گذرانی آن را لحاظ می کند . شما شانس این را دارید که چیزی را ,ب صورت فوق العاده ,در زندگی تان کامل کنید . اگرچه دارید که با دقت پیش روید تا از غافل گیر شدن و یا کورکورانه پیش رفتن در زندگی تان دوری کنید خصوصا غافل گیری از جانب همکاران بد و دوستان بد و دشمنان . اگر شما در پینت بال ضربه بخورید سمبلی ازین است که کمی عقب می روید . همچنین حواستان به رنگهای پینت بال باشد  که نشانه ای هستند برای احساساتتان.

خواب دیدن اینکه در کسی را در بازی پینت بال دنبال می کنید بیانگر این است که مشتاقید که با یک چالش مقابله کنید

اگر شما در خواب,در بازی پینت بال ,تحت کمین کسی باشید ,سمبلی از خطرات نهفته در زندگی تان می باشد

بازی کامپیوتری

خواب دیدن اینکه دارید بازی کامپیوتری می کنید، بیانگر موقعیتی در زندگی بیداری تان است که یا می برید یا می بازید. اگر شما خواب میبینید که در بازی باختید، بیانگر این است که چیزی به پایان خود رسیده است. نوع بازی را در نظر بگیرید و اینکه چگونه با زندگی تان موازی می شود

بازی لی لی

خواب دیدن اینکه لی لی بازی می کنید بیانگر رفتار نابالغ و/یا کودکانه شماست. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که تمایل دارید از کاری به کار دیگر بپرید یا قادر نیستید که در یک جا بمانید

بازی واتر پولو

تماشا یا بازی کردن واتر پلو بیانگر توانایی شما برای فرو بردن احساساتتان است در حالی که به طور موثر به سمت اهدافتان پیش می روید. شما قادر هستید احساس و عقل و منطق خود را از هم جدا کنید

بازی ویدئویی

خواب دیدن اینکه بازی ویدئویی می کنید بیانگر توانایی شما برای دستکاری کردن(اثر گذاشتن) روی دیگران است، به این منظور که چیزی که می خواهید را برای شما انجام دهند. تعبیر دیگر این است که بازی ویدئویی کردن بیانگر این است که شما تلاش می کنید از مسائل زندگی واقعی تان فرار کنید، به جای اینکه با آنها روبرو شوید. نوع بازی ویدئویی و شخصیت های بازی ویدئویی را برای درک بیشتر در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما یک شخصیتی در بازی ویدئویی هستید بیانگر این است که حس می کنید توسط دیگران کنترل می شوید و تحت تاثیر هستید. شما حس می کنید که کنترلی روی کارهاتان ندارید و مسئولیت آنها را در دست ندارید.

خواب دیدن اینکه زندگی واقعی تان به بازی ویدئویی تبدیل شده است بیانگر این است که شما فاقد انگیزه و آرمان هستید. شما هیچ جهتی در زندگی تان و چیزی که می خواهید انجام دهید ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید همیشه هشیار باشید

بازیافت

خواب دیدن اینکه شما بازیافت می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید جنبه هایی از زندگی تان را دسته بندی کنید. شما تلاش می کنید از اشتباهات گذشته تان یاد بگیرید و آنها را به مثبت تبدیل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما گذشته را باز زنده می کنید. زمان آن رسیده است که پیش بروید

بازیگر

دیدن یک بازیگر در خواب بیانگر این است که شما به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین شما از دیدن یک فرد مشهور به خصوص، ممکن است به این تمایل منجر شود، که ویژگی های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. در نظر بگیرید که این بازیگر کیست و چه ویژگی های شخصیتی دارد. این ممکن است ویژگی های شخصیتی ای باشد که شما نیاز دارید در وجود خودتان داشته باشید.

خواب دیدن اینکه شما بازیگر هستید بیانگر این است که کار سخت شما، در نهایت، ارزشمند می شود. بیانگر این است که تمایلات قوی شما شناسایی شده، تصدیق می شود. شاید شما تاکید زیادی روی ظاهرتان دارید. تعبیر دیگر این است که، رویا ممکن است مشابه با نقشی باشد که در زندگی واقعی تان بازی می کنید، خواه نقش والدباشد، خواه خواهر یا برادر، همکار و غیره.

دیدن یک بازیگر خاص در خواب ، مربوط به نقشی است که انها بازی می کنند. اگرچه شما ممکن است آنها را شخصا، و از نظر شخصیتی نشناسید، اینکه چگونه شما آنها را دریافت می کنید یا شخصیت هایی که آنها بازی می کنند، درکی ازین ایجاد می کند که چگونه به شما مربوط می شود.

به تعبیر خواب مشهور هم نگاهی بیندازید

بازیگری

خواب دیدن اینکه بازیگری می کنید بیانگر این است که شما از قبل برنامه ریزی کرده اید تا کسی را فریب دهید یا تظاهر به بودن کسی کنید که در موقعیت بیداری، آن فرد نیستید

  باستان شناسی

خواب دیدن اینکه شما یک باستان شناس هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید از تجارب گذشته یاد بگیرید یا اینکه شما نیاز دارید به گذشته نگاهی بیندازید تا پاسخ مسائل حاضر را دریابید

خواب دیدن در مورد باستان شناسی بیانگر این است که شما ضمیر ناخودآگاهتان را کشف کرده تایید می کنید

باستانی: کهن

خواب دیدن یک زمینه ی باستانی و کهن، سمبلی از بنیان و اساس است. شما مهارت ها و تجربیات خوبی دارید و همچنین قادرید از گذشته تان یاد بگیرید

باشگاه ورزشی

خواب دیدن اینکه شما در باشگاه هستید بیانگر این است که نیاز دارید چیزی که یاد گرفته اید را به کار گیرید و در زندگی روزمره تان ازش استفاده کنید. تعبیر دیگر این است که باشگاه ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید بیشتر ورزش کنید

باطری

دیدن باطری در خواب نماد انرژی زندگی و نشاط است. اگر باطری خالی شود، بیانگر این است که از نظر احساسی خسته اید یا حستان کم شده است

باطری ماشین

دیدن باطری ماشین در خواب نماد استقامت و بنیه شماست

خواب دیدن اینکه باطری ماشین شما خوابیده است بیانگر این است که شما له شده اید و تحت فشار هستید و خیلی کار کرده اید. شما نیاز دارید که سرعت خود را کم کنید و زمانی را برای خودتان اختصاص دهید یا اینکه ریسک این را کم کنید که از خستگی و فرسودگی، از هم بپاشید و کم آورید

باغ

دیدن باغ میوه یا سبزیجات در خوابتان بیانگر این است که سخت کوشی و پشتکار شما، در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. شما نیاز دارید که مهارت جدیدی را کشت کرده ترویج کنید یا رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید

دیدن باغ گل در خوابتان بیانگر آرامش، آسایش، عشق و سعادت خانواده است. شما نیاز به پرورش بیشتر دارید

دیدن باغ کم پشت، پر از علف هرزه، بیانگر این است که شما نیاز های روحانی تان را نادیده گرفته ای و به مسائل زندگی تان تسلط ندارید.

خواب دیدن باغ های استوایی بیانگر این است که شما به دنبال گرمی و راحتی هستید

دیدن یا بودن در باغ در خوابتان بیانگر ظرفیت شما برای موفقیت است. تعبیر دیگر این است که نمادی از باروری است

باغ عدن: بهشت برین

خواب دیدن اینکه شما در باغ عدن هستید بیانگر این است که به دنبال بازیابی بی گناهی از دست رفته تان هستید. نمادی از زیبایی، هارمونی و هماهنگی و آرامش است

باغ وحش

خواب دیدن اینکه در باغ وحش هستید نمادی از فقدان آزادی است. تعبیر دیگر این است که باغ وحش بیانگر این است که توانایی و استعداد هاتان مورد توجه قرار نمیگیرد. شما یا وجهی از روانتان، احساس می کنید که اسیر شده اید. باغ وحش ممکن است بیانگر هرج و مرج و گیجی باشد، همان طور که گاهی در مورد چیزی می گوییم: این جا مثل باغ وحش است! شما ممکن است نیاز داشته باشید یک موقعیت را در زندگی تان مرتب کنید

خواب دیدن اینکه حیوانات از باغ وحش فرار می کنند بیانگر تمایلات پنهان شماست که دیگر نمی تواند بسته بماند و باید تایید شده یا ابراز شود

دیدن نگهبان باغ وحش در خوابتان بیانگراین است که شما در آستانه ی این هستید که کنترلتان را روی جنبه ای از زندگی تان از دست دهید. یک موقعیت یا احساس، دارد تهدید می کند که به سطح روان شما می آید.

باغبانی

خواب دیدن اینکه باغبانی می کنید نمادی از مسائل کاری یا شغلی است. اینکه چه احساسی در مورد باغبانی و شرایط باغ دارید و اینکه چگونه با یک مساله یا موقعیت کاری در زندگی بیداری تان موازی می شود را در نظر گیرید

بافتن مو

خواب دیدن اینکه موهاتان بافته است، بیانگر این است که فکر مرتب و با نظمی دارید. نمادی از عزم و اراده و طرز فکری قوی است

بافندگی

خواب دیدن اینکه بافندگی می کنید بیانگر یک زندگی خانوادگی با عشق، آرام و پر از صلح و صفاست. ممکن است به کسی در زندگی تان اشاره داشته باشد(گذشته یا حال) که بافندگی می کند و شما با او در ارتباط هستید. تعبیر دیگر این است که بافندگی نماد خلاقیت یا دستاورد های شماست. شما نیاز دارید که زمانی جدای از روتین معمول تان اختصاص دهید

خواب دیدن اینکه در بافندگی مشکل دارید به این معنی است که از یک مساله خودداری می کنید

دیدن میل های بافتنی در خوابتان بیانگر این است که شما یک موقعیت را به خاطر اینکه پیامد مطلوب دهد دست کاری می کنید

باکره

خواب دیدن اینکه شما باکره اید نمادی از خلوص و ظرفیت است. توجه کنید که خواب ممکن است ضرورتا به معنی باکرگی فیزیکی واقعی نباشد اما می تواند بیانگر بی گناهی عاطفی باشد. بویژه اگر شما یک باکره نیستید اما خواب می بینید که هستید، بیانگر پشیمانی یا ندامت گذشته است. شما نیاز دارید که از گیر دادن به گذشته دست بکشید و به آینده نگاه کنید.

خواب دیدن اینکه کسی باکره است بیانگر یکپارچگی و صداقت است. شما ممکن است یک ایده آل دارید که تلاش می کنید به آن برسید.

خواب دیدن اینکه شما باکرگی تان را از دست می دهید به تمایل شما به صمیمیت و نزدیکی اشاره دارد. شما به دنبال ارضای نیاز های عشق عاطفی و فیزیکی تان هستید. خواب ممکن است به خاطر افکار بیداری تان در مورد از دست دادن باکرگی تان باشد. ذهن شما مشغول این است که این مساله چگونه خواهد بود و چه شکلی خواهد بود.

باگز بانی

دیدن باگز بانی در خواب، نمایانگر تفکر سریع و فکر سریع است. شما بر موانع خود غلبه خواهید کرد.

بال

خواب دیدن اینکه شما بال دارید بیانگر آزادی تازه بازیافته است. شما در مسیر درست هستید و مثل بدون محدودیت به سمت موفقیت پیش می روید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که تلاش می کنید از موقعیتی سخت فرار کنید.

خواب دیدن اینکه شما بال یک فرشته را دارید بیانگر ویژگی فرشته وار، دوستداشتنی بودن است. یا ممکن است نیاز داشته باشید که در مقابل استرس ها و مسائل زندگی حمایت شوید

دیدن بال پرنده در خوابتان بیانگر تمایل شما برای راه آزاد تر در زندگی است

لطفا به بخش خواب های رایج: پرواز مراجعه کنید

بالا

خواب دیدن اینکه بالا هستید یا به بالا حرکت می کنید بیانگر این است که شما از یک موقعیت منفی یا افسرده، بیرون میایید. ممکن است حس بالا بودن یا سرخوشی کنید. خواب ممکن است جبرانی برای احساس ناراحتی شما در بیداری باشد. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که مغرور هستید. یا اینکه حرکت رو به بالا یا پیشرفت به سوی اهدافتان را تجربه می کنید

طبق مکتب یونگ، این خواب موازی مسائل یا افکار سرکوب شده ای است که از ضمیر ناخودآگاه شما سر بر میاورد.

بالا رفتن

خواب دیدن اینکه چیزی در خوابتان بالا می رود بیانگر این است که شما نیاز دارید دید بهتر و وسیع تری به زندگی داشته باشید. سمبلی از آرمان های بلند است. یا خواب ممکن است استعاره ای از توانایی شما برای این باشد که در هر موقعیتی سردم دار هستید(در بالاترین سطح ایستاده اید)

بالا رفتن: صعود

خواب دیدن اینکه چیزی در خوابتان بالا می رود بیانگر این است که شما نیاز دارید دید بهتر و وسیع تری به زندگی داشته باشید. سمبلی از آرمان های بلند است. یا خواب ممکن است استعاره ای از توانایی شما برای این باشد که در هر موقعیتی سردم دار هستید(در بالاترین سطح ایستاده اید)

بالاتر

دیدن یک چیز بالا در خواب نشان دهنده ی آن است که شما احتیاج دارید هدف والاتری انتخاب کنید. هدف بزرگ! تعبیر دیگر؛ دیدن این رویا نشانه ی آن است که شما احساس پایین دست بودن و نا کافی بودن  را دارید.

بالاتنه

توجه به بالاتنه ی خودتان یا دیگری در خوابتان، روی احساسات شما تاکید می کند. نمادی از غرور و اعتماد به نفس است

بالرین

خواب دیدن اینکه شما یک بالرین هستید بیانگر این است که شما از میان موانع زندگی تان به راحتی عبور می کنید. شما حس می کنید که محدودیتی ندارید. سمبلی از بی گناهی، ضعف و آسیب پذیر بودن است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است حس کنید که قادر به دستیابی به ایده آل جامعه از زیبایی نیستید(هرگز به معیار زیبایی جامعه نمی رسید)

دیدن اینکه یک نفر که شما می شناسید، رقاص است، بیانگر این است که این فرد دورو بر مسائلی خاص می پلکد به جای اینکه با آنها رو برو شود

بالش

دیدن بالش در خوابتان بیانگر راحتی، آرامش، آسایش و یا تجمل است. شما نیاز دارید که به خودتان ساده بگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تنبلی است. اگر بالش، صاف و صوف نباشد و موج دار باشد، بیانگر این است که چیزی فکرتان را بر هم می زند

خواب دیدن اینکه شما به بالش تکیه داده اید و لم داده اید بیانگر این است که شما نیاز به حمایت ذهنی دارید.

خواب دیدن اینکه بالش شما نیست، بیانگر این است که خود را انکار می کنید

بالکن

خواب دیدن اینکه شما در بالکن هستید بیانگر این است که تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. شما به دنبال جایگاه بالاتر و پرستیژ هستید. این ممکن است به این معنی باشد که شما پله های نردبان اجتماعی را یکی یکی بالا می روید. اگر بالکن تمیز باشد، بیانگر این است که دیگران از پایین به شما نگاه می کنند(شما از نظر دیگران در جایگاه بالایی هستید). اگر بالکن کهنه باشد، بیانگر این است که تصویری که از شما در ذهن مردم جای گرفته است، باید اصلاح شود. تعبیر دیگر این است که بالکن می تواند نمایانگر دمدمی مزاجی شما در یک موقعیت باشد. شما حس می کنید که تکه تکه شده اید و نمیتوانید تصمیم بگیرید

خواب دیدن اینکه در ایوان هستید بیانگر باز بودن شما در مورد یک موقعیت خاص است

خواب دیدن اینکه درهای پاسو باز است، به پذیرنده بودن ذهن شما اشاره دارد. اگر آنها بسته هستند بیانگر این است که در مورد یک موقعیت، آغوش باز ندارید. درهای پاسیو نمادی از ادغام حالت ذهنی و روحی شماست

بالن

دیدن بالن در خواب بیانگر کاهش امید است، ناامیدی در جست و جوی عشق(ازین که به دنبال عشق خود باشید و آن را بیابید ناامید می شوید). یک موقعیت در زندگی تان، به سمت پایین تغییر جهت می دهد. بالن همچنین بیانگر تکبر است

خواب دیدن اینکه شما یک بالن را منفجر می کنید، بیانگر آرمان ها، اهداف و جاه طلبی های شماست. شما امید مجددی را تجربه می کنید

دیدن بالن سیاه در خواب سمبلی از افسردگی است، خصوصا اگر بالن در حال پایین آمدن باشد

دیدن بالنی که در خواب شما پایین میاید، بیانگر شرایط ناامید کننده در زندگی تان است که شما به دنبال این هستید که ازین شرایط خلاص شوید. شما تمایل دارید که فرار کنید(از این موقعیت در روید). اگر مثبت بنگریم بالن ها سمبلی از جشن و فستیوال هستند. شما نیاز دارید که کودک درونتان را تایید کنید و از آن قدردانی کنید

دیدن ترکیده شدن بالن در خواب سمبلی از هدفی است که درک نشده یا سمبلی از رویایی است که درک نشده است. ممکن است بیانگر استرس در زندگی تان باشدو فشار ممکن است شروع به شدید شدن و زیاد شدن کند، تاحدی که نتوانید تحملش کنید

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در یک بالن هوای داغ هستید بیانگر این است که زمان آن رسیده به افسردگی خود غلبه کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما تسلط خود را در مورد یک موقعیت/یک مساله، از دست می دهید(جای پایتان سفت نیست). تعبیر دیگر این است که بیانگر فرآیند فردی سازی است بیانگر تلاش شما برای تامین بعضی نیاز های معنوی است. شما حس می کنید که نیاز دارید جایگاهتان در نظر کسی بالاتر رود.

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در بالن هستید بیانگر این است که زمان آن رسیده که بر افسردگی خود غلبه کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما جاپای محکم خود را در مورد یک موقعیت/مساله ای از دست میدهید. تعبیر دیگر این است که بیانگر فرآیند فرد سازی است و اینکه می خواهید برخی نیاز های روحی را تکمیل کنید. شاید شما می خواهید به چشم کسی آیید و جلوی چشم کسی بالا روید

باله

خواب دیدن اینکه شما مشغول تماشای باله هستید، سمبلی از تعادل، همکاری و هارمونی است

دیدن یا پوشیدن کفش باله در خواب بیانگر این است که شما از اصول تعادل و ظرافت، آگاهی دارید. شما خودتان را با وقار پیش می برید و به خوبی با دیگران کنار می آیید(شانه به شانه ی آنها حرکت می کنید)

بامبو

دیدن بامبو در خوابتان سمبلی از صداقت، قابل اعتماد بودن، قدرت و انعطاف پذیری(قابلیت ارتجاعی) است. شما قادرید به آسانی از موانع و نا امیدی های زندگی تان، به حالت عادی برگردید. تعبیر دیگر این است که به روابط قوی و معاملات عادلانه اشاره دارد

خواب دیدن اینکه بامبو نرم است یا فاسد شده است، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، عدم تعادل وجود دارد

بانجی جامپینگ

خواب دیدن اینکه از ارتفاع می پرید، بیانگر توانایی شما در این زمینه است که قادرید بعد از بدبختی و موانع زندگی تان، دوباره به حالت اول برگردید. چیز مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که شما در ریسک اولیه را کرده اید.

باند پانسمان

خواب دیدن اینکه شما باند دارید بیانگر نیاز شما به شفا است. شما ممکن است از نظر احساسی، احساس جراحت کنید و تلاش کنید که زخمتان را از دیگران بپوشانید. این را در نظر بگیرید که کجای بدنتان بانداژ شده است تا سرنخ بیشتری برای تعبیر خواب بهتر، داشته باشید

خواب دیدن اینکه یک نفر باند را به سمت شما می اندازد بیانگر این است که آن فرد، باعث می شود که شما از نظر احساسی، آسیب ببینید(ضربه روحی به شما می زند). شما از درون، آسیب می بینید اما تلاش می کنید که ظاهر را حفظ کنید و خود را شاد نشان دهید

بانک

دیدن یک بانک در خواب، تمایلات شما به داشتن امنیت مالی را بیان می کند. خواب ممکن است تلاش کند که این را تضمین کند که ترس های شما از بی ثباتی مالی، بی اساس است

خواب اینکه شما بانک می زنید بیانگر این است که شما انرژی زیادی را صرف می کنید و در خطر  این هستید که انرژی های درونی تان را خالی می کنید. تعبیر دیگر این است در دریافت پولی که قرار است به دستتان برسد تاخیر می افتد.

خواب دیدن اینکه یک نفر بانک را می زند یا اینکه شاهد یک دزدی بانک هستید، سمبلی از نبود ثبات مالی در زندگی بیداری تان است

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی گاوصندوق نگاه کنید    

بانکدار

دیدن یک بانکدار در خواب بیانگر این است که شما مشکلات مالی یا مشکلات پولی را تجربه می کنید و ممکن است مغرور تر ازین باشید که تقاضای کمک کنید. شما حس می کنید که شرایط از کنترلتان خارج شده است

باور کردن

خواب دیدن اینکه کسی شما را قبول ندارد، بیانگر نبود اعتماد به نفس است. شما، تصمیمات یا قضاوت خود را زیر سوال می برید

باهوش

خواب دیدن اینکه شما باهوش هستید بیانگر این است که شما دانشی دارید که تصمیمات مهم در زندگی تان بگیرید. خواب توانایی شما را برای پیش روی در هرچه می خواهید انجام دهید را تایید می کند. خودتان را درست کم نگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است نا امنی شما را در مورد قدرت ذهنی تان، جبران کند و درست کند

ببر

دیدن ببر در خوابتان بیانگر قدرت و توانایی شما در به کار بردن قدرت در موقعیت های مختلف است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری بیشتری به عهده گیرید.

خواب دیدن اینکه شما مورد حمله ی یک ببر قرار میگیرید، به احساساتی اشاره دارد که چون از رو در رو شدن با آنها می ترسید، سرکوبشان کرده اید

دیدن یک ببر در قفس در خوابتان بیانگر احساسات سرکوب شده است که در آستانه ی لبریز شدن هستند.

دیدن فرش ها و قالیچه های درست شده از پوست ببر، نمادی از زندگی تجمل گرا و راحت است

بت

خواب یدن اینکه شما بت می پرستید بیانگر این است که در اکتساب اهدافتان، پیشرفت کمی دارید. شما ارزش ها و ایده های غلط را می پرستید

بت پرست، کافر

اگر شما یک کافر نیستید، اما خواب این را میبینید که در خواب کافر هستید, بیانگر این است  که انرژی تان را در مسیری اشتباه استفاده می کنید یا در جهت اشتباهی، آن را به کار می برید

اگر کافر هستید و یک کافر دیگر را در خواب میبینید به پیغام مهمی از جانب قدرت الهی اشاره دارد. شما به دنبال هدایت هستید.

بتمن

دیدن بتمن در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید از عقلانیت و منابع خود استفاده کنید تا به خودتان یا دیگران کمک کنید. شاید از پتانسیل خود به طور کامل استفاده نمیکنید. شما نیاز دارید که قدرت درونی خود را آزاد کنید. دست ازین کار بکشید که همه ش به دنبال میانبر برای رسیدن به جایی که می خواهید بروید باشید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که کاره اشتباهی وجود دارد که باید اصلاحش کنید

بتن

دیدن بتن در خوابتان بیانگر درک قوی و روشنی از یک موقعیت است. خواب ممکن است به این معنی باشد که شما بیش از حد سرکش و انعطاف ناپذیر هستید

دیدن بتن خیس در خوابتان بیانگر این است که یک مساله یا جنبه ای از زندگی تان، هنوز حل نشده باقی مانده است

بچه

دیدن اینکه شما دوباره یک بچه کوچک می شوید، بیانگر این است که شما حس می کنید که مسئولیت های بزرگسالی دارد لهتان می کند. شما تلاش می کنید که از مسئولیت های روزانه تان فرار کنید و به دنبال کسی هستید که از شما مراقبت کرده به شما پناه داده و از شما حمایت کند

خواب دیدن اینکه کودکی را از دست می دهید، بیانگر این است که امیدتان را از دست می دهید/ ممکن است بیانگر پروژه ای باشد که آنطور که خواسته اید پیش نمی رود

نجات یک بچه در خواب، بیانگر این است که تلاش می کنید تا بخشی از خودتان را که در حال تخریب شدن است، نجات دهید. اگر شما خواب ببینید که از بچه هاتان جدا شده اید، نمادی از شکست در تلاش های شخصی است یا اینکه مانع از ایده آلی که داشته اید می شود(یعنی شما را از ایده آلتان جدا می کند)

دیدن بچه ای که در خوابتان می افتد، بیانگر بی گناهی(معصومیت) از دست رفته است

بچه ، کودک ، نوزاد

دیدن نوزاد در خواب بیانگر بی گناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذتی تام را تجربه می کنید. شما برای اینکه شاد باشید انتظار زیادی ندارید. اگر شما یک بچه در خوابتان پیدا کنید، بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید. اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما تلاش می کنید آسیب پذیر بودنتان را پنهان کنید، شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند. تعبیر دیگر این است که فراموش کردن بچه بیانگر جنبه ای از خودتان است که به خاطر شرایط متغیر زندگی کنار گذاشته اید یا رها کرده اید. خواب ممکن است یادآور این باشد که زمان این رسیده است که آن علاقه، سرگرمی یا پروژه ی قدیمی را دوباره بردارید. خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید، بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه نیاز داشتید

اگر شما خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، بیانگر مسائل وابستگی و تمایلات شماست که کاملا مراقبشان بودید و حواستان بهش بود. شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد 

خواب دیدن اینکه بچه گریه می کند، سمبلی از بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است (محروم مانده است)و نیاز دارد که پرورش یابد. تعبیر دیگر این است که بیانگر اهداف کامل نشده ی شماست و این حس که احساس کمبود در زندگی تان دارید. اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، بیانگر این است که شما توجه کافی به خودتان ندارید. شما از کل پتانسیل خود استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست

خواب دیدن در مورد اینکه یک بچه گرسنگی می کشد بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید

دیدن اینکه خودتان یا کس دیگری، در خوابتان بچه شده است بیانگر این است که تمایل دارید که مورد مراقبت قرار گیرید و پرورش یابید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که با شما یا کس دیگری،  نابالغانه رفتار می شود

خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته. آینده به نظر روشن می رسد. خوبا ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید در رابطه تان، به سمت هدفتان، در پروژه ی کاری تان یا هرچه که در دست دارید، مثل بچه ها راه بروید(تاتی تاتی کنید). اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است

خواب دیدن یک بچه ی خیلی خیلی کوچک، سمبلی از بی یاوری و ترس های شما در این مورد است که به دیگران این اجازه را دهید که از نقاط ضعف شما و ناشایستگی های شما، آگاه شوند. شما ممکن است ازین که درخواست کمک کنید، ابا داشته باشید و در نتیجه تمایل دارید که همه کار ها را شخصا انجام دهید(یه تنه پیش بروید)

دیدن بچه در خواب، سمبلی از پایان یک چیز است که زمانی بخشی از شما بوده است. اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه ی مرده را احیا کنید، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید. شما دو دستی به گذشته تان چسبیده اید، گذشته ای که دیگر برنمی گردد

خواب دیدن اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت(نگاه به گذشته) است. شما به گذشته تان می نگرید، جایی که هیچ نگرانی و مسئولیتی نداشتید. تعبیر دیگر این است که این سناریو، یادآور وقتی است که بچه جنین است و در محل امنی قرار دارد. در حقیقت، برخی از مادران حامله، بچه را در وان(استخر) به دنیا می آورند، چونکه محیط آب، شبیه سازی(یادآور) محیط رحم است. برای نوزاد، کمتر آزار دهنده است که در این دنیا، اینگونه پا گذارد. پس شاید خواب بیانگر این باشد که شما به دنبال مکانی امن و آرام و راحت برای خود هستید

خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید

دیدن بچه ها در خواب، بیانگر جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچه گانه تان است. شما ممکن است به حالت بچه گانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. شما تلاش می کنید که تمایلات سرکوب شده و امید های به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که شما نیاز دارید بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درونتان بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال شما باشد. اگر شما با بچه ها دعوا می کنید، بیانگر این است که شما کودک درونتان را سرکوب می کنید. کودکان می توانند کسی را در زندگی بی داری تان نشان دهند که مثل یک بچه رفتار می کنند ( همکار، همسر، یکی از اعضای خانواده). اگر شما بچه هایی را می بینید که در خوابتان با هم دعوا می کنند، به این معنی است که اخلاقیات و شخصیت شما در تضاد با هم است

فراموش کردن کودک یا کودکان تان، بیانگر این است که حس می کنید زیر بار مسئولیت های زندگی بیداری تان، له می شوید. خواب به شما می گوید که بیش از حد روی جزئیات ریز متمرکز می شوید و به چیز های مهم در زندگی تان خیلی گیر می دهید. شما نیاز دارید که زمانتان را دوباره اولویت بندی کنید و روی چیزی که مهم است تمرکز کنید. خواب دیدن اینکه بچه هاتان که الان بزرگ شده ند، در خواب هنوز جوان هستند، بیانگر این است که شما هنوز آنها را جوان و وابسته می بینید. شما می خواهید که حس کنید که به شما نیاز است و مهم هستید. خواب دیدن اینکه در خواب، بچه هایی بیشتر از بچه های زندگی واقعی تان دارید، به این معنی است که شما استعداد ها یا مهارت های قدیمی تان را کشف می کنید که کنار گذاشته بودید

خواب دیدن اینکه بچه ها را نگاه می کنید اما آنها شما را نمی شناسند، استعاره ای از دانش نهفته یا استعداد نهفته ای است که شما موفق به شناسایی ش نشده اید

نجات یک بچه د رخواب، بیانگر این است که تلاش می کنید قسمتی از خودتان را که خراب شده است، نجات دهید. اگر خواب ببینید که از بچه ها دور افتاده اید، نمادی ازین است که در تلاش شخصی شکست خورده اید یا اینکه از ایده آل فاصله گرفته اید

دیدن اینکه از بچه ها در خواب سو استفاده می شود، بیانگر این است که شما ارتباطی با کودک دورنتان ندارید. شما حس می کنید که بخشی از کودکی تان گم شده است(از دست رفته است)

بچه قورباغه: قوباغه بچه

دیدنش در خوابتان بیانگر این ست که ظرفیت کامل خود را به دست نیاورده اید. اگر شما زنید و خواب بچه قورباغه می بینید، پس خواب ممکن است بیانگر تمایل شما به حامله شدن باشد

بچه مرشد

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما یک بچه مرشد هستید، سمبلی از بی گناهی و خلوص است

بحث

خواب دیدن اینکه شما بحث می کنید بیانگر این است که شما تلاش می کنید برخی مشکلات داخلی یا مسائل حل و فصل نشده در زندگی بیداری تان حل کنید. نماد کسی که با او بحث می کنید و موضوع بحث را در نظر گیرید. آن شخص می تواند انعکاس یا نماد کدام بخش از وجود شما باشد؟

بخار

دیدن یا شنیدن صدای بخار در خوابتان بیانگر حالت احساسی شدید در مورد یک مساله یا موقعیت است. شما در مورد پیشروی در مورد یک موضوع لجباز هستید. شاید شما از دست کسی یا چیزی عصبانی هستید.

تعبیر دیگر این است که بیانگر ایده ی جدیدی یا موقعیتی تحریک کننده است

بخاری

دیدن یا استفاده از بخاری در خوابتان بیانگر گرما، پرورش و راحتی است. ممکن است به این معنی باشد که شما احساسات خود را باز می گذارید و به خودتان اجازه می دهید که عشق بورزید و بهتان عشق بورزند

بخشش

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری،بخشش کرده اید بیانگر این است که شما نیاز دارید که در برخی موقعیت ها بخشنده تر باشید

بخشیدن

خواب دیدن اینکه شما کسی را می بخشید به این معنی است که زمان آن رسیده است که کینه، گناه یا خشم گذشته را رها کنید پس  می توانید که در زندگی تان پیش روید. شما نیاز دارید که احساسات منفی تان را به زبان آورید و بیان کنید به خاطر اینکه در مسیر بخشش قرار گیرید. این خواب ها، بازتاب نیاز شما به بخشش در بیداری است

بخور

دیدن یا استفاده از بخور در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال تزریق ایده های تازه در زندگی کاری یا زندگی خلاقانه تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما به تجدید یا پاکسازی روحی نیاز دارید

بخیه

خواب دیدن اینکه شما بخیه دارید بیانگر این است که در نگه داشتن و حفظ یک موقعیت یا رابطه با هم، مسئولیت دارید(مسئول هستید). شما می ترسید که این موقعیت یا رابطه، از هم بپاشد و بر عهده ی شماست که آن را اصلاح کنید. نماد جایی که روی بدن بخیه می خورد را در نظر بگیرید(مهم است)

خواب دیدن اینکه به شما بخیه می زنند بیانگر این است که نیاز به مراقب ویژه دارید.

بد

خواب دیدن اینکه حس بدی دارید بیانگر این است که شما تعادل خود را از دست داده اید، دیگر در مرکزیت نیستید یا حتی حس می کنید که بی ارزش هستید

بدبو: تعفن: بوی بد

خواب دیدن اینکه چیزی بدبوست بیانگر این است که شما توسط دایره اجتماعی تان(روابطتان) یا محیطتان حمایت نمی شوید. تعبیر دیگر این است که خواب به سوظن و بدگمانی شما اشاره دارد

بدبینی: پارانویا

خواب دیدن اینکه شما پارانویا دارید بیانگر تردید و دو دلی شما برای پیش رفتن در برخی موقعیت ها یا روابط است.شما آنقدر مغلوب ترس و تردید خود شده اید که آمادگی این را ندارید که در زندگی تان ،گام اصلی را بردارید و پیش بروید

بدشانس

خواب دیدن اینکه شما بدشانس هستید، خواب متضاد است(برعکس است)، بیانگر خوش شانسی است که سر راه شما قرار خواهد گرفت. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما خیلی سریع، چیز یا کس دیگری را به خاطر کمبود ها و مسائل خودتان مقصر می دانید

بدلیجات

دیدنش در خوئابتان بیانگر خوشی های کوتاه مدت است

بدمینتون

بازی کردن بدمینتون یا دیدن بازی بدمینتون در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید به سرعت تصمیم بگیرید یا اینکه فرصت هایتان را از دست می دهید. شما نیاز دارید که یاد بگیرید چگونه دوام آورید و به راه خود ادامه دهید

بدن

خواب دیدن در مورد بدنتان بیانگر سطح ارزشمندی خود و عزت نفس و اعتماد به نفس است. برخی اوقات، این ویژگی ها بسته به ظاهر فیزیکی شما دارد یا اینکه چگونه خودتان را میبینید. خواب دیدن در مورد بدن، انعکاسی از هویت خودآگاه شما یا نمایانگر حالت سلامتی شماست

خواب دیدن در مورد اجساد مرده بیانگر این است که شما حس می کنید از افراد اطراف خود جدا شده اید. ممکن است به این معنی باشد که شما حس می کنید از نظر احساسی تخلیه شده اید

دیدن بدن از هم پاشیده شده در خواب، به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقته از بین رفته و گذشته. زمان حرکت کردن، پیش رفتن، فرارسیده است

دیدن یا یافتن یک بدن مرده ی خونی در خواب، به موقعیت یا مساله ای اشاره دارد که دیگر نمی توانید از آن دوری کنید. شما نیاز دارید یک تصمیم مهم بگیرید و فورا به آن عمل کنید

بدنساز

دیدن یک بدنساز در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید در یک موقعیت، حس بهتری از قدرت پیدا کنید یا منعطف تر شوید

خواب دیدن اینکه شما یک بدنساز هستید، بیانگر این است که حس قدرت می کنید

بدهی

خواب دیدن اینکه شما بدهی دارید بیانگر عدم تعادل، کشمکش، نگرانی و مشکل در موقعیت شخصی یا مساله ی شغلی تان است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما تقاضاهای زیادی از دیگران دارید(توقع های زیادی دارید)

برادر

دیدن برادرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با وی یا مسائل حل نشده از کودکی تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد.

دیدن برادر شخصی دیگر در خوابتان بیانگر کیفیت یا ویژگی اوست که نیاز دارید در خود به وجود آورده و تاییدش کنید.

دیدن خواب اینکه با برادرتان در رقابت هستید بیانگر احساس نا امنی یا شک است. شما احساس کمبود محبت می کنید.

دیدن برادر در خوابتان نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند این یادآوری را به شما بکند که یک نفر در زندگی بیداری تان، ویژگی ها یا رفتار های خاصی مشابه برادرتان دارد

اگر شما برادر ندارید و خواب میبینید که شما یک برادر دارید، ممکن است نمادی از ویژگی هایی باشد که نیاز دارید درون خودتان تاییدشان کنید. برادر در خواب می تواند هم معنی دوست صمیمی یا رفیق باشد. برادر، ملاحظات مذهبی دارد و بیانگر مسائل روحانی است.

خواب دیدن اینکه شما از دست برادرتان عصبانی یا خشمگین هستید بیانگر خشم فروخفته است که حس می کنید اما می ترسید که در زندگی بیداری تان ابرازش کنید

برادر زاده

خواب دیدن پسر خواهر یا برادرتان، بیانگر جنبه ای از شماست که نیاز دارید در خودتان تاییدش کنید یا بشناسیدش

براق: درخشان

دیدن چیزی که در خوابتان درخشان است بیانگر ظرفیت شماست که هنوز رها نشده است. خود آن جسم درخشان را در نظر بگیرید، مهم است.

برانکار

خواب دیدن اینکه شما روی برانکار می خوابید بیانگر این است که نیاز دارید از یک موقعیت یا رابطه نجات داده شوید. شاید نیاز دارید که زمانی گذارید و با شیاطین احساسی تان روبرو شوید

دیدن برانکار در خوابتان بیانگر این است که مشکلی در آینده ای نزدیک پیش روی شماست

بربرها

(کسانی که اهل قبیله ای وحشی هستند)

خواب دیدن این افراد وحشی، بیانگر خوی وحشیانه و غریزی شخصیت شماست. شاید شما بیش از حد خشن و بی پروا هستید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به بعد وحشی گرانه ی شما و حیوانی تان اشاره داشته باشد

برج

دیدن برج در خوابتان بیانگر امید ها و آرمان های بالاست. اگر از بالای برج به پایین نگاه می کنید، بیانگر این است که شما حس مافوق بودن به دیگران دارید. خود درون شما مغرور است.

خواب دیدن اینکه از برج بالا می روید بیانگر این است که به دنبال ایده های ناخودآگاه و معنویت هستید.

خواب دیدن اینکه برج در حال سقوط و فرو ریختن است، خبر از تغییرات شدید پیش روست.

برج ثور: ماه اردیبهشت

خواب دیدن اینکه کسی متولد ماه اردیبهشت است بیانگر عزم و اراده، عملی بودن، سرسختی، پشتکار و اراده است. شاید نیاز دارید که این ویژگی ها را در خودتان ایجاد کنید. به عشق شما به زیبایی و به ملایمت شما اشاره دارد.

برج جدی: سمبل بز

خواب دیدن اینکه یک نفر متولد ماه دی است بیانگر ترس از بی کفایتی است. شما می ترسید که شما در حد و اندازه ی لازم نباشید. تعبیر دیگر این است که بیانگر تحریک، سرسختی و جاه طلبی شماست

برج جوزا: خرداد: دوقلوها

خواب دیدن اینکه کسی متولد خرداد است بیانگر توانایی تفکر سریع شما و این است که مشتاق بذله گویی هستید. شما تطبیق پذیر هستید و قادرید با هر موقعیتی کنار آیید. تعبیر دیگر این است که بیانگر ارتباطات شما و توانایی(یا عدم توانایی) شما برای رسیدن به دیگران است

برج حمل(قوچ)

خواب دیدن اینکه کسی متولد ماه بز است بیانگر شروع و تازه و رشد است. این بیانگر قدرت رهبری شما، شجاعت شما، شکیبایی شما و اشتیاق شماست. مثل قوچ، خواب ممکن است به شما بگوید که شما نیاز پیش بردن یک مساله یا احساس دارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر یک مشکل روحی باشد

برج دلو

خواب دیدن اینکه یک نفر متولد برج دلو است بیانگر ایده های جدید، فردیت و نوآوری است. شما نگاهتان به جلوست و خودتان را برای آینده آماده می کنید. به جنبه ای از خودتان اشاره دارد که می خواهید در یک گروه، همه، شاد و راضی باشند

برج فلکی قوس(مرد سوار بر اسب کماندار)

Sagittarius

خواب دیدن اینکه کسی این صورت فلکی است بیانگر ایده آل های بالای شماست. شما رک و راست، پرماجرا، هدف محور و خوشبین از نظر فکری هستید. خواب ممکن است به این معنی باشد که تلاش می کنید روتین خود را بشکنید

برج مراقبت: برج کنترل

دیدن یا خواب دیدن اینکه در برج مراقبت هستید، ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید که یک موقعیت در زندگی بیداری تان را، بهتر مدیریت کنید. شما نیاز دارید که چیز ها را یک بار در نظر گیرید و موقعیت را تک به تک ارزیابی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از کنترل کامل روی احساساتتان است. شما ممکن است خیلی منطقی باشید و به احساساتتان اجازه ی ابراز وجود ندهید

برچسب

خواب دیدن اینکه به چیزی برچسب می زنید بیانگر این است که نیاز به سازمان دهی و ترتیب دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که خیلی سریع به چیزی برچسب می زنید و آن را طبقه بندی می کنید. شاید شما کسی هستید که بهتان برچسب می خورد

دیدن یا خواندن برچسب ها در خوابتان بیانگر این است که ندانسته در معرض مسائل خصوصی خاصی قرار گرفته اید و این به خاطر بی دقتی و غفلتتان بوده است

خواب دیدن چیزی که برچسب اشتباهی و تقلبی می خورد بیانگر این است که به شیوه ای اشتباه به چیزها نگاه می کنید. چشم انداز دیگری را امتحان کنید

خواب دیدن اینکه برچسب چیزی گم می شود یا فراموش می شود بیانگر این است که احساس گم شدن می کنید. شما نیاز به سمت و سو و جهت دارید

برچسب: استیکر

دیدن استیکر در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید به بچگی تان بچسبید. به چیزی که روی استیکر نمایش داده می شود توجه کنید، ممکن است نشانه ای ازین باشد که چه جنبه ی خاصی از خودتان را انکار می کنید یا با رها کردنش مشکل دارید.

اگر استیکر در خوابتان خوشبو باشد، پس چیزی که رایحه به خاطر شما می آورد و خاطره ای که زنده می کند را در نظر بگیرید. ممکن است مساله ای حل نشده از گذشته تان باشد. اگر استیکر برجسته باشد یا قابلیت لمس شدن داشته باشد، پس خواب ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید در روند رسیدن به مسائل تمام نشده ی کودکی تان، دستی داشته باشید(بیشتر رسیدگی کنید)

بردگی

خواب دیدن در مورد بردگی بیانگر این است که شما از قدرت خود استفاده نمی کنید. شما قدرت را در دستان دیگری می گذارید و به آنها اجازه می دهد که انتخاب کنند و برای شما تصمیم بگیرند. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما، نبود خودمختاری و استقلال را تجربه می کنید.

برده

خواب دیدن اینکه برده هستید بیانگر این است که شما مسئولیت زندگی تان را به عهده نمیگیرید. شما ممکن است برده ی شغلتان، خانواده تان، یک عادت، یا یک وسواس و عقده باشید

آزاد کردن برده در خوابتان بیانگر این است که جنبه ای از خودتان را آزاد می کنید که سرکوبش کرده اید یا قبلا ابرازش نکرده اید

برس

دیدنش در خواب، نمادی از تمایل شما برای مرتب کردن مشکلاتتان یا چیزی در زندگی تان است که نیاز به تمیز شدن و مرتب کردن دارد. شاید شما یک نگرش سهل انگارانه دارید که نیاز به توجه جدی دارد

اگر شما برستان را گم کرده یا نتوانید پیدا کنید، بیانگر این است که شما قادر به دسته بندی مشکلاتتان نیستید

خواب دیدن اینکه شما موهاتان را شانه می کنید، بیانگر نیاز شما برای سازمان دهی و دسته بندی افکارتان است. شما نیاز دارید که به دنبال فاکتورهایی باشید که روشن نیستند. شانه زدن موها ممکن است تمایل شما به ظاهر و زیبایی بیش از حد معمول، نشان دهد

برف

دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده  و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. اگر برف آب می شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده اید را تایید کرده و آزاد می کنید. شما بر ترس ها و موانع خود غلبه می کنید. اگر شما در برف رانندگی می کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می روید داشته باشید

دیدن برف کثیف در خوابتان به از دست دادن بی گناهی، ناخالصی و تمیز نبودن اشاره دارد. جنبه ای از خودتان یا یک موقعیت، آلوده شده است

خواب دیدن اینکه شما بارش برف را تماشا می کنید بیانگر شروعی تمیز و چشم اندازی جدید، تازه است. بیانگر صلح و آرامش معنوی است

خواب دیدن اینکه در برف بازی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید از فرصت هایی که ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها ناپدید خواهند شد

خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعداد های بکرتان را کشف می کنید و دسترسی میابید. شما استعداد و توانایی نهفته درون خودتان را کشف می کنید. ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.

دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست

برق رفتن

خواب دیدن اینکه برق رفته و خاموشی شده است بیانگر نبود بینش و چشم انداز روی یک موقعیت است. شما ممکن است حس ناامیدی کنید یا شکست را در کارتان که برایش تلاش می کنید، تجربه کنید. خاموشی ممکن است نمادی از طرد شدن، رد شدن، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ یا ترس از ناشناخته ها باشد

برق لب

دیدن یا زدن برق لب در خوابتان بیانگر این است که در کلامتان قدرت نیست. شما به جای اینکه مستقیم برید سر مطلب یا محکم سخن بگویید، حالت پیشنهاد دادن دارید

برگ

دیدن برگ در خوابتان بیانگر شادی تازه یافته و بهبود در جنبه های مختلف زندگی تان است. نمادی از باروری، رشد وباز بودن است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر گذر زمان است. بسته به رنگ و نوع برگ، خواب می تواند، دوره زمانی خاصی را تاکید کند.

دیدن برگ قهوه و زرد و پژمرده در خوابتان بیانگر امید های از دست رفته، نا امیدی، ناراحتی و از دست دادن است. اگر شما برگ ها را جمع می کنید یا جاروب می کنید، بیانگر پایان یک پروژه، رابطه یا موقعیت است. بیانگر تجربه است

برگ شناور نیلوفر آبی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال وقفه ای در سفر احساسی تان هستید(میخواهید به خودتان بعد از یک ماجرای احساسی، استراحت دهید)

برگه رای

دیدن یک برگه رای در خواب بیانگر تصمیمی است که نیاز است گرفته شود. اگر نام شما روی یک برگه رای باشد، بیانگر این استک ه شما به دنبال حمایت، تایید هستید

برنامه زمانی: جدول زمان بندی

دیدن برنامه زمانی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در زندگی تان بهتر برنامه ریزی و سازمان دهی کنید. دستور جلسه تان، اهدافتان و چیزی که می خواهید انجام دهید را بچینید

برنامه نویسی

خواب دیدن در مورد برنامه نویسی کامپیوتر بیانگر طرز فکر شماست. خواب هشداری است که شما چیزها را طبق عادت از قبل انجام می دهید. شما در مورد کاری که می کنید فکر نمی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که در مورد جهت زندگی تان، استقلال و خودمختاری ندارید

برنج

دیدن دانه های برنج در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است. خواب دیدن اینکه شما برنج می خورید بیانگر شادی و آرامش در خانه است

خواب دیدن اینکه برنج می پزید بیانگر مسئولیت های جدید است که لذت زیادی برای شما به همراه خواهد آورد

برنز

دیدن برنز در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید مراقبت و حمایت بیشتری از چیزی کنید. شما نیاز دارید که از سلامتی تان بیشتر مراقبت کنید

برنزه: آفتاب گرفتن

خواب دیدن اینکه شما برنزه می شوید بیانگر جنبه ی سایه وار خودتان و غرایز اولیه و احساسات طبیعی تان است. بیانگر سخت کوشی هم هست.

خواب دیدن کس دیگری که آفتاب میگیرد و برنزه است، بیانگر این است که شما درست، یک ویژگی یا جنبه ی آن فرد را در خودتان نمی شناسید و تایید نمی کنید

بروشور

دیدن یا خواندن یک بروشور در خوابتان بیانگر ذهن باز شماست و اشتیاقتان برای اینکه دیدگاه های مخالف را بشنوید، خصوصا از طرف کسانی که با شما موافق نیستند

بروکراسی: کاغذ بازی

خواب دیدن اینکه شما با بروکراسی سروکار دارید، بیانگر نبود احساسات و ارتباط شخصی در جنبه ای از زندگی تان است. شاید رابطه ی شما خیلی روتین شده است. یا اینکه شما چیزها را از سرعادت یا تکرار انجام می دهید

بروکلی

دیدن یا خوردن بروکلی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از نظر روحی تغذیه شوید. یا می تواند فقط به این معنی باشد که شما یک ماده ی مغذی خاص را ندارید. شما نیاز دارید که رژیم متعادل تری داشته باشید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در مورد یک موقعیت، دفاعیات خود را ابراز می کنید

بره

دیدنش در خوابتان نمادی از فریب است. بره بیانگر چیزی آسیب پذیر، خالص و بی گناه است. این استعاره را در نظر گیرید، مثل بره رام و معصوم بودن

خواب دیدن اینکه شما یک بره را در بازوانتان نگه می دارید به قربانی های زندگی تان اشاره دارد

برهنه

خواب دیدن اینکه شما بدون پوشش هستید بیانگر ترس ازین است که به خاطر کارهاتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. شما حس می کنید که مورد قضاوت نادرست واقع می شوید

خواب دیدن اینکه ناگهان متوجه می شوید بدون پوشش هستید و تلاش می کنید آن را بپوشانید بیانگر آسیب پذیری در مورد یک موقعیت است

دیدن فرد بدون لباس در خوابتان و اینکه ازین مساله منزجر می شوید، بیانگر نگرانی در مورد کشف حقیقتی عریان در مورد فرد یا موقعیت است. از طرف دیگر اگر شما بدون لباس بودن کس دیگری را می پذیرید، بیانگر این است که می توانید به راحتی درونشان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید. یا شاید شما کاملا آنها را به عنوان کسانی که هستند قبول دارید. اگر شما به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، بیانگر این است که نیاز دارید یاد بگیرید که از پذیرفته نشدن نترسید

خواب دیدن اینکه همه بدون پوشش هستند به جز شما، بیانگر این است که چیزی هست که از دیگران پنهان می کنید. ممکن است به این معنی باشد که در مورد چیزی نگرانید. تعبیر دیگر این است که شما خیلی دیگران را نقد می کنید. به جای پذیرفتن، تمایل دارید که معایب دیگران را پیدا کنید

برای تحلیل عمیق تر، روی خواب های رایج: برهنگی کلیک کنید

بریدن

خواب دیدن اینکه شما چیزی را می برید بیانگر یک رابطه ی بهم خورده یا ارتباط قطع شده است. تعبیر دیگر این است که ممکن است استعاره ای از چیزی باشد که نیاز دارید از زندگی تان، ببریدش. شاید به یک عادت بد یا غذای خاص اشاره دارد

بز

دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.

خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.

بزاق

خواب دیدن اینکه بزاق دهانتان را تف می کنید بیانگر این است که در مورد از دست دادن کنترل، هم فیزیکی هم احساسی، احساس نگرانی را تجربه می کنید

دیدن بزاق دهان یک حیوان در خوابتان بیانگر حس خشم و غضب است

بزرگ

خواب دیدن اینکه کسی یا چیزی بزرگتر از حد نرمال است، بیانگر این است که شما در مورد خودتان یا دیگری، نظر بالایی دارید(خودتان یا دیگری را بالا میبینید). شما ممکن است تمایل داشته باشید که در یک موقعیت یا رابطه، تسلط یافته و چیره باشید

دیدن یک شکل بزرگ در خواب، نمایانگر اختیار و قدرت است

بزرگراه

خواب دیدن اینکه شما در یک بزرگراه هستید بیانگر این است که حس آزاد بودن می کنید. شما در مسیر خوب و درستی برای دستیابی به اهدافتان هستید. اگر بزرگ راه کند حرکت می کند یا بسته شده است، بیانگر نا امیدی یا موانعی است که مزاحم مسیرتان به سمت اهدافتان شده است

خواب دیدن اینکه بزرگراه در دست ساخت است یا در دست بازسازی است بیانگر این است که شما در راه تکمیل اهدافتان، یک مانع را تجربه می کنید. شاید شما نیاز دارید که راجع به روندتان در مورد یک وظیفه، دوباه فکر کنید

بزرگراه

دیدن بزرگراه در خوابتان بیانگر حس جهت و مسیر زندگی تان است. شرایط بزرگراه را در نظر گیرید که نمایانگر این خواهد بود که چه قدر حس می کنید مسئول زندگی تان هستید. یک بزرگ راه هموار و مستقیم بیانگر آرامش درونی است در حالی که یک جاده ی پیچ در پیچ و پر از دست انداز، بازتابی از پریشانی و ناهماهنگی احساسی است.

خواب دیدن یک بزرگ راه مرتفع  بیانگر این است که شما در یک موقعیت، مسیر و جاده ی بالاتر را بر می گزینید. تعبیر دیگر این است که باور دارید راهی که چیز ها را از ان طریق انجام می دهید(مسیری که پیش گرفته اید) خیلی بالا و عالی است.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی جاده نگاه کنید.

بزرگسال

اگر شما یک بچه یا نوجوان هستید و خواب میبینید که بزرگ شده اید، بیانگر این است که شما نیاز دارید در مورد برخی موقعیت ها، بالغ تر رفتار کنید. شاید شما نیاز به رشد هایی دارید که صورت گیرد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است حس مسئولیت شما را تقویت کند

بزکوهی

دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما(جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید

دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

بستنی

دیدن یا خوردن بستنی در خوابتان بیانگر خوش شانسی، خوشی، موفقیت در عشق و رضایت از زندگی است. شما نیاز دارید که لحظه را دریابید و از آن لذت ببرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید کمی خونسرد باشید و اجازه ندهید که اعصابتان از کنترلتان خارج شود.

خواب دیدن اینکه شما یک بستنی بد یا ترش را می خورید، بیانگر غم و اندوه، سرخوردگی یا خیانت است

دیدن بستنی ای که در خوابتان آب می شود نمادی ازین است که امید ها و تمایلاتتان را درک نمی کنید

بستنی یخی

دیدن یا خوردن بستنی یخی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید که خونسرد باشید و به خشمتان اجازه ندهید که از کوره در برود.

بسته

اگر خواب بسته دیدید نمایانگر انرژی,مهارت و یا احساس خلاق نهفته در شماست . اگر شما یک بسته دریافت کنید، بیانگر این است که  احساس خاصی را می پذیرید یا منابع جدیدی را دریافت میکنید . اگر یک بسته بدهید یا ارسال کنید, بیانگر این است که احساستان را روی یک نفر فرافکن می کنید به جای اینکه با آن ها رو در رو شوید

بسته بندی

اگر خواب ببینید که چیزی بسته بندی می کنید بیانگر تغییرات بزرگ در مقابل شما است.  شما مسائل گذشته و روابط گذشته را کنار می گذارید.  تعبیر دیگر این است که نمایانگر  باری  است که با خود حمل  می کنید و بارش را به دوش می کشید

اگر خواب ببینید که چیزی را  بسته بندی می کنید,باز می کنید،  دوباره بسته بندی می کنید و دوباره باز می کنید نشانگر هرج و مرج در زندگی تان است و

چیزهای مختلفی که شما در زندگی با آنها دست و پنجه نرم می کنید شما را گیج کرده اند.

  شما مسئولیت های زیادی را حمل می کنید  که نیاز دارید رهایشان کنید. به کارهای تمام نشده ای که دارید فکر کنید. سعی کنید این مسائل را تمام کنید یا حل کنید تا بتوانند بالاخره به آرامش برسند

اگر خواب بسته بندی کردن می بینید، اما هرچه بیشتر بسته بندی می کنید، چیزهای بیشتری برای بسته بندی در مقابل شما هست یعنی مسئولیت ها و انتظارات تمام نشدنی در زندگی شما را ناراحت و نگران کرده است. در نتیجه، شما در شرایط فعلی گیر کرده اید.

بسکتبال

خواب دیدن اینکه شما بسکتبال بازی می کنید بیانگر کار تیمی و همکاری است. یک موقعیتی در زندگی بیداری تان است که شما به همکاری و کمک دیگران نیاز خواهید داشت تا به هدفی مشترک دست یابید. شاید شما در مسیر پیشرفت خود ایستاده اید(پیش می روید) و نیاز به کمک دارید

دیدن بازی بسکتبال در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید قدم اول را بردارید. شما نیاز دارید روی اهدافتان تمرکز کنید

بشر آزمایشگاهی

دیدن یا استفاده بشر در خواب شما بیانگر نیاز شما برای یکپارچه کردن(یکی کردن) جنبه های مختلف زندگی شما در کنار هم است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر منطق و واقعیت(عینیت) است. شاید شما نیاز دارید که تلاش کنید به یک مشکل از چشم انداز های کاملا متفاوت نگاه کنید

بشقاب

دیدن بشقاب در خوابتان نمادی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). شما پتانسیل و تعهد برای آینده نشان می دهید. خواب ممکن است نمادی ازین باشد که شما زیادی در بشقابتان کشیده اید و بار و وظایفی بیش از توانتان را حمل می کنید.

اگر بشقاب در خوابتان خالی است، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، یک خلا احساسی دارید. شما ممکن است حس کنید که ترک شده اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید روی اولویت هاتان مجددا فکر کنید

بشقاب کاغذی

دیدن یا استفاده از بشقاب کاغذی در خواب بیانگر تغذیه یا پاداش موقت است. شما نیاز دارید که از فرصتی بهره بگیرید قبل ازینکه برای همیشه از دست برود

خواب دیدن اینکه روی بشقاب کاغذی می نویسید، بیانگر ایده زودگذر یا پیغامی است که به سرعت باید انتقال داده شود

بشکه

دیدن بشکه ی خالی در خواب بیانگر نیاز هایی است که ارضا(رفع) نشده است و بیانگر تهی بودن از احساس است. اگر چیزی درون بشکه باشد، اهمیت محتوای بشکه را در نظر گیرید. اگر شما دری روی سر بشکه بگذارید، بیانگر این است که شما نیاز دارید چیزی که دارید را حفظ کنید(نگه دارید). شاید شما کمی حس بی ثباتی یا ناامنی در مورد موقعیت یا جایگاه یا وضعیتتان در زندگی دارید

بطری

دیدن بطری در خواب بیانگر این است که شما احساساتتان را به جای اینکه ابراز کنید، کنار می گذارید. محتوی داخل بطری بیانگر ماهیت احساسات است. بطری شامل نوشیدنی مطلوب، نیاز شما را به اجتماعی شدن نشان می دهد در حالی که بطری حاوی سم، بیانگر افراد شیطانی است.

دیدن یک بطری خالی، بیانگر این است که شما منابع درونی تان را تا ته خالی می کنید(رس خودتان را می کشید). شما ممکن است حس کنید از درون خالی هستید

بُعد

خواب دیدن اینکه شما در بعد دیگری هستید به این اشاره دارد می کند که تمایل دارید از واقعیت خودتان فرار کنید. شما حس می کنید که از زندگی و جامعه جدا می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب تلاش می کند که شما را وا دارد که به چیزی از چشم انداز های مختلف نگاه کنید. شما نیاز دارید که خارج از گود بایستید و نگاه کنید. خواب ممکن است به شما بگوید که چیز ها همیشه آن طور که به نظر می رسند نیستند

بعد از ظهر

خواب دیدن زمان بعد از ظهر در خواب بیانگر زمانی است که شما انرژی تان را خوب استفاده می کنید. از تجارب و درس های گذشته تان یاد بگیرید. تعبیر دیگر این است که سمبلی از روشن کردن یک موقعیت است

بغل کردن: آغوش

خواب دیدن اینکه کسی را بغل می کنید نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید

خواب دیدن اینکه کسی شما را بغل می کند بیانگر این است که نیاز دارید کمی رها کنید(انقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایش داده شود. به این معنی است که نیاز دارید به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید(خوب شوید)

بلبل

دیدن بلبل در خوابتان بیانگر عشق یک طرفه، اشتیاق و درد است

شنیدن صدای بلبل در خوابتان بیانگر شروع تازه و روشنگری روحی است

بلعیدن

خواب دیدن اینکه شما چیزی را می بلعید بیانگر این است که جلوی احساسات یا کلماتتان را می گیرید. ممکن است حس کنید که قادر به ابراز خشمتان نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید غرورتان را در یک موقعیت فرو برید(کنار گذارید)

بلند: قد بلند tall

خواب دیدن اینکه شما قدبلندتر از کسی هستید بیانگر این است که ممکن است از بالا به آن فرد نگاه می کنید. شما حس می کنید که بالاتر از او هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر اختیار و غرور است

خواب دیدن اینکه دیگران بلندتر از شما هستند بیانگر این است که تمایل دارید از چیزها، چشم پوشی کنید. شاید حس می کنید که قدرتی بالاتر همیشه نظاره گر شماست و کارهاتان را قضاوت می کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر مسائل عزت نفس پایین است. شما از بالا به خود نگاه می کنید

بلندگوی پخش موسیقی

دیدن بلندگو در خوابتان بیانگر این است که شما می خواهید شنیده شوید. خواب ممکن است به شما بگوید که شما نیاز دارید صداتان را نمایش دهید. نظر شما مهم است.

بلو بری(تمشک وحشی)

دیدن یا خوردن بلو بری در خواب بیانگر جوانی و تمایل شما برای برگشت به جوانی است(دوباره می خواهید برخی ویژگی های جوانی تان را بدست آورید). نمادی از ابدیت و خوش بینی نسبت به آینده است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر حالت افسرده یا حالت ذهنی ناراحت شما باشد

بلوار

به تعبیر خواب کلمه ی خیابان نگاه کنید

بلوز

پوشیدن یا خریدن بلوز در خواب، بیانگر این است که شما تلاش می کنید احساساتتان را بیان کنید. رنگ بلوز را در نظر گیرید، مهم است. به مدل بلوز و اینکه مناسب اندام شما هست، توجه کنید، زیرا نشانه ای از حالت احساسی شماست

دیدن بلوز در خواب به احساسات یا موقعیتی احساسی اشاره دارد. پیراهنی که می پوشید نشانگر نگرش و سطح خودآگاهی شما در مورد یک موقعیت خاص است. بویژه اگر شما در خواب یک پیراهن بدون آستین می پوشید، بیانگر این است که نیاز دارید در رویکرد خود در مورد یک مساله، وظیفه یا موقعیت، تهاجمی تر باشید

خواب دیدن اینکه شما پیراهن ندارید یا اینکه پیراهنتان را گم کرده اید بیانگر نگرانی مالی، از دست دادن پول یا تلاشی ریسکی است

بلوط

دیدن بلوط در خواب، سمبلی از قدرت و دوام است. به نظر میرسد، شروع های کوچک، بیشترین پتانسیل را برای رشد دارد. اهداف کوچک و کوتاه مدت خود را دست کم نگیرید. تعبیر دیگر این است که، رویا به این معنی است که شما میخواهید وارد فاز جدیدی در زندگی تان شوید

خواب دیدن اینکه شما بلوط می خورید یا از زمین برمی دارید،بیانگر این است که شما، بعد از تلاش سخت و طولانی، از منافع موفقیت خود،بهره مند می شوید

خواب دیدن اینکه شما درخت بلوط را می تکانید بیانگر این است که شما اثر زیادی روی دیگران دارید

بلوک(آجر)

دیدن بلوک یا بلوک هایی در خوابتان بیانگر موانعی است که شما باید برآنها غلبه کنید. این ها چیزهایی است که تلاش می کند شما را از رسیدن به اهدافتان باز دارد. تعبیر دیگر این است که نمادی از دیدگاه شماست و توانایی ساختن چیزی از هیچ چیز.

بلوند

دیدن یک فرد بلوند در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید از زندگی لذت ببرید و تا ته زندگی عشق و حال کنید. کمی فریبنده باشید

خواب دیدن اینکه شما موهای خود را بلوند می کنید بیانگر این است که شما به معنای واقعی کلمه نیاز دارید روشن تر و ساده تر فکر کنید و همه چیز را انقدر جدی نگیرید. سعی کنید کمی خوش بین باشید.

بله

خواب دیدن اینکه شما بله می گویید نمادی از تایید مجدد یا قبول یک شرط، موقعیت یا تصمیم است. خواب ممکن است به شما اجازه ی انجام چیزی را می دهد که در بیداری تان در موردش شک دارید

بلیط

دیدن بلیط در خوابتان بیانگر هزینه ای است که نیاز است برای رسیدن به اهدافتان بپردازید. شما در مورد مسیر زندگی تان تصمیم گرفته اید. یک بلیط، بیانگر شروع یک تلاش تازه است. نوع بلیط را در نظر گیرید. یک بلیط اتوبوس یا قطار، نمادی از هزینه ای است که برای پیشروی در زندگی تان می پردازید، در حالی که بلیط سینما بیانگر نیاز شما برای هدفمند بودن در یک موقعیت است

خواب دیدن اینکه بلیط را گم می کنید یا از دست می دهید بیانگر سردرگمی و ابهام در مسیر زندگی تان است

بمب

دیدن بمب در خواب بیانگر این است که شما میخواهید از یک موقعیت انفجاری بالقوه در زندگی بیداری تان، عبور کنید. بمب می تواند بیانگر تمایلات سرکوب شده و احساسات بیان نشده باشد که اگر به زودی به آنها رسیدگی نکنید، در آستانه ی انفجار یا ترکیدن است

خواب دیدن اینکه شما قادر به خلع سلاح کردن بمب نیستید، بیانگر این است که خشم تان، از کنترلتان خارج است

خواب دیدن یک تهدید بمبی، بیانگر این است که شما یک خشم درونی را تجربه می کنید و/یا فشار هایی که در آستانه ی انفجار در حد خشونت است

بمب هسته ای

خواب دیدن بمب هسته ای بیانگر احساس بی یاوری و کنترل نداشتن است. شما خشم و خصومت زیادی را تجربه می کنید، در حدی که مخرب است. تغییرات مهم در حال وقوع است. شما ممکن است بیانگر این باشد که تمایل دارید جنبه ای از خودتان را محو کنید. تعبیر دیگر این است که بمب هسته ای، مبین این است که چیزی مهم و با ارزش در مورد شما پایان یافته است

بن بست

خاب دیدن اینکه شما به بن بست رسیده اید، بیانگر این است که شما در مسیر دنبال کردن اهدافتان به پایانی ناگهانی رسیده اید. شما باید راه دیگری برای رسیدن به اهدافتان پیدا کنید، چونکه مسیر فعلی تان دیگر کار نمی کند. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما به ناکجا آباد می روید. شاید خواب نمادی از شغلی بن بست یا رابطه ای بن بست باشد. شما نیاز دارید که گزینه هاتان را دوباره ارزیابی کنید

بند بازی

دیدن بند بازی در خوابتان بیانگر نگرش بی خیال به زندگی است. شما تلاش می کنید از مسئولیت های روزمره تان فرار کنید و زمانی برای آرامش کنار گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر آرمان ها و ایده آل های بالای شماست

خواب دیدن اینکه با بند بازی تاب می خورید بیانگر تمایل یا آرزوی شما برای تنوع و ماجراجویی است. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از بی تصمیمی است. در مورد یک تصمیم، مدام شک و دو دلی می کنید

بند رخت

خواب دیدن اینکه شما لباس ها را روی بند آویزان می کنید بیانگر این است که شما جنبه های مخفی خودتان را نمایش می دهید، خصوصا اگر لباس زیر باشد. خواب ممکن است بیانگر آویزان شدن شما باشد. بویژه، اگر شما لباس های سفید را در حیاط پشتی آویزان می کنید، پس بیانگر این است که تمایل به خلوص دارید و اینکه تمیز باشید. شما ممکن است بی گناهی تان را در یک موقعیت اعلام کنید. یا شاید خواب به شما می گوید که لباس های کثیف خود را خالی کنید(یعنی افکار کثیف و آلوده ی خود را کنار گذارید)

بند شلوار: شلوار دوبنده

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما بهترین تلاش خود را می کنید تا خود را در یک موقعیت بالا نگه دارید.

بند کفش

خواب دیدن اینکه بند کفشتان باز است بیانگر این است که شما برای وظیفه ای که در دست دارید آماده نیستید. شاید برای پیش روی در یک رابطه یا زمینه ای خاص آماده نیستید.

خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید بند کفشتان را ببندید بیانگر این است که برای چالشی آماده می شوید. یا آماده اید که به سمت اهداف یا تصمیمی پیش روید

بند ناف

دیدن بند ناف در خوابتان بیانگر نبود فردیت شماست(فردیت ندارید). شما ممکن است در مورد اینکه در جبهه ی خودتان باشید و از خود حمایت کنید، ابراز نگرانی کنید. تعبیر دیگر این است که بند ناف نمادی از روابط مادری شماست. شاید شما به مادرتان، از نظر احساسی خیلی وابسته اید

خواب دیدن اینکه شما بند ناف را می برید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان برای خودتان کافی باشید و روی پای خودتان بایستید.

بندرگاه

دیدن بندر گاه در خوابتان بیانگر پناهی از یک رابطه ی طوفانی یا موقعیتی بی نظم است. شما ممکن است به دنبال پناهی باشید، تا زمانی که بتوانید افکارتان را جمع کنید و برای چالش پیش رو آماده شوید. خواب ممکن است استعاره ای باشد که بیانگر این است که شما یک سری احساسات بیمار را در ذهن پناه داده اید

بنر

دیدن بنر در خواب بیانگر اشتیاق شما برای ایستادگی کردن و جنگیدن به خاطر یک دلیل یا هدف معمول است. یک بنر، به معنی نیاز شما به سازمان دهی و برنامه ریزی بهتر است

بنز: مرسدس بنز

دیدن مرسدس بنز در خوابتان نمادی از جایگاه، ارزش، تجمل و پرستیژ است. خواب می تواند استعاره ای از کسی باشد که نامش مرسده است

بنزین

دیدن بنزین در خوابتان بیانگر انرژی و معنویت است. خواب دیدن اینکه بنزین تمام می کنید بیانگر این است که شما خودتان را کاملا خسته می کنید. به خودتان استراحت دهید

خواب دیدن اینکه شما ماشینتان را با بنزین پر می کنید نمادی ازین است که نیاز دارید از خودتان بهتر مراقبت کنید. شما نیاز دارید که شور و نشاط مجدد تزریق کنید

خواب دیدن کسی که بنزین روی شما می ریزد بیانگر مساله ای است که از درون شما را می سوزاند. شما خشم زیادی را نگه می دارید

بو

به مشام رسیدن بو در خوابتان بیانگر خاطره یا تجربه ای در گذشته است. نوع بو را در نظر بگیرید و اینکه آیا خوشایند است یا بوی بدی است، این مساله تعیین می کند که آیا خواب مثبت است یا منفی

بو کردن

بو کردن چیزی در خوابتان بیانگر تجارب و احساسات قدیمی است که با آن بوی خاص داشته اید. خواب شما تلاش می کند احساسی را با بو یا رایحه ای آشنا به شما برساند. تعبیر دیگر این است که رایحه ممکن است جزئی از محیط واقعی اطرافتان باشد که وارد خواب شده است.

بوتاکس

خواب دیدن اینکه شما بوتاکس تزریق می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید احساسات و نگرانی هاتان را در مورد یک موقعیت پنهان کنید. تعبیر مستقیم تر این است که، خواب در مورد نگرانی های شما در مورد افزایش سن و پیر شدن است

بودجه

خواب دیدن اینکه بودجه گذاری می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید روی موقعیتی مالی تمرکز کنید. شما نگرانی هایی را در مورد مسائل مالی تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از احساسات شما باشد و به این معنی است که نیاز دارید عشق بیشتری را صرف کنید

بوزینه

دیدن یک بوزینه در خواب بیانگر فریب کاری، موذیگری و دروغگویی است. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این اشاره کند که شما یا یک نفر دیگر، تقلید کورکورانه کرده اید. شما نیاز دارید که آرام باشید. بوزینه ممکن است سمبلی از ماهیت وحشی درونی تان باشد.

بوسه

خواب دیدن بوسه بیانگر عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است. بویژه اگر شما خواب اولین بوسه تان را میبینید، بیانگر این است که شما انتظار این را دارید که اولین بوسه ی واقعی خود را تجربه کنید. این خواب نمادی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید خواب به شما می گوید که نیاز دارید رمانتیک بودن بیشتری به رابطه ی بیداری تان تزریق کنید. دیدن اینکه دیگران در خوابتان همدیگر را می بوسند بیانگر این است که شما خیلی درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی کس دیگری هستید. شما نیاز دارید که یک فضا و فاصله قائل شوید. اگر خواب در مورد این باشد که شما در پی این هستید که کسی را ببوسید، بیانگر این است که شما مطمئن نیستید که او چه احساسی در مورد شما دارد. شما به دنبال نوعی رابطه با او هستید اما مطمئن نیستید که چگونه به آن دست یابید. اگر شما به جنس مخالف علاقه مند هستید و خواب میبینید که هم جنس خود را می بوسید، بیانگر این است که خود را تایید می کنید. شما بعد زنانه یا مردانه را تایید می کنید. خواب دیدن اینکه خودتان را می بوسید بیانگر این است که خود را قبول دارید و به خود عشق می ورزید. شما نیاز دارید که کسی که هستید را قبول کرده دوست بدارید، حتی با تمام کمبود ها و کاستی هاتان

خواب دیدن اینکه شما دست کسی را می بوسید یا کسی دست شما را می بوسد، بیانگر احترام، تحسین و تکریم است. اگر شما پای کسی را می بوسید، بیانگر احترام و فروتنی است. اگر شما گونه کسی را می بوسید یا کسی گونه شما را می بوسد، بیانگر ستایش، حسن نیت، دوستی و یا احترام است. خواب دیدن اینکه گونه ی کسی را می بوسید یا برعکس، به شورو مهار نشده اشاره دارد. شما درگیر تمایلات فیزیکی تان می شوید

خواب دیدن اینکه دوست پسر یا دوست دختر کسی را می بوسید بیانگر این است که دوست دارید در رابطه باشید و انرژی عشق را تجربه کنید. شاید شما یک جورهایی حسود هستید.

خواب دیدن اینکه دوست پسر/دختر سابقتان را می بوسید بیانگر این است که به تجربه های مثبت و زمان های خوبی که با عشق قبلی تان به اشتراک گذاشته اید، دوباره نگاهی می اندازید. این خواب ممکن است در ادامه ی تغییری بزرگ در رابطه ی فعلی تان باشد و اینکه چقدر از روابط گذشته دور مانده اید

اگر شما یک دوست صمیمی را می بوسید، بیانگر احترام و ستایشی است که برای دوستتان قائلید. شما به دنبال آن نزدیکی اولیه ای هستید که در رابطه بیداری تان نیست. ممکن است بیانگر علاقه ی رمانتیک در مورد او باشد، ممکن هم هست که نباشد

اگر خواب ببینید که غریبه ای را می بوسید، بیانگر تایید جنبه ای از خودتان است که سرکوب شده است. اگر شما توسط یک غریبه بوسیده میشوید، بیانگر این است که خوابتان یک کشف خود است. شما نیاز دارید که در مورد جنبه ای از خودتان، آگاه تر شوید

خواب دیدن اینکه شما یک شخصیت مشهور را می بوسید بیانگر این است که انگیزه برای موفقیت دارید. ویژگی ها یا فیلم هایی که ازین هنرپیشه دیده اید را در نظر بگیرید و یا چیزی که این هنرپیشه به خاطرش معروف شده است، نشانه هایی در این مورد است که کجا و چه چیزی را برای دستیابی به موفقیت می خواهید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر شیفتگی یا وسواس شما نسبت به این هنرپیشه، در زندگی بیداری تان باشد. شما ممکن است در مورد عشق و رمانتیک بازی های ایده آل، فانتزی می سازید

اگر کسی تلاش می کند که علی رغم میلتان شما را ببوسد، به این معنی است که کسی ایده ها، باور ها و نظراتش را به صورت شما پرت می کند(تحمیل می کند). او شما را مجبور به انجام کاری می کند که واقعا دوست ندارید بکنید. این خواب ممکن است به این معنی باشد که شما جنبه های سرکوب شده ی خودتان را پذیرا نیستید

خواب دیدن اینکه بوسیه ای خونین می کنید یا بوسه ای خونین می شوید، نمادی از عمق شور و هیجان است. شما در رابطه تان جلوی خود را نمیگیرید و تمایل دارید که خود را تمام و کمال وقفش کنید

بوفالو

دیدن بوفالو در خواب، نمادی از نجات، قدرت و نیرومندی است. خواب ممکن است هشدار دهد که شما از مسیر زندگی تان و اهدافتان منحرف می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر وراثت، اصالت و ریشه هاتان است. بویژه اگر شما یک بوفالوی سفید در خواب ببینید، به این معنی است که تمایلاتتان ارضا شده است

دیدن یک بوفالوی زخمی یا کشته شده، هشداری است که شما نیاز دارید به دقت از طریق موقعیت های ریسکی و پروژه های ریسکی که بر می دارید، راجع بهش فکر کنید

دیدن یک گله بوفالو در خواب بیانگر آرامش و وفور است

بوفه

خوردن زیاد غذا در یک بوفه در خواب، بیانگر این است که رابطه ای، تمام انرژی شما را می گیرد.

بوق

دیدن یا شنیدن صدایش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به صداهای درونی تان و شهودتان توجه کنید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است لاف بزنید و هی تو بوق و کرنا کنید

بوقلمون

دیدن بوقلمون در خوابتان بیانگر این است که واضح فکر نمی کنید. تعبیر دیگر این است که بوقلمون نماد جشن شکر گذاری است پس زمان با هم بودن و خانواده است

دیدن بوقلمون مرده یا بیمار در خوابتان بیانگر این است که به غرورتان لطمه می خورد.

دیدن بوقلمونی که در خوابتان پرواز می کند هشداری از رشد سریع،ابهام، به جایگاه برتری است

خواب دیدن اینکه شما یک بوقلمون را شکار می کنید یا به آن تیر اندازی می کنید، بیانگر این است که موفقیت تان، بوسیله ی بی صداقتی بدست آمده است.

بوکس

دیدن بازی بوکس یا خواب دیدن اینکه شما بوکس بازی می کنید، بیانگر این است که شما کشمکش یا درگیری درونی دارید. بیانگر این است که شما خودتان و اهداف/ایده هاتان را محدود می کنید. ممکن است بیانگر این باشد که شما احساساتتان را توی خودتان می ریزید.

دیدن دستکش بوکس در خواب، بیانگر یک موقعیت مشکل یا حتی خشونت بار است که شما تلاش می کنید بهترین خود را رو کنید تا در آن موفق شده یا بر ان غلبه کنید

بوکسل کردن

خواب دیدن اینکه یک وسیله نقلیه یا شی سنگین را بوکسل می کنید. بیانگر این است که شما خیلی کار می کنید و بار زیادی روی دوشتان است. شما حس می کنید که دیگران در کار، در خانه یا در رابطه ی شخصی، عهده دار بار خود نمی شوند و همه چیز به عهده ی شماست. شما حس می کنید که بیش از چیزی که دریافت می کنید می دهید.

دیدن ماشین یدک کش در خوابتان بیانگر بارها و مسئولیت های شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر جنبه ای از زندگی تان است که نیاز به کمی کمک دارید. شما نیاز دارید که کسی کمکتان کند و شما را از جای فعلی تان بردارد و دوباره در مسیر درست بگذارد

خواب دیدن اینکه یک ماشین یدک کش را می رانید به این معنی است که حس می کنید دیگران خیلی به شما وابسته اند. شما حس می کنید بار زیادی روی دوشتان است یا دارید زیر بار له می شوید.

بولدوزر

دیدن بولدوزر در خواب، بیانگر این است که حس می کنید از چیزی که میخواهیدش، دور نگه داشته می شوید. یا اینکه از مسیر تان به سمت هدف، منحرف می شوید. شما ممکن است حس کنید که یاوری ندارید و قلدر بازی برایتان در می آورند. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید درهم بر هم های زندگی تان را، تمیز کرده سازمان دهی کنید

بولینگ

خواب دیدن اینکه بولینگ بازی می کنید بیانگر برخورد، تصادف و ضرر در زندگی تان است. اگر شما بد بولینگ بازی کنید، ممکن است ابراز پشیمانی کنید. اگر شما در بولینگ، پشت سر هم ضربه بزنید، بیانگر این است که راهتان به سمت آینده ای موفق است. خواب ممکن است جناسی از یک عملکرد کوبنده و/یا توانایی درخشانی باشد

خواب دیدن اینکه شما یک توپ می اندازید که از مسیر اصلی خارج می شود، بیانگر این است که شما در یک موقعیت(عادت) گیر کرده اید و نیاز دارید که تغییراتی در مسیر زندگی تان بدهید

بوم نقاشی

دیدن یک بوم نقاشی در خوابتان نمادی از ظرفیت و امکانات و احتمالات است، خصوصا اگر بوم سفید و خالی باشد. اهمیت چیزی که روی بوم است را در نظر گیرید، جنبه ای از ضمیر ناخودآگاه شماست

بومرنگ

دیدن یا پرتاب کردن بومرنگ در خوابتان بیانگر این است که هر کاری در مورد دیگران کنید، به خودتان برمی گردد، چه مثبت باشد چه منفی

بوی بد دهان

خواب دیدن اینکه دهانتان بوی بدی دارد بیانگر این است که نیاز دارید قبل ازینکه دهانتان را باز کرده چیزی بگویید، آن را حسابی مزه مزه کنید. در مورد چیزی که می گویید قبل ازینکه بیانش کنید و دیگران را ناامید کنید، خوب فکر کنید

بوی عرق

خواب دیدن اینکه شما بوی عرق می دهید بیانگر این است که بدون اینکه متوجه باشید به دیگران توهین می کنید. شما نیاز دارید که رفتار خود را اصلاح کنید.

بوی بد بدن در خواب، بیانگر مشکل یا مساله ای است که نیاز است به آن رسیدگی شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که خیلی چیز ها را شخصی نپندارید.

بوی مشک

بوئیدن مشک در خوابتان بیانگر این است که شما در موقعیتی که اصلا انتظارش را نداشتید، خوشی و لذت پیدا خواهید کرد

به فرزندی قبول کردن

خواب دیدن اینکه شما یا دیگران یک بچه را به فرزندی قبول کرده اید بیانگر این است که شما چیز جدید و متفاوتی میگیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز در زندگی تان کم است که بودنش شما را شاد می سازد

خواب دیدن اینکه شما به فرزندی قبول کرده اید بیانگر این است که شما در درون خود، مشتاق بچه هستید.(یا اینکه کودک درون فعالی دارید)

به یاد آوردن

به یادآوردن چیزی در خوابتان بیانگر این است که شما چیزی مهم را از اشتباهات گذشته یا تجارب گذشته تان یاد میگیرید. خواب ممکن است یادآور چیزی مهم باشد که در زندگی بیداری تان رخ می دهد. شما خیلی نگرانید که چیزی را فراموش خواهید کرد. به قدری نگرانید که این مشغولیت فکری، راه خود را به خوابتان باز کرده است

بهار

خواب دیدن فصل بهار بیانگر امید، شروع تازه و تلاش خلاقانه است. نماد گرمی، نیرومندی و ثمردهی است.

بهبود

خواب دیدن اینکه شما بهبود میابید یا در دوران نقاهت هستید به این معنی است که موفقیت را تجسم می کنید یا یک آینده ی مثبت را رویا پردازی می کنید. شما بر مشکلات یا سختی های فعلی غلبه خواهید کرد

خواب دیدن اینکه شما یک چیز را درست می کنید به این معنی است که تلاش می کنید قسمت هایی از گذشته تان را دوباره زنده کنید

بهره: سود

خواب دیدن اینکه شما روی یک حساب سود می کنید بیانگر این است که سخت کوشی شما در دراز مدت جواب خواهد داد. خواب ممکن است روشی برای انگیزش شما باشد.

بهشت

خواب دیدن اینکه شما در بهشت هستید، سمبلی از تمایل شما برای دستیابی به کمال معنوی است. خواب شما بیانگر تمایل شما برای عقب نشینی نسبت به استرس هایی است که در دنیای واقعی دارید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما در جهان خودتان زندگی می کنید. و واقع بین نیستید

بهمن(برف سنگین)

دیدن بهمن در خواب بیانگر احساسات متغیر است که برای مدت طولانی جلویش گرفته شده است و سرکوب شده است. با این احساسات به شیوه ای پر بار برخورد نشده است و الان با یک خشم ناگهانی در حال بیان شدن است. تعبیر دیگر این است که خواب سمبلی از استرس های غیر قابل اجتناب و فشار های سنگین در زندگی تان است. شما سنگینی وزن خواسته های روزانه ی زندگی تان را روی شانه هاتان حس می کنید

بی حرمتی: هتاکی

خواب دیدن اینکه به شما بی حرمتی شده است بیانگر کسی است که بر ضد شما کار می کند و از بی توجهی یا سادگی شما سو استفاده می کند. شما ممکن است خودتان را در موقعیت نیاز توافق کردن و کوتاه آمدن راجع به برخی مسائل بیابید

بی حسی

اگر در خواب تحت بیهوشی قرار گرفتید بیانگر این است که تلاش می کنید احساساتتان را سرکوب کنید به جای اینکه با آنها روبرو شوید. ممکن است موقعیتی در زندگی تان باشد که شما به شدت از رو به رویی با آن خودداری کنید. شما ازینکه مسئولیت عملکرد هاتان را به عهده گیرید، طفره می روید

خواب دیدن اینکه احساس بی حسی می کنید بیانگر این است که شما به ترس اجازه می دهید بیاید و کل زندگی شما را بگیرد. شما از شکست می ترسید و در نتیجه، از ریسک کردن و دست به شانس زدن می ترسید

بی خانمان

خواب دیدن اینکه شما بی خانمان هستید بیانگر این است که شما حس می کنید قدرت ندارید و حس نا امنی می کنید. شما به خودتان مطمئن نیستید و به راهی که در آن پیش می روید مطمئن نیستید

خواب دیدن اینکه یک خانواده بی خانمان در گاراژ زندگی می کنند بیانگر چیزی است که در زندگی تان گم شده. شاید شما در مسیر اشتباه قدم گذاشته اید. مسیر فعلی شما، شما را ناتمام و ناراضی رها می کند. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید کاردان تر باشید و از یک موقعیت نامطلوب بهترین استفاده را بکنید

بی خوابی

خواب دیدن اینکه شما بی خوابی دارید، بیانگر این است که حس می کنید دارید له می شوید/ نیاز دارید که زمانتان را بهتر مدیریت کنید و مسئولیت هاتان را اولویت بندی کنید

بی رنگ

اگر خواب سیاه و سفید می بینید، بیانگر یک حالت افسرده یا حس ناراحتی است. شما ممکن است خودتان را از دیگران پنهان کنید.

بی سیم

دیدن یا استفاده از بی سیم در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید که در موقعیت کاری بیداری تان یا رابطه ی شخصی بیداری تان، دو طرفه تعامل کنید. به خاطر داشته باشید که ارتباط دو طرفه است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید که صحبت کنید و بشنوید. شفافیت پیامی که می رسد یا خش خش داشتن آن، نمادی ازین است که چقدر ضعیف یا چقدر خوب، احساسات، ایده ها یا افکارتان را به اشتراک می گذارید.

بی صدا

خواب دیدن اینکه شما بی صدا هستید بیانگر نبود هویت و قدرت شخصی است. شما قادر به صحبت کردن و روی پای خودتان ایستادن نیستید

بی نهایت

دیدن نماد بینهایت در خوابتان بیانگر زمان و طول عمر است. تعبیر دیگر این است که نماد ثروت یا عدد 8 است(چون نماد بی نهایت مثل عدد 8 انگلیسی است که 90 درجه چرخیده باشد)

بیابان

خواب دیدن اینکه شما در یک بیابان راه می روید بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. شما ممکن است ازین رنج ببرید که به آبروی شما حمله می شود. بیابان، نمادی از ناباروری(بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. زمین بیابان ممکن است استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید.

بیدار شدن از خواب

اگر در خواب از خواب بیدار شوید بیانگر تولد روحانی(معنوی) دوباره است. شما ممکن است هم جنبه ی مردانه هم جنبه ی زنانه ی خودتان را تایید کرده اید. شما از پتانسیل کامل خود استفاده می کنید. کسی یا چیزی که شما را بیدار می کند در نظر بگیرید. این بیانگر چیزی است که زندگی شما آنرا کم دارد

خواب دیدن اینکه کسی شما را بیدار می کند بیانگر این است که شما جنبه های اصلی شخصیت آن فرد را در خودتان تایید می کنید

خواب دیدن اینکه شما بیدار می شوید بیانگر ایده های تازه ای است که شما خواهید فهمید. شما آگاهی های جدیدی را تجربه می کنید که در زندگی تان مطرح می شود(باز می شود-نمایان می شود)

شما ممکن است در آستانه ی رویایی شفاف و روشن باشید

بیسبال

خواب دیدن اینکه شما در یک بازی بیس بال شرکت می کنید بیانگر رضایت و آرامش ذهنی است

خواب دیدن اینکه شما بازی بیس بال می کنید بیانگر این است که نیاز دارید اهدافی را وضع کنید و به آنها برسید. زمان این رسیده که از طفره رفتن(ول گشتن-این پا اون پا کردن) دست بکشید و اهداف بلند مدت برای خود بچینید(چشم انداز برای طولانی مدت خود تعیین کنید). اهمیت جایگاهی که در آن جایگاه بازی می کنید را در نظر بگیرید.

خواب دیدن اینکه شما در زمین بیسبال هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید به فرصت هایی که سر راه شما قرار می گیرد توجه کنید

خواب دیدن اینکه شما چوب بیس بال می زنید، بیانگر درگیری و مواجهه است. زمان آن رسیده که وارد گود شوید و مسئولیت هاتان را بپذیرید

بیضی

دیدن یک بیضی شکل در خوابتان بیانگر واژن، رحم و ویژگی های زنانه است. شکل بیضی، نمادی از تشعشع نورانی و انرژی روحانی شماست

بیکار

خواب دیدن اینکه شما بیکار هستید بیانگر بی ارزش بودن شما یا نبودن الهام در شماست. خواب ممکن است روی احساس نا امنی یا بی کفایتی تاکید کند. شما حس می کنید که به اندازه کافی خوب نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما از پتانسیل کامل خود استفاده نمی کنید. در نتیجه، شما در زندگی به هیچ کجا نمیرسید

بیل: بیلچه

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال دانش، بینش و خرد درونی هستید. شما تمایل دارید تا درک جدیدی از خود واقعی تان داشته باشید. تعبیر دیگر این است که بیلچه به این معنی است که شما در پیدا کردن حقیقت یک مساله، سخت تلاش می کنید.

خواب دیدن اینکه بیل شکسته است بیانگر این است که شما در مورد کارتان احساس گیجی و سرگشتگی می کنید.

بیلبورد

دیدن بیلبورد در خوابتان، نشانه یا پیغامی است که شما نیاز دارید در مسیرتان به سمت اهدافتان در نظر داشته باشید. در نظر بگیرید که بیلبورد حاوی چه پیغام و توصیه ای است و چه پیغام و توصیه ای را تلاش می کند که به شما انتقال دهد

بیلچه باغبانی

دیدن بیلچه باغبانی در خوابتان به گسترش محبت و عاطفه اشاره دارد

بیلیارد

خواب دیدن اینکه شما بیلیارد بازی می کنید بیانگر ماهیت رقابتی شماست. شما نیاز دارید یاد بگیرید که به آرامی ببرید یا ببازید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که شما نیاز دارید بیشتر روی یک مساله در زندگی بیداری تان تمرکز کنید

دیدن میز بیلیارد در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید هماهنگی و همکاری بیشتری را نمایش دهید. شاید شما نیاز دارید که تلاش هاتان را با هم یک جا جمع کنید

بیمار

خواب دیدن اینکه شما یا دیگران بیمارید بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکن است اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید شما از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تاسف خوردن به حال خودتان بردارید.

بیمار روانی

دیدن بیمار روانی در خوابتان بیانگر این است که شما فریب یا بازی می خورید. ممکن است به این معنی باشد که حس جدا شدن می کنید

خواب دیدن اینکه شما یک بیمار روانی هستید بیانگر این است که حس می کنید از سر زندگی زیادید. خواب، هشداری است که خود شما ازکنترل خارج می شود

بیمارستان

دیدن اینکه شما در بیمارستان هستید نمادی ازین است که نیاز دارید سلامت فیزیکی یا ذهنی خود را شفا بخشیده یا بهبود بخشید. شما نیاز دارید که به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر این است که شما کنترل بدنتان را از دست می دهید. شاید شما ازینکه کنترل بدنتان را از دست دهید می ترسید.

بیماری

خواب دیدن اینکه شما به بیماری ای دچار شده اید، هشداری از یک بیماری یا ناراحتی فیزیکی است. برخی اوقات، خوابهاتان قادرند که یک بیماری را تشخیص دهند، قبل ازینکه شما از نشانه هایش آگاه شوید. تعبیر دیگر این است که بیماری در خوابتان ممکن است نمادی از ترس یا تنشی باشد که شما در زندگی تان تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه شما بیماری دارید بیانگر نا امیدی، تغییر ناخوشایند یا شکست عاطفی است. بیماری ممکن است نمادی از این باشد که قادر نیستید با یک موقعیت کنار ایید. شما می بینید که بیمار بودن یک راه خروج آسان است.

بویژه خواب دیدن اینکه شما بیماری لا علاجی(بیماری ای که زیاد وقت ندارید و دارید می میرید) دارید بیانگر این است که شما در وقت اضافه زندگی می کنید. خواب به شما یادآوری می کند که زندگی قیمتی است و شما نیاز دارید که هر روز از زمانتان بهترین و بیشترین استفاده را بکنید. تعبیر دیگر این است که داشتن بیماری لاعلاج در خوابتان بیانگر نا امیدی، غم و اندوه و دلسوزی به حال خود است. چه جایی از زندگی تان به شما چنین حسی می دهد؟

بیماری آلزایمر

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، بیماری آلزایمر دارید به ترس های شما در مورد رها کردن گذشته اشاره دارد(یعنی می ترسید گذشته را رها کنید). شما به خاطرات گذشته ی خود چسبیده اید و می ترسید آنها را فراموش کنید. تعبیر دیگر این است که رویا ممکن است یک خواب پر از نگرانی باشد، جایی که شما در مورد فراموش کردن یک قرار عاشقانه، یک قرار ملاقات کاری یا یک حادثه، نگران هستید(شما خیلی نگرانید که یک قرار مهم را فراموش کنید). اگر کسی در زندگی بیداری شما از بیماری آلزایمر رنج می برد، خواب ممکن است بیانگر استرس و یا ناراحتی ای باشد که شما به خاطر سروکار داشتن با این بیماری دارید

بیماری صرع

خواب دیدن اینکه شما صرع دارید بیانگر این است که شما احساسات خود را سرکوب می کنید. شما نیاز دارید این احساسات را تایید کرده بیان کنید

بیمه

خواب دیدن اینکه شما بیمه میخرید به اعتماد نداشتن اشاره دارد. شما می ترسید که چیزی را از دست دهید که برای شما خیلی با معناست. تعبیر دیگر این است که بیانگر نیاز شما به امنیت است

بینایی

خواب دیدن اینکه بینایی تان تار یا آسیب دیده است بیانگر این است که در قضاوت خود مشکل و یا خطا دارید. شما در انتخاب هایی که می کنید، اطمینان ندارید

باد روده را خالی کردن

خواب دیدن اینکه باد روده تان را خالی می کنید بیانگر این است که شما یک فرد زیادی منفعل  هستید. شما نیاز دارید که احساساتتان را به شیوه ای مستقیم تر بیان کنید

بوی باد روده آمدن در خوابتان بیانگر این است که کسی اطراف شماست که به شما می گوید که او واقعا چگونه حس می کند. او ممکن است از یک موضوع دوری کنید به جای اینکه به آن رسیدگی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی بیداری تان توسط کسی اذیت می شوید

بینندگان

خواب دیدن اینکه جلوی یک سری مخاطب هستید بیانگر جهان اطراف شماست و اینکه چگونه به اقدامات و عملکرد های خود توجه دارید. تعبیر دیگر بیانگر ترس های شما ازین است که احساسات شخصی و افکار خصوصی تان کشف و آشکار شوند. اگر مخاطبان داد و بیداد می کنند یا سروصدا می کنند، بیانگر افکار به هم ریخته و سردرگمی بین ایده هاست

خواب دیدن اینکه شما هیچ مخاطبی ندارید بیانگر این است که از شما به خاطر کارتان یا دستاورد هاتان، قدردانی نمی شود. شاید حس می کنید که رد یا فراموش شده اید

بینی: دماغ

دیدن بینی تان در خواب بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که تلاش می کنید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. بینی بیانگر انرژی، بینش و خرد است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت در دستتان بیشتر یاد بگیرید. تعبیر دیگر این است که بینی نمادی از کنجکاوی است، بیانگر فضول بودن است. شاید شما در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیست دخالت می کنید(خودتان را وسط می اندازید). اگر شما خواب ببینید که بینی تان رشد می کند، بیانگر این است که شما یا کسی دروغ می گویید یا صادق نیستید

خواب دیدن اینکه مو درون بینی تان رشد می کند بیانگر اراده ی قوی و شخصیت محکم شماست

خواب دیدن اینکه ساس یا حشره ای از بینی تان بیرون میاید بیانگر این است که شما تا جایی فضولی می کنید که دیگران را آزار می دهید و کنه می شوید. شما نیاز دارید یاد بگیرید که چه زمانی کاری به کار مردم نداشته باشید و به حریم شخصی شان احترام بگذارید

خواب دیدن اینکه شما خون دماغ هستید به این معنی است که شخصیت شما مورد حمله قرار میگیرد. اگر

بینی تان پر شده، پس بیانگر این است که شما قادر نیستید خودتان را آزادانه و کامل ابراز کنید

بیوه

اگر شما واقعا بیوه نیستید، اما خواب میبینید که هستید،   بیانگر تنهایی، فراموشی یا ناراحتی است. شما احساس ایزوله شدن یا رها شدن می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به توانایی شما برای آزاد بودن و مستقل بودن اشاره دارد

برنده شدن

خواب دیدن اینکه شما چیزی را می برید بیانگر این است که در وظیفه ای موفق خواهید شد. شما اعتماد به نفس تازه یافته ای را در توانایی هاتان تجربه می کنید. خواب ممکن است به شما، تشویق و انگیزه بدهد.

بیهوش

خواب دیدن اینکه شما بیهوش هستید بیانگر بی یاوری شما و ناتوانی شما در عملکرد در یک موقعیت است. شما برای تغییر اساسی که اطراف شما اتفاق می افتد آماده نیستید. تعبیر دیگر این است که بیهوش شدن بیانگر این است که شما به اطرافتان بی توجهید یا یک موقعیت را نادیده میگیرید. خواب ممکن است جناسی از ذهن ناخودآگاه شما و محتوای سرکوب شده ش باشد

بیهوشی

اگر در خواب تحت بیهوشی قرار گرفتید بیانگر این است که تلاش می کنید احساساتتان را سرکوب کنید به جای اینکه با آنها روبرو شوید. ممکن است موقعیتی در زندگی تان باشد که شما به شدت از رو به رویی با آن خودداری کنید. شما ازینکه مسئولیت عملکرد هاتان را به عهده گیرید، طفره می روید

تعبیر نمادها بر اساس الفبا

تعبیر خواب آفتاب گرفتنتعبیر خواب استیکرتعبیر خواب باباتعبیر خواب باتلاقتعبیر خواب باتومتعبیر خواب بادتعبیر خواب باد صبا: نسیمتعبیر خواب باد کردهتعبیر خواب بادام زمینیتعبیر خواب بادبادکتعبیر خواب بادکنکتعبیر خواب بادمجانتعبیر خواب بادیگاردتعبیر خواب بارتعبیر خواب بارانتعبیر خواب باربیتعبیر خواب باربیکیوتعبیر خواب بارکدتعبیر خواب بارومترتعبیر خواب بازتعبیر خواب باز ی کردنتعبیر خواب بازارتعبیر خواب بازار بورس و سهامتعبیر خواب بازار ماهیتعبیر خواب بازار میوه تره بارتعبیر خواب بازجوییتعبیر خواب بازداشتتعبیر خواب بازسازی کردنتعبیر خواب بازماندهتعبیر خواب بازنشستهتعبیر خواب بازوتعبیر خواب بازیتعبیر خواب بازی پانتومیمتعبیر خواب بازی پینت بالتعبیر خواب بازی کامپیوتریتعبیر خواب بازی لی لیتعبیر خواب بازی واتر پولوتعبیر خواب بازی ویدئوییتعبیر خواب بازیافتتعبیر خواب بازیگرتعبیر خواب بازیگریتعبیر خواب باستان شناسیتعبیر خواب باستانی: کهنتعبیر خواب باشگاه ورزشیتعبیر خواب باطریتعبیر خواب باطری ماشینتعبیر خواب باغتعبیر خواب باغ عدنتعبیر خواب باغ وحشتعبیر خواب باغبانیتعبیر خواب بافتن موتعبیر خواب بافندگیتعبیر خواب باکرهتعبیر خواب باگز بانیتعبیر خواب بالتعبیر خواب بالاتعبیر خواب بالا رفتنتعبیر خواب بالاترتعبیر خواب بالاتنهتعبیر خواب بالرینتعبیر خواب بالشتعبیر خواب بالکنتعبیر خواب بالنتعبیر خواب بالهتعبیر خواب بامبوتعبیر خواب بانجی جامپینگتعبیر خواب باند پانسمانتعبیر خواب بانکتعبیر خواب بانکدارتعبیر خواب باهوشتعبیر خواب باور کردنتعبیر خواب ببرتعبیر خواب بتتعبیر خواب بت پرستتعبیر خواب بتمنتعبیر خواب بتنتعبیر خواب بچهتعبیر خواب بچه قورباغهتعبیر خواب بچه مرشدتعبیر خواب بحثتعبیر خواب بخارتعبیر خواب بخاریتعبیر خواب بخششتعبیر خواب بخشیدنتعبیر خواب بخورتعبیر خواب بخیهتعبیر خواب بدتعبیر خواب بدبوتعبیر خواب بدبینیتعبیر خواب بدشانستعبیر خواب بدلیجاتتعبیر خواب بدمینتونتعبیر خواب بدنتعبیر خواب بدنسازتعبیر خواب بدهیتعبیر خواب برادرتعبیر خواب برادر زادهتعبیر خواب براق: درخشانتعبیر خواب برانکارتعبیر خواب بربرهاتعبیر خواب برجتعبیر خواب برج ثور(ماه اردیبهشت)تعبیر خواب برج جدی (سمبل بز)تعبیر خواب برج جوزا (خرداد)تعبیر خواب برج حمل(قوچ)تعبیر خواب برج دلوتعبیر خواب برج فلکی قوس(مرد سوار بر اسب کماندار)تعبیر خواب برج مراقبت (برج کنترل)تعبیر خواب برچسبتعبیر خواب بردگیتعبیر خواب بردهتعبیر خواب برستعبیر خواب برفتعبیر خواب برق رفتنتعبیر خواب برق لبتعبیر خواب برگتعبیر خواب برگ شناور نیلوفر آبیتعبیر خواب برگه رایتعبیر خواب برنامه زمانیتعبیر خواب برنامه نویسیتعبیر خواب برنجتعبیر خواب برنزهتعبیر خواب برهتعبیر خواب برهنهتعبیر خواب بروشورتعبیر خواب بروکراسیتعبیر خواب بروکلیتعبیر خواب بریدنتعبیر خواب بزتعبیر خواب بزاقتعبیر خواب بزرگتعبیر خواب بزرگراهتعبیر خواب بزرگسالتعبیر خواب بزکوهیتعبیر خواب بستنیتعبیر خواب بستنی یخیتعبیر خواب بستهتعبیر خواب بسته بندیتعبیر خواب بسکتبالتعبیر خواب بشر آزمایشگاهیتعبیر خواب بشقابتعبیر خواب بشقاب کاغذیتعبیر خواب بشکهتعبیر خواب بطریتعبیر خواب بُعدتعبیر خواب بعد از ظهرتعبیر خواب بغل کردن: آغوشتعبیر خواب بلبلتعبیر خواب بلعیدنتعبیر خواب بلند(قد بلند tall)تعبیر خواب بلندگوی پخش موسیقیتعبیر خواب بلهتعبیر خواب بلو بری(تمشک وحشی)تعبیر خواب بلوارتعبیر خواب بلوزتعبیر خواب بلوطتعبیر خواب بلوک(آجر)تعبیر خواب بلوندتعبیر خواب بلیطتعبیر خواب بمبتعبیر خواب بمب هسته ایتعبیر خواب بن بستتعبیر خواب بند بازیتعبیر خواب بند رختتعبیر خواب بند شلوار (شلوار دوبنده)تعبیر خواب بند کفشتعبیر خواب بند نافتعبیر خواب بندرگاهتعبیر خواب بنرتعبیر خواب بنزینتعبیر خواب به فرزندی قبول کردنتعبیر خواب به یاد آوردنتعبیر خواب بهارتعبیر خواب بهبودتعبیر خواب بهرهتعبیر خواب بهشتتعبیر خواب بهشت برینتعبیر خواب بهمن(برف سنگین)تعبیر خواب بوتعبیر خواب بو کردنتعبیر خواب بوتاکستعبیر خواب بودجهتعبیر خواب بوزینهتعبیر خواب بوسهتعبیر خواب بوفالوتعبیر خواب بوفهتعبیر خواب بوقتعبیر خواب بوقلمونتعبیر خواب بوکستعبیر خواب بوکسل کردنتعبیر خواب بولدوزرتعبیر خواب بولینگتعبیر خواب بوم نقاشیتعبیر خواب بومرنگتعبیر خواب بوی بدتعبیر خواب بوی بد دهانتعبیر خواب بوی عرقتعبیر خواب بوی مشکتعبیر خواب بی حرمتیتعبیر خواب بی حسیتعبیر خواب بی خانمانتعبیر خواب بی خوابیتعبیر خواب بی رنگتعبیر خواب بی سیمتعبیر خواب بی صداتعبیر خواب بی نهایتتعبیر خواب بیابانتعبیر خواب بیدار شدن از خوابتعبیر خواب بیسبالتعبیر خواب بیضیتعبیر خواب بیکارتعبیر خواب بیل: بیلچهتعبیر خواب بیلبوردتعبیر خواب بیلچه باغبانیتعبیر خواب بیلیاردتعبیر خواب بیمارتعبیر خواب بیمار روانیتعبیر خواب بیمارستانتعبیر خواب بیماریتعبیر خواب بیماری آلزایمرتعبیر خواب بیماری صرعتعبیر خواب بیمهتعبیر خواب بیناییتعبیر خواب بینندگانتعبیر خواب بینی: دماغتعبیر خواب بیهوشتعبیر خواب بیهوشیتعبیر خواب بیوهتعبیر خواب پارانویاتعبیر خواب جدول زمان بندیتعبیر خواب سودتعبیر خواب صعودتعبیر خواب کاغذ بازیتعبیر خواب کافرتعبیر خواب کودکتعبیر خواب متعفنتعبیر خواب محافظتعبیر خواب مرسدس بنزتعبیر خواب نوزادتعبیر خواب هتاکیتعبیر خواب ورم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید